„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Városi nép­dalének­lési verseny

Nyomtatás

Tisztelt Igaz­gató Nő /​Úr!

Iskolánk városi szintű nép­dalének­lési versenyt ren­dez, melyre szeretet­tel meghívjuk az Önök diák­jait is. Kér­jük segítő közreműködését, hogy fel­hívá­sunk eljuthas­son az illetékes ének sza­kos, illetve tanító kol­légák kezébe.


Tisztelet­tel:


Espasa– San­cho Ramon
igaz­gató

Eszter­gom, 2014. decem­ber 18.

Nevezési Lap letöltése!

Aktuális infor­má­ciók a nyári szüne­tre!

Nyomtatás

Infor­má­ciók a nyári szüne­tre letöltés!

Nép­tánc tábor

Nyomtatás

A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI

VIII. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

Jelen­tkezési lap letöltése!

Plakát letöltése!


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Július
22
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. július 21. – Szom­bat (Mt 12,1421)

    2018 Jul 21,

    A félkezére béna ember szom­bat­napon történt meg­gyó­gyítása után a farizeu­sok kivonul­tak a zsi­nagógából, és maguk között arról tanakod­tak, hogyan okozhat­nák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávo­zott onnét. Sokan azon­ban utána mentek, és ő vala­men­ny­iüket meg­gyó­gyí­totta, de megtil­totta nekik, hogy nyíl­tan beszél­jenek róla. Így betel­jesedett Iza­jás próféta jövendölése: „Ez az[…]

    Bővebben…

Hír­levél