„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Kom­pe­ten­cia mérés ered­ményei 2013

Nyomtatás

Meg­je­lent az Orszá­gos kom­pe­ten­ci­amérés 2013. évi jelentése.

Az eszter­gomi iskolákra vonatkozó összesített ered­mény letöltése!

Az orszá­gos jelen­tés megtekinthető a következő helyen!

Leendő elsős szülőknek

Nyomtatás

Néhány tudni­való, melyet az érdek­lődő elsős szülők figyelmébe ajánlunk!

Iskolánk 1991 óta működik évfolya­monként 11 kisebb lét­számú osztállyal. Jelen­leg 203 gyer­meket nevelünk, oktatunk.

Bővebben…

Téli szünet

Nyomtatás

2013. decem­ber 23. – 2014. január 03.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. decem­ber 21. (szom­bat)
Téli szünet utáni első tanítási nap: 2014. január 06. (hétfő)

7. oldal /​7


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Április
26
Csütörtök
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. április 25. – Szerda, Szent Márk evangélista (Mk 16,1520)

    2018 Apr 25,

    Abban az időben: Jézus meg­je­lent a Tizen­eg­y­nek, és így szólt hoz­zájuk: „Men­jetek el az egész vilá­gra, és hird­essétek az evangéli­u­mot min­den teremt­ménynek! Aki hisz és megk­eresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevem­ben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszél­nek, kígyókat vehetnek[…]

    Bővebben…

Hír­levél