„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Beiratkozás

Nyomtatás

Az orszá­gosan elren­delt beiratkozás napjai:

Április 282930. 8.0018.00-ig.

Kom­pe­ten­cia mérés ered­ményei 2013

Nyomtatás

Meg­je­lent az Orszá­gos kom­pe­ten­ci­amérés 2013. évi jelentése.

Az eszter­gomi iskolákra vonatkozó összesített ered­mény letöltése!

Az orszá­gos jelen­tés megtekinthető a következő helyen!

Leendő elsős szülőknek

Nyomtatás

Néhány tudni­való, melyet az érdek­lődő elsős szülők figyelmébe ajánlunk!

Iskolánk 1991 óta működik évfolya­monként 11 kisebb lét­számú osztállyal. Jelen­leg 203 gyer­meket nevelünk, oktatunk.

Bővebben…

További cikkeink…

  1. Téli szünet


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Július
22
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. július 21. – Szom­bat (Mt 12,1421)

    2018 Jul 21,

    A félkezére béna ember szom­bat­napon történt meg­gyó­gyítása után a farizeu­sok kivonul­tak a zsi­nagógából, és maguk között arról tanakod­tak, hogyan okozhat­nák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávo­zott onnét. Sokan azon­ban utána mentek, és ő vala­men­ny­iüket meg­gyó­gyí­totta, de megtil­totta nekik, hogy nyíl­tan beszél­jenek róla. Így betel­jesedett Iza­jás próféta jövendölése: „Ez az[…]

    Bővebben…

Hír­levél