„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

„A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI 2020

Nyomtatás
IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2020. július 610. /​hétfő-​péntek/​

A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tar­tanak.Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése

Beiratkozás 2020

Nyomtatás

Tisztelt Szülő!

A rend­kívüli veszé­ly­he­lyze­tre való tek­in­tet­tel, a 7/2020.(III.25) EMMI határozata alapján, amen­ny­iben gyer­mekét a Mind­szenty iskolába szeretné íratni, dig­itális úton kell jelen­tkeznie.
Kér­jük, az alábbi linken talál­ható szándékny­i­latkoza­tot legyen kedves kitöl­teni, legkésőbb 2020. április 5-​ig.

Szándékny­i­latkozat letöltése

A szándékny­i­latkozata megérkezését követően, az iskolánk elek­tron­iku­san elküldi Önnek a szük­séges beiratkozási nyomtatványokat.

Ha kérdésük merülne fel, a Ez az e-​mail cím a spam­ro­botok elleni védelem alatt áll. Megtek­in­téséhez engedé­lyeznie kell a JavaScript használatát. címen állunk ren­delkezésükre.

Tisztelet­tel:
Espasa-​Sancho Ramon
igaz­gató

Eszter­gom, 2020. már­cius 28A Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az alábbi határoza­tot hozta

Nyomtatás
A Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az
alábbi határoza­tot hozta:


A szo­ciális étkeztetés folyam­atosan üzemel, az ebéd kiszál­lítása zavar­ta­lanul működik.
Az iskolás gyer­mekek részére, akik rend­sz­eres nevelési támo­gatás­ban vagy 50% ked­vezmény­ben részesül­nek– előre cso­magolt, dobo­zos adagok­ban — abban az alábbi esetek­ben tud ebédet biz­tosí­tani ha:

•a szülő legkésőbb az előző munkanap 9 óráig tele­fonon jelzi gyer­meke ebédigényét Horváth Katalin gaz­dasági vezetőnél (70÷3968605)
•az igény leje­len­tését követő nap­tól lehet az ebédet átvenni a kijelölt intézmények­ben szemé­lye­sen
•az ebédet az igény leje­len­tését követően min­dad­dig folyam­atosan biz­tosítjuk, amíg a szülő nem mondja azt le
•az ebédle­mondás az igény megszűnése előtti munkanap 9 óráig kell jelezni a fent megadott tele­fon­szá­mon


A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda további intézkedésig igény szerint ügyeletet tart fenn. Csak azon szülők vihetik az iskolába gyer­mekeiket, akik dol­go­z­nak és más módon nem tudják a gyer­mek felü­gyeletét megoldani. Kér­jük azokat a szülőket, hogy, aki meg tudja oldani a gyer­mek felü­gyeletét, tartsa otthon iskoláskorú gyer­mekét, a vészhe­lyze­tre tek­in­tet­tel.

Tisztelt Szülők!
Fel­hívjuk figyelmüket, hogy bün­te­th­ető az a szülő, akinek gyer­meke tanítási idő alatt felü­gyelet nélkül közterületen tartózkodik. Ugya­nis a szülő köte­lessége, hogy ezen idő alatt a gyer­mek az otthonában tan­uljon és a kiadott tananyag­gal foglalkoz­zon.


Espasa– San­cho Ramon
Igaz­gató


OKOSKÁK

Nyomtatás
OKOSKÁK” csap­atunk a Városi Művelt­ségi Vetélkedőn, melyet az Árpád-​házi Szent Erzsé­bet Iskola ren­dezett meg, III. helyezést ért el!
Iskolánk képviselői 3. és 4. osztá­lyos tan­ulók voltak.
Grat­ulálunk!

Büszkék vagyunk…

Nyomtatás
Végte­len büszkék vagyunk 8. osztá­lyos diákunkra Rigler Mar­cira, a Cso­da­padlás gyer­mekelőadás­ban nyúj­tott fan­tasztikus szere­pléséért.
Köszön­jük hogy részese lehetett az iskola tan­testüstelete és diák­sága ennek a megra­gadó pro­duk­ció­nak.
Köszön­jük Musi­cal Akademia JP!
Ter­mészete­sen büszkék vagyunk a többi gyer­mek­sz­ere­plőre is aki iskolánkat képviselte az előadás­ban!


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Decem­ber
3
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. decem­ber 3. – Pén­tek (Mt 9,2731)

    2021 Dec 3,

    Tanító útján egyik alka­lom­mal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiál­tozták: „Könyörülj raj­tunk, Dávid fia!” Amint haz­a­érkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-​e, hogy tudok segíteni raj­ta­tok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérin­tette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre meg­nyílt a szemük. Jézus pedig[…]

    Bővebben…

Hír­levél