„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Nyílt nap

Nyomtatás

Nyílt nap! 2016. már­cius 9. szerda.

letöl­thető pdf

2016 Nép­dalének­lési verseny

Nyomtatás

Városi és területi nép­dalének­lési verseny összesítése


2016. január 21.

Ered­ménylista

Nép­tánc tábor 2015

Nyomtatás

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2015. július 1317. /​hétfő-​péntek/​
A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tartanak.A tábor pro­gramja: A napot közös dal­tan­ulás­sal kezd­jük, majd korc­so­por­tonként ismerkedés a mag­yar táj­e­gységek– különösen Dél-​Alföld– tán­caival. Ebéd után lehetőség lesz külön­féle kézműves tech­nikák elsajátítására (szövés, gyöngyfűzés, hímzés, fes­tés, ostor­fonás, kés­dobálás), népi hangsz­erek, íjászat, hagy­ományőrző játékok tan­ulására, nép­dalének­lési és Ki nyer ma? versenyekre. A délutánt közös táncház zárja.

A foglalkozá­sok vezetői:

Deme­ter Judit
Gajó– Vec­sera Tünde
Szénássy Attiláné /​Kati néni/​
Trexler Mag­dolna
Bégányi Gáborné /​Maya néni/​
Urbán Már­ton

Étkezés: tízórai, ebéd és uzsonna
Részvételi díj: 11.000 Ft /​Egy csalá­don belül a har­madik gyer­mek részére 4.000 Ft/​

A tábor zárására, július 17-​én 3 órára, várunk min­den kedves hoz­zá­tar­tozót egy közös táncházra, melyen a gyerekek bemu­tatják, mit tan­ul­tak az eltelt hét alatt.


Jelen­tkezni a jelen­tkezési lap kitöltésével és a 11.000 Ft befizetésével lehet a nép­tánc pedagó­gu­soknál, vagy a Mind­szenty iskola portáján a tanév végéig /​június 15./, ill. a kapc­so­lat­tartón keresztül legkésőbb július 6-​ig.


Kapc­so­lat­tartó: Bégányi Gáborné /​Maya néni 06208230572 Mind­szenty iskola
Jelen­tkezési lap letöl­thető iskolánk HON­LAPJÁRÓL! www​.mind​szenty​-iskola​.hu

Vár­juk a nép­tán­cokat ked­velő gyerekek jelentkezését!

Jelen­tkezési lap letöltése !

Plakát letöltése !


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. január 20. – Hétfő (Mk 2,1822)

    2020 Jan 20,

    Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeu­sok böjtöl­tek. Ezért néhányan oda­mentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő János­nak és a farizeu­sok­nak a tanítványai böjtöl­nek, a tieid meg nem böjtöl­nek?” Jézus így válas­zolt: „Vajon böjtölhet-​e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük[…]

    Bővebben…

Hír­levél