„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Sport versenyek

Nyomtatás

Lab­darúgás

Kertész Kálmán kupa 3. hely
I.korcsoportos lab­darúgó diákolimpia: 2. hely
A csapat tag­jai: Deszpoth Gábor, Forgács Dániel, Szuhi Dominik, Kolom­pár Nor­bert, Tóth-​Balogh Bence, Willem Máté, Várszegi Máté, Pen­der Benedek, Éder Imre, Szol­nyik Ber­cel

II. korc­so­por­tos lab­darúgó diákolimpia: 1. hely
A csapat tag­jai: Dudás Dániel, Vod­ic­ska Zsolt, Erős Lóránt, Pónya Már­ton, Jónás Lás­zló, Nagy Lev­ente, Cser­mák Gergely, Borza Lev­ente

Szendy Gábor kupa: 2. hely
A csapat tag­jai: Vod­ic­ska Fer­enc, Gubó Brúnó, Füzesi Már­ton, Vod­ic­ska Kornél, Harsányi Bálint, Méhes Árpád, Dörnyei Gergő, Gál Péter

Városi fut­sal diákolimpia. A tornán a Fer­ences gim­náz­ium és a Szent Erzsé­bet csap­ataival küzdöt­tek meg diákjaink,mindkét mecc­sen mag­a­biz­tosan ját­szot­tak és nyertek. Győztes csapat név­sora: Gubó Brúnó,Vodicska Ferenc,Vodicska Kornél, Harsányi Bálint,Gál Péter,Méhes Árpád, Dörnyei Gergő

Úszás

A városi úszó­versenyen (2019.november 11.) elért ered­mények:
Bér­czi Boglárka
50m mell 2.
50méter gyosúszás­ban 3.,
Erős Lóránt 50m hát és mel­lúszás­ban 2. Helyezés
4x 50m fiú gyorsváltó 2. Hely,
A csapat tagjai:Szalma Örs, Horváth Ber­cel, Nagy Levente,Erős Lóránt.
Horváth Ábel
100 m hát 2.,
100m gyors 3.
4x50m gyorsváltó 1hely,
A csapat tagjai:Knapp-Nagy János, Erős Dénes,Szilágyi Botond,Horváth Ábel
4x50m gyorsváltó 3.hely.
A csapat tagjai:Schuster Botond,Kemp Balázs,Tóth Dániel,Tóth Dávid


Szertorna

Kids Diàkolimpia,
Budapesten iskolànk szer­tornàszai: 3.helyezèst értek el.Megyei szer­tor­na­verseny

2020. február­jában került megren­dezve az eszter­gomi Pézsa Tibor Sportc­sarnok­ban az immár hagy­ományos Szén János kupa. Iskolánk 5.-6. osztá­lyos korc­so­port­ban az előkelő 2.helyezést szerezte meg.
A csapat tagjai:Vörös Tibor ‚Gubó Brúnó,Schuster Botond, Vod­ic­ska Fer­enc, Kemp Balázs, Horváth Ábel, Vojtek Bence


Szén János Kupa

MIND­SZENTY A GYŐZTES!

Befe­jeződtek a szén János Kupa 56 osztá­lyosok­nak kiírt küzdelmei a Pézsa Tibor Sportc­sarnok­ban. Ebben az évben 9 iskola nevezett be a ren­dezvényre.
A csap­a­tokat a szervezők 3X3-​as cso­portba sor­solták be, így min­den iskola 44 mérkőzést ját­szott.
Elmond­ható, hogy a dön­tőbe a három leg­erősebb csapat jutott be, megérdemelten osz­toz­tak a dobogó fokain. A Mind­szenty közülük is kiemelkedett, hiszen min­den mérkőzését biz­tosan meg­ny­erve vitte el az első helyet.
A díjá­tadá­son Osvald Zsolt fősz­ervező beszélt a jelen­lévőknek néhai Szén János szerepéről a város lab­darúgásában, sportjában, pél­daként állítva őt a mai gen­erá­ció elé.
A díjakat ifj. Szén János valamint egykori csap­at­társ Win­kler János bácsi adták át, a gyerekek nagy örömére.
Kosár­lab­dáz­nak a Mindszentysek

