„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Beiratkozás

Nyomtatás

Az orszá­gosan elren­delt beiratkozás napjai:

Április 282930. 8.0018.00-ig.

Kom­pe­ten­cia mérés ered­ményei 2013

Nyomtatás

Meg­je­lent az Orszá­gos kom­pe­ten­ci­amérés 2013. évi jelentése.

Az eszter­gomi iskolákra vonatkozó összesített ered­mény letöltése!

Az orszá­gos jelen­tés megtekinthető a következő helyen!

Leendő elsős szülőknek

Nyomtatás

Néhány tudni­való, melyet az érdek­lődő elsős szülők figyelmébe ajánlunk!

Iskolánk 1991 óta működik évfolya­monként 11 kisebb lét­számú osztállyal. Jelen­leg 203 gyer­meket nevelünk, oktatunk.

Bővebben…

További cikkeink…

  1. Téli szünet


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Decem­ber
3
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. decem­ber 3. – Pén­tek (Mt 9,2731)

    2021 Dec 3,

    Tanító útján egyik alka­lom­mal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiál­tozták: „Könyörülj raj­tunk, Dávid fia!” Amint haz­a­érkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-​e, hogy tudok segíteni raj­ta­tok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérin­tette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre meg­nyílt a szemük. Jézus pedig[…]

    Bővebben…

Hír­levél