„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Tan­testület

Nyomtatás

Pedagó­gu­sok, munkatár­sak listája 20212022.


Antal Attila

2015 óta iskolánk pedagógusa

Végzettség:

Vitéz János Római Kato­likus Tanítóképző Főiskola Eszter­gom: Tanító szak, test­n­evelés művelt­ségi terület
Sem­mel­weis Egyetem, Test­n­evelési és Sport­tudományi kar Bp.: Gyó­gytest­n­evelés

Taní­tott tan­tár­gyak: Testnevelés/​gyógytestnevelés

Mottó:
„A sport nem­c­sak test­n­evelés, hanem a léleknek is az egyik leg­erőtel­je­sebb nevelőeszköze.”
(Szent-​Györgyi Albert)

Bátori Bernadett

1994 óta iskolánk tanára

Végzettség:

VJRKTF Eszter­gom, tanító-​szociálpedagógus szak Eszter­gomi Hit­tudományi Főiskola: Hit és erkölc­stan poszt­graduális képzés

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, hit­tan, gyer­mekvédelem, isko­laújság, isko­larádió sza­kkör

Mottó:
„A boldogsá­got nem lehet ajándékba kapni.
Egyetlen titka: adni, adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-​sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
(Goethe)


Bégányi Gábor

2005 óta iskolánk tanára

Végzettség:


Szent Atanáz Görög Kato­likus Hit­tudományi Főiskola hittanár-​szak Nyír­e­gy­háza
Kodolányi János Főiskola: Könyvtári sza­kem­ber Budapest


Taní­tott tan­tár­gyak: tanító, könyvtár


Mottó:„Szerencséd, hogy öre­gapád­nak szólí­tot­tál…” /​Olvass népmeséket!/

Bégányi Gáborné Juhász Marianna

2000 óta iskolánk tanára

Végzettség:

BGYTKF magyar-​, ének-​zene szak
Szent Atanáz Görög Kato­likus Hit­tudományi Főiskola hittanár-​szak Nyír­e­gy­háza
Apor Vil­mos Váci Főiskola, drámapedagó­gus szak és sza­kvizsga
Eszter­házy Károly Főiskola mester mag­yartanár Eger

Taní­tott tan­tár­gyak:
fel­sős osztá­lyfőnök, mag­yar iro­dalom, ének, tánc és dráma, énekkar, nép­tánc és szín­ját­szó sza­kkör

Mottó:
„Lehet élni zene nélkül is. A sivata­gon át is vezet út. De mi (…) azt akar­juk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivata­gon menne át, hanem virá­gos réteken.”
(Kodály Zoltán)


Boda Árpád

2011 óta iskolánk tanára

Végzettség:

Pécsi Egyetem Ter­mészettudományi Kar

Taní­tott tan­tár­gyak: test­n­evelés, sport sza­kkörök, úszás

Mottó:
„A sport arra tanít, hogy bec­sülete­sen győz­zünk, vagy emelt fővel veszít­sünk. Tehát a sport min­denre megtanít.”

Eck Andrásné Marietta

2013 februárja óta iskolánk tanítója

Végzettség:

VJRKTF tanító, angol tanító
Eszter­gomi Hit­tudományi Főiskola: Hit és erkölc­stan poszt­graduális képzés

Taní­tott tár­gyak: osztá­ly­tanító, hit­tan

mottó:

„A gyer­mekeink akkor tan­ulják meg a szeretetet, amikor alanyi jogon érzik, hogy szeretve van­nak, és nem csak a külön­leges tel­jesít­ményeikért, hanem pusztán önmagukért is szere­thetők.”
(Simon András)

Espasa San­cho Ramon

Iskolánk igaz­gatója
2005 óta iskolánk tanára

Végzettség:

Alcalá de Henares, Madrid kémia, bioló­gia és matem­atika szak
Sza­lézi Egyetem, Róma teoló­gia
BME, Közok­tatási vezető Sza­kirányú szak és pedagó­gus sza­kvizsga.