2016. január 19-​én és 21-​én városi kosár­labda bajnok­sá­gon vet­tünk részt. 19-​én, ked­den a IV. korc­so­por­tosokkal men­tünk a Dobó Katalin Gim­náz­i­umba. A 7. osztály­ból: Csom­bók Borostyán, Kákonyi Gergő, Solymári Zalán, a 8. osztály­ból pedig: Csaba Gergő, Kővári Zsom­bor, Pap Balázs és Varga Mar­tin. Ezen a napon 5 iskola mérte össze tudását. A Dobó, a Babits, a Szent Erzsé­bet, a Franka és a Mind­szenty. Ebből az erős mezőny­ből iskolánk a 4. helyet érte el.
21-​én csütörtökön pedig a III. korc­so­por­tosokkal méret­tük meg magunkat ugyanúgy a Dobó Katalin Gim­náz­i­um­ban. Résztvevők az 5. osztály­ból: Lénárt Gergő és Nagy Hunor. A 6. osztály­ból pedig: Balogh Erik, Bencze Botond, Harsányi Gergő, Kierblewski Olivér, Szen­drő Tamás, Horváth Bence, Benőcz Botond, Szebenyi Szabolcs és Rigler Gabriella. Ebben a korc­so­port­ban 4 iskola méret­tetett meg. A Dobó, a Szent Erzsé­bet, a Babits és a Mind­szenty. Nagyon ügye­sen ját­szot­tak a gyerekek! A Babits iskola és a Szent Erzsé­bet fölött győzel­met arat­tunk, a Dobótól kikap­tunk. Így és a dobott pon­tok alapján a 2. helyet értük el a gyerekekkel! Grat­ulálok Nekik!
Ha min­den jól megy, jövőre ugyanígy meg­próbáljuk és győzni fogunk!

Lab­darúgás

2016.01.11-én megren­dezésre került a I. korc­so­por­tos lab­darúgó diákolimpia Eszter­gom körzetének dön­tője, melyen iskolánk is részt vett. Az első korc­so­por­tos fiúk végig mag­a­biz­tosan ját­szva veretlenek marad­tak, négy győzelem­mel az első helyen zárták a tornát. A győzelem­nek köszön­hetően a fiúk továb­b­ju­tot­tak, és megküz­denek a Dorogi körzet győztesével.


A győztes csapat név­sora:
1. osztály: Horváth Edvárd, 2. osztály: Gubó Brúnó, Füzesi Mar­cell, Horváth Hen­rik, Szilá­gyi Donát, Schus­ter Botond, Vod­ic­ska Fer­enc , 3. osztály: Csányi Csanád
Min­den csap­attag­nak grat­ulálunk és további sik­eres versenyzést kívánunk!

Úszás

2015.december 7-​én megren­dezésre került a megyei úszás diákolimpia verseny és a diák úszó­verseny, melyre a városi for­dulóból továb­b­ju­tott tan­ulóink részt vettek.


A megyei verseny résztvevői:
Horváth Ábel 50m gyors, Horváth Ábel 50m hát, Lam­pel Máté Benedek 50m mell,
Erős Kornél 100m gyors: III. hely, Bencze Botond 100m gyors: IV. hely, Erős Kornél 100m hát: II. hely
Erős Kornél, Bencze Botond, Teplán­szki Vince, Guzli Lás­zló 4x50m gyors váltó: II. hely
Rigler Gabriella 100m hát, Kemp Luca 100m gyors: V. hely, Kemp Luca 50m pil­langó: IV. hely

Úszó­verseny

2015. novem­ber 9-​én megren­dezték a városi diákolimpiai úszó­versenyt, melyen iskolánk tan­ulói is ered­ménye­sen szere­pel­tek. 14 egyéni versenyszám­ban és egy váltóban sik­erült érmet szereznünk, ezzel öreg­bítve iskolánk hírnevét. A leg­ered­ménye­sebb versenyzőink továb­b­ju­tot­tak a megyei döntőbe.


