„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Rajzpá­lyázat IV. építészeti napok

Nyomtatás

Az eszter­gomi önko­r­mányzat rajzpá­lyáza­tán , a IV. Építészeti Napokon, Tetők cím­mel iskolánk 4.b osztálya csodás alkotá­sokkal vett részt, kiemelkedő ered­ményekkel.

Az alsó tagozatosok kategóriájában
I.helyezett Reményi Enéh,
II.helyezett Bér­czi Boglárka lett.

Szívből grat­ulálunk nekik és a legalább ilyen remek többi alkotá­sok alkotói­nak is.

Iskolaválasztási pro­gra­munk

NyomtatásOktóber 18. (pén­tek) 16.0018.00: Szüreti bál és az „Állat­bőr­ben”- ovis
rajzpá­lyázat ered­mény­hird­e­tése
Decem­ber 13. (pén­tek) 16.0018.00: „Vár a világ sóvárgva Rád”
Adventi vásár és kézműves foglalkozás
Január 27. (hétfő): Bemu­tatkozás a szülőknek a Művelődés Házában
Február 11. (kedd) 16.3017.15: „Bará­taink az álla­tok”
(Iskolaválasztást segítő foglalkozás)
Február 14. (pén­tek) 16.0018.00: Farsangi bál
Február 25. (kedd) 16.3017.15:„Mesék biro­dalmában”
(Iskolaválasztást segítő foglalkozás)
Már­cius 0213.: Gergely-​járás a város óvodáiban
Már­cius 11. (szerda) 7.4516.00: „NYÍLT NAP”(óralátogatás: 1. és 2. órában)
Már­cius 1620.: Iskola-​kóstolgató foglalkozásra vár­juk a nagyc­so­por­tos
óvodá­sokat az óvó nénikkel a délelőtt folyamán
Már­cius 24. (kedd) 16.3017.15: „Szent György lovag leg­endája”
(Tánc és dráma gyerekeknek és az iskola bemu­tatása a szülőknek)

Vár­juk érdeklődésüket!

Cím: 2500 Eszter­gom, Kiss János vezérezre­des út. 1.
Tele­fon: 33501370
www​.mind​szenty​-iskola​.hu

Rajzpá­lyázat nagyc­so­por­tosok­nak

Nyomtatás

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodás!


A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda
rajzpá­lyáza­tot hirdet „Állat­bőr­ben cím­mel.
Biz­tos te is szívesen utáno­zol vagy képzeled mag­a­dat valame­lyik élőlénynek, állat­nak.
Kérünk ben­neteket, mutassá­tok be, raj­zoljá­tok le, amik a szívetekhez legközelebb áll­nak,
vagy amiknek szívesen bele­bújná­tok a bőrükbe.

Osszá­tok meg velünk ezeket, ehhez választhat­tok bár­mi­lyen technikát.

Munkái­tokat küld­jétek el iskolánk címére 2019. október 15-​ig

Kér­jétek szüleitek vagy az óvó néni segít­ségét, hogy alkotá­saitok ele­jén, a jobb alsó sarokban ne fele­jt­sék el ráírni a neveteket, életko­ro­tokat, és az óvodá­tok nevét, mert névre szóló meghívót fog­tok kapni.

Az ered­mény­hird­e­tés iskolánk szüreti bálján lesz 2019. október 18-​án,
melyre meghívó-​plakátot küldünk óvodátokba.


Vár­juk munkái­tokat!
Szeretet­tel: Galam­bosi Andrea és Magács Éva
iskolánk közössége nevében


Megem­lékezés a vér­tanúkról

Nyomtatás

A 6.b osztály tan­ulói­nak közreműködésével méltó módon emlékeztünk meg az Aradi vér­tanúkról.
A Városi Ünnep­sé­gen — az Aradi tér belső területén álló emlék­műnél– is előadták műsorukat a Mind­szenty iskola diák­jai.

Mag­yar népmese napja

Nyomtatás

A Mag­yar Népmese Napja alka­lmából szeptem­ber 30-​án, Benedek Elek születésének 160. évfor­dulóján, ren­dezte meg az eszter­gomi József Attila Általános Iskola a nap­köziseknek Benedek Elek városi Mesevetélkedőjét. Hat induló csap­at­ból Szenczi Kristóf (2.a), Nádasi Benedek (3.a), Hámori Lili (4.a) osztá­lyosok az előkelő I. helyezést szerezték meg iskolánk dicsőségére.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Decem­ber
3
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. decem­ber 3. – Pén­tek (Mt 9,2731)

    2021 Dec 3,

    Tanító útján egyik alka­lom­mal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiál­tozták: „Könyörülj raj­tunk, Dávid fia!” Amint haz­a­érkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-​e, hogy tudok segíteni raj­ta­tok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérin­tette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre meg­nyílt a szemük. Jézus pedig[…]

    Bővebben…

Hír­levél