„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Nép­tánc tábor

Nyomtatás

A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI

VIII. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

Jelen­tkezési lap letöltése!

Plakát letöltése!

Beiratkozás

Nyomtatás

Az orszá­gosan elren­delt beiratkozás napjai:

Április 282930. 8.0018.00-ig.

Kom­pe­ten­cia mérés ered­ményei 2013

Nyomtatás

Meg­je­lent az Orszá­gos kom­pe­ten­ci­amérés 2013. évi jelentése.

Az eszter­gomi iskolákra vonatkozó összesített ered­mény letöltése!

Az orszá­gos jelen­tés megtekinthető a következő helyen!

Leendő elsős szülőknek

Nyomtatás

Néhány tudni­való, melyet az érdek­lődő elsős szülők figyelmébe ajánlunk!

Iskolánk 1991 óta működik évfolya­monként 11 kisebb lét­számú osztállyal. Jelen­leg 203 gyer­meket nevelünk, oktatunk.

Bővebben…

További cikkeink…

  1. Tájékoz­tató
  2. Téli szünet


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Október
19
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. október 18. – Csütörtök, Szent Lukács evangélista (Lk 10,19)

    2018 Oct 18,

    Az apos­tolok kiválasztása után Jézus kiválasz­tott más het­venkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt min­den városba és helységbe, ahová menni szándéko­zott. Így szólt hoz­zájuk: „Az arat­ni­való sok, de a munkás kevés. Kér­jétek hát az aratás Urát, küld­jön munká­sokat aratásába. Men­jetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farka­sok közé. Ne[…]

    Bővebben…

Hír­levél