„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Városi nép­dalének­lési verseny

Nyomtatás

Tisztelt Igaz­gató Nő /​Úr!

Iskolánk városi szintű nép­dalének­lési versenyt ren­dez, melyre szeretet­tel meghívjuk az Önök diák­jait is. Kér­jük segítő közreműködését, hogy fel­hívá­sunk eljuthas­son az illetékes ének sza­kos, illetve tanító kol­légák kezébe.


Tisztelet­tel:


Espasa– San­cho Ramon
igaz­gató

Eszter­gom, 2014. decem­ber 18.

Nevezési Lap letöltése!

Aktuális infor­má­ciók a nyári szüne­tre!

Nyomtatás

Infor­má­ciók a nyári szüne­tre letöltés!

Nép­tánc tábor

Nyomtatás

A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI

VIII. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

Jelen­tkezési lap letöltése!

Plakát letöltése!

Beiratkozás

Nyomtatás

Az orszá­gosan elren­delt beiratkozás napjai:

Április 282930. 8.0018.00-ig.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Augusz­tus
24
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. augusz­tus 24. – Szom­bat, Szent Berta­lan apos­tol (Jn 1,4551)

    2019 Aug 24,

    Egy alka­lom­mal: Fülöp találko­zott Nátánáel­lel, és közölte vele: „Meg­talál­tuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szól­nak, a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-​e valami jó Názáret­ből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Néz­zétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”[…]

    Bővebben…

Hír­levél