„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

”A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNIXIII. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

Nyomtatás

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

Jelen­tkezési lap letöl­thetőn


Jelen­tkezési lap letöl­thető


Beiratkozás 20192020

Nyomtatás
Beiratkozás
a 20192020–as tanév első évfolyamára

Beiratkozás időpon­tja: 2019. április 11. csütörtök 819 óráig
2019. április 12. pén­tek 818 óráig


Ovis Pro­gramok

Nyomtatás
FIGYELEM!

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodá­sok!
Április 10-​én, szerdán 16.30–kor tartjuk utolsó ovis foglalkozá­sunkat.
Tánc és dráma a gyerekeknek, az iskola bemu­tatása a szülőknek!
Min­den érdek­lődőt szeretet­tel várunk!Mise keretében bemu­ta­tott Szent Erzsé­bet szín­darab

Nyomtatás


Iskolánk 4.b osztá­lyos tan­ulói novem­ber 18-​án a vasár­napi diák mise keretében emlékeztek meg Árpád-​házi Szent Erzsé­be­tről, egy az életének főbb eseményeit bemu­tató kis szín­darab­bal.További képekhez kat­tintson ide

1. oldal /​9


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Május
24
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. május 23. – Csütörtök (Jn 15,911)

    2019 May 23,

    Jézus így taní­tott az utolsó vac­során: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Marad­ja­tok meg az én szeretetem­ben! Ha meg­tartjá­tok paranc­saimat, meg­marad­tok szeretetem­ben, ahogy én is meg­tar­tot­tam Atyám paranc­sait, és meg­maradok az ő szeretetében. Ezeket azért mond­tam nek­tek, hogy az én örömöm legyen ben­netek, és örömötök ezzel[…]

    Bővebben…

Hír­levél