„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Alapelvek

Nyomtatás

Az iskolában folyó nevelő-​oktató munka pedagó­giai alapelvei, értékei, cél­jai, fela­datai, eszközei, eljárásai

„Nem elég szeretni a fiat­alokat, hanem tudják is, hogy szeretik őket”
(Don Bosco)

Alapelvek, értékek

Intézményünkben Don Bosco „Megelőző mód­sz­erének” alka­lmazásá­val, a Kato­likus Egy­ház évezre­des hagy­ományai alapján, annak értékrend­jéhez, nevelési elvei­hez iga­zodva, a fen­ntartó elvárá­sainak megfelelően alakí­tot­tuk ki pedagó­giai pro­gra­munkat. Ennek alapján szervez­zük a tanórákat és az azt követő szaba­didős foglalkozá­sokat.
Az intézményünkben folyó munka alapja a biza­lom és az együttműködés. A gyer­meknek első­sor­ban biz­ton­sá­gra van szük­sége, ezért különösen fontos a szülők és az intézmény nevelési elvárá­sainak egysége.

Célok, felada­tok

A keresztény nevelés célk­itűzése, hogy megteremtse a szeretet légkörét az isko­lai közösség­ben, segítse a fiat­alokat abban, hogy szemé­ly­iségük kibon­takoz­zék a nevelés és az oktatás szoros egységében. A kato­likus iskola azért tanít és nevel, hogy belül­ről alakítsa az embert, mert min­den tudás, mely mögött nem áll biz­tos erkölcsi hát­tér, holt tudássá lesz. Ahogy a facsemetét óvjuk a viharok­tól, ugyanúgy kell óvnunk gyer­mekein­ket a rom­boló tapasztalatoktól.

A tan­testület keresztény elkötelezettségű, felkészült, jó sza­kem­berek­ből áll, több­ségüknek 10 évnél hossz­abb tanítási tapasz­ta­lata van. Tanárainkra az új mód­sz­erek iránti nyi­tottság jellemző.

Kato­likus intézményünk célja, hogy magas sza­k­mai szín­von­ala mel­lett biz­tosítsa a talán legse­bezhetőbb korosztály, a serdülő fiat­alok val­lá­sos nevelését. Valljuk, hogy egy­házi iskoláinknak mis­sz­iós fela­datuk van.

A magas sza­k­mai szín­vonal és a val­lá­sos nevelés biz­tosításához iskolánkban olyan légkört teremtünk, amely­ben tan­ulóink otthon érzik magukat és ebben a csalá­dias légkör­ben kön­nyebben tel­jesítik a szülők és a pedagó­gu­sok által meg­fo­gal­ma­zott elvárásokat.

Eszközök, eljárá­sok

Fen­tiek meg­valósítása érdekében

tisztelet­ben tartjuk a tan­ulók szemé­ly­iségét, bevon­juk a gyerekeket saját isko­lai életük megsz­ervezésébe,
figyelembe vesszük az oktatás során a tan­ulók egyéni képességeit, dif­fer­en­ciált felada­tokkal, felzárkóz­tató és tehet­ség­gon­dozó foglalkozá­sokkal, és egyénre szabott fejlesztés­sel, szeretet­tel­jes, megértő mag­a­tartást tanúsí­tunk tanítványainkkal, kol­legáinkkal, a szülőkkel, a felada­tok és az elvárá­sok pon­tos meg­fo­gal­mazásá­val kiszámíthatósá­got, ren­det, fegyel­met teremtünk, keresztény emberi hoz­záál­lá­sunkkal, Don Bosco megelőző szeretetével csalá­dias, ben­sőséges, nyu­godt légkört biz­tosí­tunk, a környezet esztétikus kialakításá­val igényessé­gre, ren­dre nevelünk.

Pedagó­gu­sainkat a Jézusi mag­a­tartás jellemzi: „… tan­ul­ja­tok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű…” (Mt. 11,29.)

Nevelési cél­jaink meg­való­sulását akkor tek­in­tjük sik­eres­nek, ha iskolánk diák­jai a helyi tan­ter­vben meghatáro­zott követelményeket képességeiknek megfelelően tel­jesítik, ren­delkeznek olyan ismeretekkel, készségekkel, ame­lyek képessé teszik arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későb­biek­ben megfelel­jenek, ismerik a közösség­ben éléshez szük­séges szabályokat.
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Június
26
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. június 26. – Évközi 13. vasár­nap (Lk 9,5162)

    2022 Jun 26,

    Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdic­sőülésének nap­jai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elin­dul­tak, betértek a sza­mar­itánu­sok egyik falu­jába, hogy szál­lást készít­senek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tar­tott. Ennek lát­tán a tanítványok, Jakab és János fel­háborod­tak: „Uram, akarod-​e, hogy lehívjuk az[…]

    Bővebben…

Hír­levél