„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Nyílt nap 2017

Nyomtatás
Kedves Szülők!
Iskolánk ebben a tanévben is kitárja kapu­ját az érdek­lődők előtt. Nyílt nap keretében, 2017. már­cius 8-​án szerdán, 7.3016 óráig megtekinthető lesz az iskola épülete, az első két tanítási óra pedig min­den évfolya­mon láto­gath­ató lesz.
Szeretet­tel várunk min­denkit!
Eszter­gom, 2017. 03. 01.
Espasa Ramon ig.
Rés­zleteket itt olvashat­nak

Várva várt havazás

Nyomtatás

2017. január 4-​én megérkezett a várt havazás! Örült ennek kicsi és nagy egyaránt!

Íme néhány boldog kép.

Itt járt a Mikulás 2016

Nyomtatás

2016. decem­ber 6 – án megérkezett iskolánkba Szent Mik­lós Püspök. Hagy­ományához híven a tem­plom­ban találko­zott a gyerekekkel, ahol min­den aprósá­got és nagy­obb gyerkőcöt mega­jándéko­zott. Isten Áldását kérve munkájára, reméljük jövőre is ellá­to­gat hozzánk!

Lurkó kupa 2016

Nyomtatás

Lurkó kupa és Diákolimpia
2016.12.02.

Decem­ber ele­jén megren­dezésre került az I. korc­so­por­tos Diákolimpia és a Lurkó kupa. Ezen a foc­i­tornán a III. helyet sik­erült elérni.

Résztvevők


Kemp Balázs 2.b
Balla Bence 2.a
Vod­ic­ska Zalán 2.a
Horváth Edvárd 2.a
Jezsek Zsom­bor 2.b
Schramm Bence 2.b
Ráczky Gábor 2.b
Borza Lev­ente 2.a
Pónya Már­ton 1.b
Vizes Milán 2.b


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Decem­ber
3
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. decem­ber 3. – Pén­tek (Mt 9,2731)

    2021 Dec 3,

    Tanító útján egyik alka­lom­mal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiál­tozták: „Könyörülj raj­tunk, Dávid fia!” Amint haz­a­érkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-​e, hogy tudok segíteni raj­ta­tok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérin­tette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre meg­nyílt a szemük. Jézus pedig[…]

    Bővebben…

Hír­levél