„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Kertész Kálmán kupa 2016

Nyomtatás

Kertész Kálmán kupa
2016.11.11.

Az idei évben is részt vet­tünk a Kertész Kálmán tehet­ségku­tató terem­foci bajnok­sá­gon, ahol ismét az első helyen sik­erült végeznünk.

A II. korc­so­port résztvevői

Vojtek Bence 3.a
Csányi Csanád 4.b
Füzesi Mar­cell 3.a
Horváth Hen­rik 3.a
Vod­ic­ska Fer­enc 3.a
Gubó Brúnó 3.b
Urbán Bálint 4.b
Szilá­gyi Donát 3.b
Schus­ter Botond 3.b
Kósa Samu 3.b
Nick­mann Gergely 4.a

Mikulás teremhoki

Nyomtatás

2016. decem­ber 9 – én megren­deztük a szoká­sos Mikulás teremhoki bajnok­sá­gunkat, ahol a felső tagozat mérhette össze tudását, ügyességét. Min­den osztály 2 csap­at­tal indul­ha­tott, csap­a­tonként min­i­mum 2 lány részvételével. A csap­a­tok a következőkép­pen alakul­tak.… BővebbenNép­tánc tábor 2016

Nyomtatás

X. Eszter­gomi Gyer­mek Nép­tánc Tábor.

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2016. július 1115. /​hétfő-​péntek/​
A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tartanak.

Letöl­thető plakát és jelen­tkezési lap.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Július
22
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. július 21. – Szom­bat (Mt 12,1421)

    2018 Jul 21,

    A félkezére béna ember szom­bat­napon történt meg­gyó­gyítása után a farizeu­sok kivonul­tak a zsi­nagógából, és maguk között arról tanakod­tak, hogyan okozhat­nák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávo­zott onnét. Sokan azon­ban utána mentek, és ő vala­men­ny­iüket meg­gyó­gyí­totta, de megtil­totta nekik, hogy nyíl­tan beszél­jenek róla. Így betel­jesedett Iza­jás próféta jövendölése: „Ez az[…]

    Bővebben…

Hír­levél