„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

ADVENT ÉS KARÁC­SONY A MIND­SZEN­TY­BEN

Nyomtatás
A videó leját­szásához kat­tints ide

COVID közlemény

Nyomtatás

Kedves Szülők!

A mai napon 2020. novem­ber 24-​én, ked­den a pedagó­gu­sok COVID19 tesztelésekor egy tünet­mentes pedagó­gus tesztje poz­itív lett.
Megál­lapí­tot­tuk, hogy a 3.a és 4.a osztály tan­ulói kerül­het­tek vele közvetlenebb kapc­so­latba ezen a héten.
Az ANTSZ utasítása alapján azok a 3.a és 4.a osztá­lyos tan­ulók, akik a tanítási órákon jelen voltak, a hét­fői nap­tól (novem­ber 23) 10 napra, (decem­ber 3-​ig, csütörtökig) karan­ténba kerül­nek.
A karan­tén csak a tan­ulóra vonatkozik, a szülőre, testvérre, rokonra nem.
A gyerekek 10 napig nem hagy­hatják el otthonukat, ezt a hatóság ellenőrizheti bár­mikor.
A hol­napi nap­tól az érin­tett diákok ebéd­jét az iskola lemondta.
Legközelebb decem­ber 4-​én, pén­teken jöhet­nek a tünet­mentes tan­ulók gyer­meko­r­vosi iga­zolás­sal.
Az online oktatás­ról az osztá­lyfőnökök fog­nak rés­zletes tájékoz­tatást adni.

Megértésüket, együttműködésüket köszön­jük.

Eszter­gom, 2020. novem­ber 24.

Espasa– San­cho Ramon
igaz­gató

„A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI 2020

Nyomtatás
IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2020. július 610. /​hétfő-​péntek/​

A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tar­tanak.Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése

Beiratkozás 2020

Nyomtatás

Tisztelt Szülő!

A rend­kívüli veszé­ly­he­lyze­tre való tek­in­tet­tel, a 7/2020.(III.25) EMMI határozata alapján, amen­ny­iben gyer­mekét a Mind­szenty iskolába szeretné íratni, dig­itális úton kell jelen­tkeznie.
Kér­jük, az alábbi linken talál­ható szándékny­i­latkoza­tot legyen kedves kitöl­teni, legkésőbb 2020. április 5-​ig.

Szándékny­i­latkozat letöltése

A szándékny­i­latkozata megérkezését követően, az iskolánk elek­tron­iku­san elküldi Önnek a szük­séges beiratkozási nyomtatványokat.

Ha kérdésük merülne fel, a Ez az e-​mail cím a spam­ro­botok elleni védelem alatt áll. Megtek­in­téséhez engedé­lyeznie kell a JavaScript használatát. címen állunk ren­delkezésükre.

Tisztelet­tel:
Espasa-​Sancho Ramon
igaz­gató

Eszter­gom, 2020. már­cius 281. oldal /​13


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Január
23
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. január 22. – Pén­tek (Mk 3,1319)

    2021 Jan 22,

    Abban az időben Jézus föl­ment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasz­tott. És ők csat­lakoz­tak hozzá. Tizen­ket­tőt válasz­tott ki, hogy vele tart­sanak, és hird­essék az igét. Hatal­mat is adott nekik a betegek gyó­gyítására és az ördögűzésre. A következő tizen­ket­tőt válasz­totta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jak­abot, Zebe­deus fiát[…]

    Bővebben…

Hír­levél