„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Névadónk

Nyomtatás

Mind­szenty élete

Mind­szenty József 1892. már­cius 29-​én született Cse­hi­mind­szen­ten föld­műves család­ban. Apját Pehm János­nak, anyját Kovács Bor­bálá­nak hívták. Isko­lai tanul­mányait Szom­bat­he­lyen végezte, ahol 1915-​ben szen­telték pappá. 1917-​től a zalaegerszegi gim­náz­ium hit­tan­ta­nára lett. 1919-​ben a tanács-​köztársaság ideje alatt a kom­mu­nista nép­biz­tos ren­delkezésére kiu­tasí­tot­ták Zalaegersze­gről és szülő­falu­jába inter-​nálták. 1937-​ben XI. Piusz pápai prelá­tussá, majd XII. Piusz pápa 1944-​ben veszprémi püspökké nevezte ki.

A Dunán­túl püspökeinek mem­o­ran­duma” miatt a nyi­la­sok letartóz­tat­ták és a sopronkőhidai fegy­házba szál­lí­tot­ták. 1945. szeptem­ber 15-​én a pápa eszter­gomi érsekké nevezte ki. 1947-​ben részt vett Kanada fővárosában Ottavában a Mária — Világkon­gresszu­son, majd Eszter­gom­ban meg­ny­i­totta a mag­yar Boldo­gasszony Évet. 1948. decem­ber 26-​án a Rákosi féle kom­mu­nista dik­tatúra letartóz­tatta és élet­f­o­gytiglani fegy­házra ítélte. Kihall­gatása során súlyos fizikai és lelki bán­tal­mazá­sokat, sérelmeket kel­lett elszenved­nie. Az 1956-​os for­radalom és szabad­ságharc ideje alatt a for­radalom katonái Pálinkás-​Pallavicini Antal őrnagy vezetésével kisz­abadí­tot­ták fel­sőpetényi rab­ságából. Novem­ber 3-​án rádiószóza­tot intézett a mag­yar néphez és a világhoz. A szabad­ságharc bukása után, a fővárost elfoglaló szov­jet csap­a­tok elől, az USA nagykövet­ségére menekült, ahol 15 éven át élvezte az amerikai nép vendégsz­eretetét. Csak 1971-​ben hagy­hatta el az amerikai nagykövet­séget a Vatikán, Wash­ing­ton és a budapesti kom­mu­nista rezsim előzetes tár­gyalása után. Új lakhe­lye a bécsi Pázmáneum volt. A következő évek­ben szá­mos utazást tett, a világ külön­böző részeibe mis­sz­iós cél­lal. VI. Pál pápa 1973. decem­ber 18-​án megüresedet­tnek nyil­vání­totta az eszter­gomi érseki széket. A következő évben megírta „Emléki­rataim” című könyvét mely bemu­tatásra került a frank­furti Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola 39 nemzetközi könyvvásáron. Ezt követően Ausztráliában, a Hawai-​szigeteken, Dél-​Amerikában járt mis­sz­iós köru­takon. 1975. május 6-​án egy operá­ció után szíve fel­mondta a szol­gála­tot és távo­zott az élők sorából. 1975. május 15-​én temet­ték el Mári­azell­ben és ugyan­ott avat­ták fel Mind­szenty Emlék­stá­ciót és 1979-​ben a Mind­szenty Emlék­múzeu­mot. Ham­vait 1991-​ben szál­lí­tot­ták Eszter­gomba és temet­ték el újra a Bazi­lika altem­plomában. Összeál­lí­totta: Lip­ták Géza

Névadónk: Mind­szenty József

Állok Istenért, hazáért, egy­házért! Mind­szenty József bíboros atya jel­mondata min­den nap előt­tünk van. Mi, mint az eszter­gomi általános iskola tan­ulói és tanárai büszkén valljuk névadónkkal együtt ezt a hár­massá­got. Nagy öröm szá­munkra, hogy szülőváro­sunk főtem­plomában nyugszik a 20. század egyik leg­nagy­obb egyénisége. A Bazi­lika altem­ploma méltán lett 1991 óta zarán­dokhely. Mi 21. századi követői gyakran felk­er­essük végső nyughe­lyét. A széke­s­egy­ház emeletén Mind­szenty Emlék­szoba fogadja és várja min­denkori tisztelőit.

Itt látható a bíboros atya címere és jel­mondata: Pan­nonia Sacra. Szent Magyarország!

Milyen felemelő választás! Igen, mi egy megszen­telt Mag­yarorszá­gon élünk. A mag­yar szen­tek Mag­yarországán. Tiszteljük és szeretjük ezt a földet ezer éves kultúrájá­val, mert ez a mi szülőföldünk, amit éppen ilyen hatal­mas történelmi szemé­lyek tet­tek nag­gyá és szabaddá, mint Mindszenty.

Hála, imádság-​engesztelés, Isten és ember-​szeretet,- ez lesz a mi jel­mondatunk is. Hálá­val és szeretet­tel gon­do­l­unk rá és meg­próbálunk hű követői lenni.

Mária országa nem fog meg­gyengülni, ha min­denkor a bíboros atya áldoza­tá­val és szeretetével végez­zük munkánkat Istenért, hazáért, egyházért!
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Május
21
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. május 21. – Szom­bat (Jn 15,1821)

    2022 May 21,

    Búc­súbeszédében Jézus így szólt övéi­hez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjá­tok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világ­ból vol­ná­tok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagy­tok a világ­ból, mert kiválasz­tot­ta­lak titeket a világ­ból; ezért gyűlöl ben­neteket a világ. Emlékezzetek vis­sza tanítá­somra: nem nagy­obb a szolga uránál! Ha[…]

    Bővebben…

Hír­levél