Városi verseny ered­ményei:
Horváth Ábel 50m gyors: II. hely
Horváth Ábel 50m hát: III. hely
Horváth Ábel 50m mell: III. hely
Lam­pel Máté Benedek 50m mell: III. hely
Erős Kornél 100m gyors: I. hely
Bencze Botond 100m gyors: II. hely
Erős Kornél 100m hát: I. hely
Erős Kornél 50m mell: I. hely
Erős Kornél 50m pil­langó: I. hely
Bencze Botond 50m pil­langó: II. hely
Erős Kornél, Bencze Botond, Teplán­szki Vince, Guzli Lás­zló 4x50m gyors váltó: I. hely
Rigler Gabriella 100m hát: II. hely
Kemp Luca 100m gyors: II. hely
Kemp Luca 100m hát: II. hely
Kemp Luca 50m pil­langó: I. hely

Min­den versenyzőnek grat­ulálunk és további sik­eres versenyzést kívá­nunk a megyei döntőben!

VII. Kertész Kálmán Tehet­ségku­tató terem­foci bajnok­ság
Esztergom

2015. novem­ber 6 – án pén­teken, megren­dezték a Kertész Kálmán terem­foci bajnok­sá­got. Kertész Kálmán­ról azt kell tudni, hogy az 1950 – es évek­ben járta az iskolákat, a ját­szótereket tehet­ségek után kutatva. Aki arra érdemes volt, azt leiga­zolta a MIM Vasas Egyesületbe.
Mi ezen a lab­darúgó tornán vet­tünk részt a 3.-4. osztá­lyos tan­ulókkal.
Pon­tosab­ban: Gubó Brúnó (2.b), Ábel Dániel (3.a), Csányi Csanád (3.b), Kovács Dávid (3.b), Rigler Már­ton (4.o.), Vod­ic­ska Kornél (4.o.), Dörnyei Gergő (4. o), Méhes Árpád (4.o)
5 iskola vett részt ezen a meg­méret­tetésen: Eszter­gom­ból a Gyako­rló, a Szent Imre és a Mind­szenty, Kertváros­ból az Arany János és Párkány­ból az Ady Endre. Ebből az 5 csap­at­ból min­denkit magunk mögött hagyva az első helyen végeztünk. Grat­ulálok a fiúk­nak, nagyon ügye­sek voltak! Csak így tovább!!!

Híd­futás 2015

A 15. Híd­futást 2015. 09. 26 –án szom­baton tar­tot­ták, melyen iskolánk is ered­ménye­sen szere­pelt, az iskolák versenyében a 2. helyezett lett iskolánk. A zenés bemelegítést követően az eső dacára elin­dult a verseny. A versenyen a rossz idő ellenére is sokan voltak, nagyon szoros ered­mények szület­tek. A mi iskolánkból 201 gyer­mek nevezett a futó­versenyre, ebből 157-​en jöt­tek el. Volt, aki az abszolút verseny­ben is ered­ményesnek bizonyult, ezzel öreg­bítve iskolánk hírnevét. Az alsós fiúk korc­so­portjában Vod­ic­ska Kornél a második helyet szerezte meg, a fel­sős fiúk versenyében, pedig a dobogó har­madik fokára léphetett fel Erős Kornél. Nagy élmény volt hall­gatni, ahogy biz­tatják egymást a gyerekek, ezzel megteremtve a jó hangu­la­tot a verseny­hez. Sajnos az időjárás ked­vezőtlenül alakult, így a futás utáni „házi ered­mény­hird­e­tésün­ket” a hétkezdő mise végén tar­tot­tuk. Összességében sportosan, kalan­dosan, szórakoz­tatóan telt ez a délután is.

Orszá­gos Horgász Bajnokság

Iskolánk 5. osztá­lyos tan­ulója, Nagy Hunor a Nagy­ba­jomba megren­dezett orszá­gos horgász­versenyen, az U14 kategóriában meg­ny­erte a szek­torát és ezzel a mag­yar bajnoki címet is. Hunor össze­sen 5 pont­tal 15770 gram­mos össz­fogás­sal 11 évesen lett bajnok! További ered­ményes versenyzést és jó felkészülést kívá­nunk a Por­tugáliába megren­dezendő világbajnokságra!
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Június
26
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. június 25. – Szom­bat, Szűz Mária szeplőte­len szíve (Lk 2,41-51a)

    2022 Jun 25,

    Jézus szülei min­den évben föl­mentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szin­tén föl­mentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnep­napok elteltével haz­afelé indul­tak. A gyer­mek Jézus azon­ban Jeruzsálem­ben maradt anélkül, hogy szülei észrevet­ték volna. Abban a hit­ben, hogy az úti tár­saság­ban van, már egy napig mentek, amikor keresni[…]

    Bővebben…

Hír­levél