„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Úszás diákolimpia városi for­duló ered­ményei

Nyomtatás
Úszás diákolimpia városi for­duló ered­ményei

I.korcsoport
Horváth Ber­cel: 50méter gyors, hát, mel­lúszás: 1. hely
Bér­czi Boglárka: 50 méter gyors, hát, mel­lúszás: 1. hely

II.korcsoport
Szilá­gyi Botond: 50 méter hát: 3. hely, 50 méter mell: 1.hely
Bar­tal Zsó­fia: 50 méter mell: 1. hely, 50 méter hát: 3. hely
4×50 méteres fiú gyorsváltó: 1. hely
A csapat tag­jai: Erős Lóránt, Nagy Lev­ente, Kemp Balázs, Szilá­gyi Botond

III.korcsoport
Horváth Ábel 100m gyors, hát: 1. hely
4×50 méteres fiú gyorsváltó: 1. hely
A csapat tag­jai: Tóth Dávid, Erős Dénes, Knapp-​Nagy János Lehel, Horváth Ábel

IV.korcsoport
Kemp Luca: 100m gyors: 1.hely, 100 m mell: 2.hely, 100m hát :2. helyTörténelmi szavaló­verseny 2018

Nyomtatás
2018. október 25-​én iskolánkban került megren­dezésre a városi történelmi szavaló­verseny. Grat­ulálunk a felkészítő tanároknak, és a szavaló diákok­nak ered­ményeikhez! Kívá­nunk további sik­ereket!

12.osztályosaink közül
3. helyezést ért el Rohár András,
2. helyezést ért el Gerendás Olivér

3.-4. osztá­lyosok közül
3. helyezést ért el Fin­tor Balázs
2. helyezést ért el Bauer Botond
1. helyezést ért el Pónya Már­ton

5.-6. osztá­lyosok közül
3. helyezést ért el Androczky Liza
2. helyezést ért el Bán­hidy Klára
1. helyezést ért el Ábel Dániel

7.-8. osztá­lyosok közül
3. helyezést ért el Matuzsinka Zsom­bor
2. helyzést ért el Cser­mák Júlia„Együtt a család”

Nyomtatás
Kedves
Nagyc­so­por­tos Óvodás!

A Mind­szenty József
Kato­likus Általános Iskola és Óvoda
rajzpá­lyáza­tot hirdet:

„Együtt a család” cím­mel.
TELE­FON­HASZNÁLAT– A HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA

Nyomtatás
Kedves Szülők!
Iskolánk házirendje szerint tan­ulóink csak kikapc­solt állapot­ban lévő tele­font hozhat­nak az iskolába, azt is csak akkor, ha a szülő komoly indokkal kérvényezte, és az igaz­gató ezt engedé­lyezte…Tovább

Nép­tánc tábor 2018

Nyomtatás
A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2018. július 1620. /​hétfő-​péntek/​
A tábor helye: Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./
A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tar­tanak.


Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése

1. oldal /​8


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2018 Novem­ber
18
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2018. novem­ber 17. – Szom­bat (Lk 18,18)

    2018 Nov 17,

    Abban az időben Jézus péld­abeszédet mon­dott arról, hogy szün­te­lenül kell imád­koz­nunk és nem szabad bele­fárad­nunk. Így szólt: „Az egyik város­ban élt egy bíró, aki Isten­től nem félt és embertől nem tar­tott. Élt abban a város­ban egy özv­e­g­yass­zony is. Ez elment hozzá, és kérte: „Szol­gál­tass nekem igazsá­got ellen­felem­mel szem­ben.” A bíró[…]

    Bővebben…

Hír­levél