Taní­tott tan­tár­gyak: kémia, bioló­gia, hit­tan

Mottó: „A jövő ma kezdődik, nem hol­nap.” (II.János Pál pápa)

Galam­bosi Andrea

1992 óta iskolánk tanára


Végzettség:

Eszter­gomi Tanítóképző Főiskola, rajz sza­kkol­légium
Eszter­gomi Hit­tudományi Főiskola: Hit és erkölc­stan poszt­graduális képzés

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, rajz, kézműves sza­kkör

Mottó:
„A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palán­tát a szülők hoz­zák, az iskola másra nem vál­lalkozhat, mint hogy fel­növeszti a palán­tát. Meg­munkálja körülötte a földet, öntözi, hogy gyök­erei táplálékot kap­janak. Fél­re­tolja, lenyesi körülötte min­dazt, ami meg­gá­tolná, hogy a növekedéséhez szük­séges fény elér­jen hozzá. Ha erős a szél, a fel­növekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékba ne rop­pan­jon. Egy idő után elveszi mel­lőle a karót, s távolab­bról, aggódva figyeli, vajon olyanná nőtt-​e fel, ami­lyen­nek szerette volna. A hajtás­ból más fel­nőni nem fog, csak az, amit a szülők ültet­tek. De hogy majd önál­lóan is megka­paszkod­jék, hogy egyenes törz­zsel álljon, hogy életet sug­árzó legyen, felelős érte a kertész.”
(Korzen­szky Richárd bencés szerzetes)

Hártó Urbán Zsuzsanna

2004 óta iskolánk tanára

Végzettség:

VJRKTF Eszter­gom, tanító-​ének, zene; hitoktató-​hittanári szak
Egy­házzenei Tan­folyam — Kán­torképző, Komárom

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, hit­tan

Mottó:
„Sza­kíts időt a kaca­jra, ez lelkünk muzsikája!” (Óan­gol rigmus)

Hidászné Som­o­gyi KrisztinaVégzettség:

Vitéz János Tanítóképző Főiskola Eszter­gom: Tanító szak
Eötvös Loránd Tudomány­e­gyetem Tanárképző Főisko­lai Kar: Mag­yar nyelv és iro­dalom szak
Debreceni Egyetem TEK Hajdúböször­ményi PFK: Pedagó­gus sza­kvizsga: Gyermek-​, ifjúság– és család­védelem pedagógiája tanul­mányterületen

Mottó:

” Min­d­egy, hogy képességeid mekko­rák:
fő, hogy a tőled tel­hető legjob­bat for­máld belőlük és általuk.”
Weöres Sándor

Kéner OrsolyaHárom éve taní­tok alsóban ének-​zenét, valamint nép­tán­cot.

Mottó:
„Aki énekel, két­sz­ere­sen, aki tán­col, három­szorosan imád­kozik.”
(Szent Ambrus)

Korompai Gáborné Kati néni

1991 óta iskolánk tanára

Végzettség:

Eszter­gomi Tanítóképző Főiskola
Érseki Hit­tudományi Főiskola Hitok­tatóképzője

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, hit­tan.

Mottó: „Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőkép­pen a saját házad­ban… ügyelj rá, hogy min­denki jobb érzésekkel és boldo­gab­ban távoz­zék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságá­nak élő kife­jeződése; jóság ragyo­gjon a sze­mei­d­ben, a mosoly­o­d­ban, meleg, üdvö­zlő szavaidban.”(Teréz anya)
„Az ember szíve olyan, mint valami beve­hetetlen fel­legvár, ame­lyet csak szeretet­tel, szelíd­séggel lehet megközelíteni.” (Don Bosco)
„A leg­ered­ménye­sebb tanítás az, ha azt tesszük, amit taní­tunk.” (Don Bosco)

Lip­ták Géza

2000 óta iskolánk tanára

Végzettség:

BGYTKF Nyír­e­gy­háza, történelem-​orosz szak
Eszter­házy Károly Tanárképző Főiskola Eger, angol szak

