„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

2019 legjobb iskola

Nyomtatás
2019 ran­glista!

Orszá­gosan, közel 2500 általános iskola közül, idén a 236. helyet ért el iskolánk! Óriási tel­jesít­mény!
Gyetván Gábor atya, (EKIF igaz­gatója) és Oláh Gábor (pedagó­giai igaz­gató) tele­fonon grat­ulált az elért ered­ményekhez, és megköszön­ték a Fen­ntartó nevében a tan­testület áldozatos munkáját.

For­rás: Legjobb iskola

”A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNIXIII. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

Nyomtatás

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

Jelen­tkezési lap letöl­thetőn


Jelen­tkezési lap letöl­thető


Beiratkozás 20192020

Nyomtatás
Beiratkozás
a 20192020–as tanév első évfolyamára

Beiratkozás időpon­tja: 2019. április 11. csütörtök 819 óráig
2019. április 12. pén­tek 818 óráig


Ovis Pro­gramok

Nyomtatás
FIGYELEM!

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodá­sok!
Április 10-​én, szerdán 16.30–kor tartjuk utolsó ovis foglalkozá­sunkat.
Tánc és dráma a gyerekeknek, az iskola bemu­tatása a szülőknek!
Min­den érdek­lődőt szeretet­tel várunk!
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Decem­ber
3
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. decem­ber 3. – Pén­tek (Mt 9,2731)

    2021 Dec 3,

    Tanító útján egyik alka­lom­mal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiál­tozták: „Könyörülj raj­tunk, Dávid fia!” Amint haz­a­érkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-​e, hogy tudok segíteni raj­ta­tok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérin­tette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre meg­nyílt a szemük. Jézus pedig[…]

    Bővebben…

Hír­levél