„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Mikulás teremhoki

Nyomtatás

2016. decem­ber 9 – én megren­deztük a szoká­sos Mikulás teremhoki bajnok­sá­gunkat, ahol a felső tagozat mérhette össze tudását, ügyességét. Min­den osztály 2 csap­at­tal indul­ha­tott, csap­a­tonként min­i­mum 2 lány részvételével. A csap­a­tok a következőkép­pen alakul­tak.… BővebbenNép­tánc tábor 2016

Nyomtatás

X. Eszter­gomi Gyer­mek Nép­tánc Tábor.

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2016. július 1115. /​hétfő-​péntek/​
A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tartanak.

Letöl­thető plakát és jelen­tkezési lap.

Nyílt nap

Nyomtatás

Nyílt nap! 2016. már­cius 9. szerda.

letöl­thető pdf


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Április
20
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. április 20. – Pén­tek (Jn 6,5259)

    2018 Apr 20,

    Amikor Kafar­naum­ban Jézus az élet keny­erének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” – kérdezték. Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mon­dom nek­tek: Ha nem eszitek az Ember­fia testét, és nem isszá­tok az ő vérét, nem lesz élet ben­netek. Aki eszi az én testemet[…]

    Bővebben…

Hír­levél