„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Éves pro­gram 20202021

Nyomtatás

Szeptem­ber

IX.01 (kedd) 1. tanítási nap 1030 Veni Sancte szent­mise és 30. tanévny­itó ünnepély
IX.07.(hétfő) 17:00 Fel­sős szülői érteke­zletek
IX.08.(kedd) 17:00 Alsós szülői érteke­zletek
IX.14.(hétfő) Az osztá­lyok képviselői átveszik a Képes Bib­liát
VÉDŐSZENT választása a hétkezdésen
IX.14. 17:00 Szülői választ­mány
IX.25. (pén­tek) 9:001200 Mind­szenty Nap-​sportnap és pályaválasztási nap
1. tanítás nélküli munkanap

Október

X.04. (vasár­nap) Elsőál­dozás
X.05. (hétfő) 17:00 Fogadóóra
X.06. 7:45 (kedd) Október 6. Az aradi vér­tanúk emléknapja.7:45 megem­lékezés az 1.órában-6.b
X.08. 10:00 (csütörtök) Mag­yarok Nagyass­zonya mise a Szent János kápol­nánál
X.16. 16:0018:00 (pén­tek) Szüreti bál
X.18. 11:00 (vasár­nap) Bér­málkozók bemu­tatása a szent­misén
X.21. (szerda) Történelmi szavaló­verseny
X.22. (csütörtök) 7:45 Megem­lékezés nemzeti ünnepünkről
X.22-ig Diag­nosztikus fejlődésvizs­gáló rend­szer elvégzése az érin­tett tan­ulókkal
X.23.(péntek) Nemzeti ünnep
X.23.– XI. 01-​ig Őszi szünet: Utolsó tanítási nap X. 22.csütörtök.
Első tanítási nap XI.02. hétfő

Novem­ber

XI.02. (hétfő) 7:45 Halot­tak napja– Hétkezdés keretében
XI.09. (hétfő) 7:45 Szent Imre– Hétkezdés keretében
XI.15. (vasár­nap) 9:00 Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Erzsé­be­tről a diák­misén
XI.16. (hétfő) 17:00 Felsős-(8.o. pályaválasztási) szülői érteke­zlet
XI.17. (kedd) 17:00 Alsós szülői érteke­zlet
XI.29. (vasár­nap) Advent 1. vasár­napja. Betle­hem makett felál­lítása
Adventi vál­lalá­sok, jóc­se­lekede­tek kezdete.
XI.30. (hétfő) 1. gyertyagyújtás az udvaron– hétkezdés

Decem­ber

XII.04. (pén­tek) 14:00 Mikulás teremhoki ház­iba­jnok­ság a Mind­szenty Csarnok­ban
XII.04. Jelen­tkezési határidő a központi írás­beli felvéte­likre
XII.06.(vasárnap) 9:00 Szent Mik­lós napja a diák­misén
XII.07-től(hétfő) Adventi, karác­sonyi előzetes műsor az alsó és felső tagoza­ton
XII.11. (pén­tek) 16:0018:00 „Vár a világ sóvárgva Rád”
Adventi vásár — és kézműves foglalkozás a Mind­szenty Csarnok­ban
XII.12. (szom­bat) 2.Tanítás nélküli munkanap
Pedagó­gu­sok lelki­gyako­r­lata
XII.18. (pén­tek) „Csendes órák”-ofők, gyónás
XII.24. (csütörtök) 15:00 Karác­sonyi mis­ztéri­umjáték a tem­plom­ban
XII.19.-I.03-ig Téli szünet: Utolsó tanítási nap: XII.18.péntek.
Első tanítási nap: I.04.hétfő

Január

I.11. (hétfő) Osztályszen­telések 1.órában
I.17. (vasár­nap) 9:00 Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Mar­gitról a szent­misén
I.18. (hétfő) 14:00 alsós osztá­ly­ozó érteke­zlet
I.19. (kedd) 14:00 fel­sős osztá­ly­ozó érteke­zlet
I.21. (csütörtök) A mag­yar kultúra napja jan.22.
Városi nép­dalének­lési verseny
I.25. (hétfő) II.félév kezdete
Don Bosco megem­lékezés a hétkezdésen
I.29. (pén­tek) 18:00 Tanári mise és vac­sora
I.29-ig Értesítés az I.féléves tanul­mányi eredményekről