Taní­tott tan­tár­gyak: történelem, angol, fel­sős osztá­lyfőnök, angol és sakk sza­kkör

Mottó:
„A felada­tot, nem pedig magunkat kell komolyan venni.”
(Peter Usztyinov)

Lip­tákné Csörnök Judit

2000 óta iskolánk tanára

Végzettség:

BGYTKF magyar-​orosz szak Nyír­e­gy­háza
Miskolci Egyetem Bölc­sészettudományi Kar német szak

Taní­tott tan­tár­gyak: mag­yar nyelv­tan, német, fel­sős osztá­lyfőnök

Mottó:
„Ide­gen nyelveket tudni szép,
a haz­ait pedig lehet­ségig mívelni köte­lesség.” (Kölcsey)


Magács Éva

2016 óta iskolánk pedagógusa

Végzettség:

Vitéz János Római Kato­likus Tanítóképző Főiskola Eszter­gom: Tanító szak, mag­yar nyelv és iro­dalom művelt­ségi terület

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, környezetismeret

Mottó: „A dol­gok szép­sége a szeretet­ben rej­lik.” (Ana­tole France)


Maier-​Kránitzné Blau­mann Ágnes

1994 óta iskolánk tanára

Végzettség:

Tanítőképző Főiskola Kaposvár, tanító, angol nyelvoktató-​tanító
Eszter­gomi Hit­tudományi Főiskola: Hit és erkölc­stan poszt­graduális képzés

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, angol tanító, hit­tan

Mottó:
„Mosolyod…gazdagítja azt, aki kapja, S nem lesz szegényebb az sem, aki adja.”
(II.János Pál pápa)


Pokriva Lás­zló atya

2008 óta iskolánk tanára

Végzettség:

Eszter­gomi Hit­tudományi Főiskola

Taní­tott tan­tár­gyak:
a Mind­szenty iskola lelki vezetője, hit­tan, min­istráns sza­kkör

Mottó:
„Az öröm a szeretet hálója, amel­lyel lelkeket fogha­tok.”
(Boldog Teréz anya)


Reiser Imre

1993 óta iskolánk tanára

Végzettség:

Eszter­gomi Tanítóképző Főiskola
Tanárképző Főiskola, Eger

Taní­tott tan­tár­gyak: tech­nika, ter­mészetismeret, mozgókép és médi­ais­meret, barkács sza­kkör tan­ulós­zoba

Mottó:
„A gyerekek leg­nagy­obb boldogsága az a tudat, hogy szeretik.” (Don Bosco)
Az isko­lai siker titka a játékos cse­lekvésbe ültetett tudomány!

Riglerné Styevola Aranka

1997 óta iskolánk tanára

Végzettség:

ZSKTF Zsám­bék, tanító-​ének szak
PPKE hit­tanári szak

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, hit­tan, tem­plomi énekkar

Mottó:
„Aki ered­ménye­sen akar dol­go­zni, legyen szeretet a szívében és türelem a munkájában”
(Don Bosco)

Shugan Zsuzsanna

2017 óta iskolánk tanáraVégzettség: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged , Matem­atika — Rajz szak
Taní­tott tan­tár­gyak : matem­atika, rajz

Mottó:„Minden egyes gyer­mek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyi­tunk előt­tük, esé­lyt adunk nekik, hogy kibon­takoz­tassák a szemé­ly­iségüket, a tehet­ségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymás­ból a jót „kisz­eretni”.( Böjte Csaba atya )

Szabó Szent­gáli ÉvaVégzettség:
Kon­stan­tín Filozó­fus Egyetem, Nyi­tra, Bölc­sészettudományi Kar mester fokozatú egyetemi képesítés: történelem — mag­yar nyelv és iro­dalom

Taní­tott tan­tár­gyak: mag­yar nyelv, mag­yar iro­dalom, történelem, tan­ulós­zoba

Mottó:

