„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Frasang

Nyomtatás
2020. február 13-​án és 14-​én tar­tot­tuk iskolánk hagy­ományos farsangi bálját.


Ovi­sok­nak

Nyomtatás
Az érdek­lődő nagyc­so­por­tos ovi­sok iskola előkészítő foglalkozá­son vet­tek részt február 11-​én délután az iskola aulájában, ahol Andrea néni vezetésével a leendő elsősök az álla­tokkal barátkoz­tak meg.
Volt sok nevetés, mese, játék, tan­ulás.Városi nép­dalének­lési verseny

Nyomtatás
Iskolánkban 2020. január 23-​án megren­dezésre került a városi nép­dalének­lési verseny.
Köszön­jük a város ének-​zene tanítói­nak, hogy felkészítet­ték a gyerekeket a versenyre, valamint a zsűri tag­jainak, hogy megerősítő, bátorító értékelé­seikkel emelték a verseny szín­von­alát.
Grat­ulálunk min­den résztvevőnek!

Meghitt, moz­gal­mas és lélekemelő volt az évtized utolsó tanítási napja.

Nyomtatás
Oláh Gábor, az EKIF (Esztergom-​Budapesti Főe­gy­házm­egye Kato­likus Isko­lai Főhatóság) tanü­gyi igaz­gatója is ellá­toga­tott iskolánkba, hogy velünk együtt fogadja a kán­tálók jókíván­sá­gait.
Az alsós és fel­sős osztá­lyok közös énekes imád­sá­gon vet­tek részt a tem­plom­ban, ahol Balogh Bor­bála és Trásy Zsolt segítette a diákokat elc­sendesedni és lélek­ben is megérkezni a kis­ded Jézus jás­zolához.
A tem­plom­ban a tanári kar is meglepte a tan­ulókat egy dalc­soko­r­ral.

Mind­szen­ty­sek a Frankában

Nyomtatás
Fer­ences testvérek vezetésével a Mind­szenty iskola osztályai is láthat­ták az élő Betle­hemet.

„A Franka udvarán a garázs­ból istálló lett, a kis­bárányok, a ló, a kac­sák és a többi állat híre hamar elter­jedt a város­ban. Több mint száz ovis és kisiskolás jelent meg várva és várat­lanul… Az idei isko­lai karác­sony a Szentlélek külön­leges ajándéka volt.”-írták a Temesvári Per­bált Fer­ences Gim­náz­ium face­book oldalán
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Decem­ber
3
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. decem­ber 3. – Pén­tek (Mt 9,2731)

    2021 Dec 3,

    Tanító útján egyik alka­lom­mal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiál­tozták: „Könyörülj raj­tunk, Dávid fia!” Amint haz­a­érkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-​e, hogy tudok segíteni raj­ta­tok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérin­tette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre meg­nyílt a szemük. Jézus pedig[…]

    Bővebben…

Hír­levél