Február


II.01. (hétfő) 17:00 Fel­sős szülői érteke­zlet 18:00 Fel­sős fogadóóra
II.02. (kedd) 17:00 Alsós Szülői érteke­zlet és fogadóóra
II.04 (csütörtök) 16:0019:00 Fel­sős farsangi bál megren­dezése (Mind­szenty Csarnok)
II.05 (pén­tek) 16:001800 Alsós farsangi bál megren­dezése (Mind­szenty Csarnok)
II.06. (szom­bat) Kiengesztelődés Szentségének a felvétele (3.oszt.)
II.07. (vasár­nap) 9:00 Az 1.gyónásban részesülők ünnepé­lyes bemu­tatása a diák­misén
II.08. (hétfő) 18:00 Szülői választ­mány
II.12. (pén­tek) Plébá­niai farsang
II.17. (szerda) Ham­vazósz­erda: ham­vazkodás a tem­plom­ban 1.órában
Nagy­böjti vál­lalá­sok, lemondá­sok, jóc­se­lekede­tek.
II.21. (vasár­nap) 9:00 Megem­lékezés a diák­misén: Szent Jácinta és Fer­enc febr.20.
II.22. (hétfő) 8:45 Kom­mu­nista dik­tatúra áldozatainak emlék­napja febr.25.
II.26. (pén­tek) Pihenő­nap (ledol­go­zva– Mind­szenty zarán­dok­lat, V.1 szombat)

Már­cius

III.0105. Pénz7 pro­gram– Okosan a hitelekről: 3.6.évf.
III.07. (vasár­nap) 9:00 Megem­lékezés a diák­misén: Savio Szent Domonkos (márc.8.)
III.10. (szerda) 7:3016:00 Nyílt nap.-12. órában óralá­to­gatási lehetőség
III.12. (pén­tek) 7:45 Megem­lékezés Nemzeti ünnepünkről. Isko­lai ünnep­ség az 1.órában
III.15. (hétfő) Nemzeti ünnepünk
III.21. (vasár­nap) 9:00 Megem­lékező műsor Szent Józse­fről az éde­sapák védőszen­tjéről
III.22.-26. Dig­itális témahét-​Médiatudatosság 2.,5.,8.o.
III.28. (vasár­nap) 9:00 Virág­vasár­nap. Állóképes keresztút a tem­plom­ban
III.30. (kedd) 4./5. órában „Csendes óra”, gyónás, keresztút.
III.31. (szerda) 3.Tanítás nélküli munkanap. Pedagó­gu­sok lelkigyakorlata

Április

III.31-IV.06.Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: már­cius 30.(kedd)
Első tanítási nap: április 07.(szerda)
IV.1516. Beiratkozás az általános iskolába
IV.09.(péntek) EKIF pedagó­gus kon­fer­en­cia. 4.tanítás nélküli munkanap
IV.16.(péntek) Április 16. A holokauszt mag­yarországi áldozataira emlékezünk
IV.19.(hétfő) 17:00 Szülői érteke­zlet fel­sős, 18:00 fogadóóra
IV.20.(kedd) 17:00 Szülői érteke­zlet alsós, 18:00 fogadóóra
IV.1923. Fen­ntarthatósági Témahét 1.4.7.o. Csat­lakozás a Te szedd!-akcióhoz
IV.24.(szombat) Szent György-​tűzoltók, men­tők, rendőrök köszöntése

Május

V.01. 10:30 (szom­bat) Orszá­gos Mind­szenty Zarán­dok­lat, részvé­tel a Bazi­likában
V.01. 15:00 (szom­bat) Anyák napján a plébá­nia nyugdí­ja­sainak köszön­tése műsor­ral 1.o
V.02. 9:00 (vasár­nap) Május I. vasár­napja Anyák napi megem­lékezés a tem­plom­ban 1.o
V.03. 14:00 (hétfő) Diákköz­gyűlés
V.08. (szom­bat) Dalosün­nep
V.12. (szerda) A 6. és 8. évfolyam angol, német nyelvi mérése
V.16. 9:00 (vasár­nap) Elsőál­dozás (3. osztály)
V.23. (vasár­nap) Pünkös­d­vasár­nap. Bér­málás a Bazi­likában (8.osztály)
V.26. (szerda) OKÉV orszá­gos mérés és vizs­gálat a 6.és 8. évfolyamokon
V.28. (pén­tek) Közösségi vacsora

Június

VI.03. 7:45 (csütörtök) Nemzeti össze­tar­tozás napja-jún.4.
VI.04. (pén­tek) 5.tanítás nélküli munkanap-​Tanulmányi kirán­dulá­sok
VI.06. 9:00 (vasár­nap) Krisz­tus Szent Teste és Vére. Ünnepé­lyes Úrnapi körmenet
VI.14. (hétfő) 6.tanítás nélküli munkanap-​Mindszenty Nap-​városi akadá­ly­verseny –
19:00 8. osztá­lyosok szerenád, ban­kett
VI.15. (kedd) 8:30 Bal­lagás az iskolában 9:00 KI? MIT? TUD?
16:00 Bal­lagás a tem­plom­ban
VI.20. 9:00 (vasár­nap) Szent­misével egy­bekötött tanévzáró ünnepély


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Május
17
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. május 17. – Hétfő (Jn 16,2933)

    2021 May 17,

    Amikor az utolsó vac­során Jézus elmondta búc­súbeszédét, tanítványai meg­j­e­gyezték: „Most nyíl­tan beszélsz, nem hason­la­tok­ban. Most elis­mer­jük, hogy min­dent tudsz, és nincs szük­ség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Isten­től jöt­tél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szét­széledtek, ki-​ki a[…]

    Bővebben…

Hír­levél