„Az iskola arra való, hogy az ember meg­tan­uljon tan­ulni, hogy felébred­jen tudásvá­gya, megis­merje a jól végzett munka örömét, megí­zlelje az alkotás izgalmát, és meg­találja a munkát, amit szeretni fog.” Szent-​Györgyi Albert

Szen­drőné Bajkai Mónika

2019 óta iskolánk pedagógusaVégzettség:

Vitéz János Római Kato­likus Tanítóképző Főiskola Esztergom,tanító szak
NyME– Benedek Elek Pedagó­giai Kar Sopron, óvo­dapedagó­gus szak
Apor Vil­mos Kato­likus Főiskola Vác, drámapedagó­gus szak és sza­kvizsga
Kodolányi János Főiskola Budapest, közok­tatási vezető szak és sza­kvizsga

taní­tott tár­gyak: környezetismeret 3.b, életvi­tel 3.a, 3.b, 4.b, nap­közi 3.a
dif­fer­en­ciálás 3.a, 3.b, 5.a, 5.b
környezetismeret,életvitel, nap­közi

Mottó:

„A gyer­mekeket első­sor­ban nem az neveli, amit mon­danak nekik, hanem amit lát­nak, amiben élnek.”
(Csőgl János)

Sztolárné Sárkány Dalma

2008 óta iskolánk tanára

Végzettség:

ELTE-​TTK

Taní­tott tan­tár­gyak: infor­matika, kémia

Mottó:
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szem­nek láthatat­lan.”
(Antoine de Saint-​Exupéry)

Tóta-​Fülöp AntóniaVégzettség:

Pázmány Péter Kato­likus Egyetem Bölc­sészet– és Tár­sadalom­tu­dományi Kar
Vitéz János Tanárképző Központ: tanító szak
mag­yar nyelv és iro­dalom művelt­ségi terület, ember– és tár­sadalom­tu­domány művelt­ségi terület

Taní­tott tár­gyak:
környezetismeret, ének-​zene, nép­tánc, nap­közi

Mottó:
„Mélyen hiszek a derű, a játék, a mese, a csoda, a gyer­meki önfeledt­ség ere­jében, ame­lyek eddigi életem során olyan sok­szor átsegítet­tek a nehézségeken, és annyi szép, emlékezetes percet szereztek nekem.” (Kádár Annamária, Mesep­szi­choló­gia 2.)

Ujpesti Gizella

1995 óta iskolánk tanára

Végzettség:

VJRKTF Eszter­gom, tanító, óvo­dapedagó­gus, hitok­tató szak

Taní­tott tan­tár­gyak: osztá­ly­tanító, hit­tan, ének, furulya sza­kkör, tehet­ség­gon­do­zás, kor­repetálás.

Mottó:
„Ha engeded, hogy életed hajóját a Szentlélek lendítse előre, akkor meg­ta­pasz­tal­ha­tod, mit jelent a szeretet sodrában élni.”

Zátik Annamária

2015 óta iskolánk pedagógusa


Végzettsége:

Come­nius Egyetem, Poz­sony, Tanárképző kar mester­fokozatú egyetemi képesítés: Angol nyelv és iro­dalom tanári szak

Taní­tott tan­tár­gyak: tan­ulós­zoba, angol

Mottó:
„Tiszteld ősei­det, mert raj­tok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát.”
(Wass Albert)

Men­tés

Men­tés

Men­tés

Men­tés

Men­tés

Men­tés

Men­tés

Men­tés
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Június
26
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. június 25. – Szom­bat, Szűz Mária szeplőte­len szíve (Lk 2,41-51a)

    2022 Jun 25,

    Jézus szülei min­den évben föl­mentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szin­tén föl­mentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnep­napok elteltével haz­afelé indul­tak. A gyer­mek Jézus azon­ban Jeruzsálem­ben maradt anélkül, hogy szülei észrevet­ték volna. Abban a hit­ben, hogy az úti tár­saság­ban van, már egy napig mentek, amikor keresni[…]

    Bővebben…

Hír­levél