„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Ovis Pro­gramok

NyomtatásOVIS PRO­GRAMOK 20212022


Szándékny­i­latkozat 1.osztályosok beiratkozásához

Letöltés

Az eszter­gomi Mind­szenty iskola idén ünnepli fen­nál­lásá­nak 30. évfor­dulóját. Sokat jelent nekünk: tudást, közösséget, hitet, mag­yarsá­got, tehet­séget, bará­tokat!

Több, mint suli! Képeinkkel ezt szeretnénk meg­mu­tatni!

Az összeál­lítást készítette: Szen­drőné Bajkai Mónika tanítónő

Zene: Sil­lye Jenő– Nick­mann Vali: A róka (Kis herceg)

Énekel­nek diák­jaink, szólót énekel Rigler Marci és Vod­ic­ska Dorka
A mag­yar kultúra napja a Mind­szenty iskolában

Kedves Szülők! Kedves Bará­taink!

A MAG­YAR KULTÚRA NAPJA az eszter­gomi MIND­SZENTY iskolában mindig ünnep.
Szeretjük szép mag­yar nyelvün­ket, a népmeséket, nép­dalokat, nép­tán­cokat, nép­szoká­sokat. Min­dezzel találkozhat­nak a gyerekek a tanítási órákon, ren­dezvényeinken, sza­kkörökön (rajz, nép­tánc, nép­dalének­lés, szolfézs, énekkar, szín­ját­szó, furulya, cit­era, gitár), táb­o­rainkban (hit­tan, cserkész, nép­tánc), versenyeinken (helyesírási, nép­dalének­lési, versmondó, szép mag­yar beszéd).
Köszön­jük Önöknek, hogy ez a csalá­dok életében is fontos érték!
Fogad­ják az alsó tagozatosok tán­cos meséjét szeretet­tel!

Köszönet a mese elkészítőinek:
Kéner Orsolya ren­dezgette, tán­coltatta, Urbán Már­ton tán­coltatta, Kulcsár-​Elek Csilla (iskolánk refor­má­tus hit­tan tanára) mesél­gette, Szám Bianka vagdos­gatta, ragaszt­gatta.

Jó szórakozást kívá­nunk!
A Mind­szenty iskola közössége
2021. január 22.

A felvé­tel sajnos vál­tozó minőségű, ezért elnézésüket kér­jük.Mese megtek­in­téseBemu­tatkozik
A MIND­SZENTY JÓZSEF KATO­LIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Mesélő Mind­szenty

Kedves Nagyc­so­por­tos Óvodá­sok!

Az eszter­gomi Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola két tanító nénije, Betti néni és Móni néni mesél nek­tek két szép karác­sonyi történetet.
Ha tet­szett a történet, és van ked­vetek raj­zolni, kér­jük a raj­zo­tok fotóját a nevetekkel és az óvodá­tok nevével küld­jétek a Ez az e-​mail cím a spam­ro­botok elleni védelem alatt áll. Megtek­in­téséhez engedé­lyeznie kell a JavaScript használatát. e-​mail címre.
A raj­zokért a jutalom sem marad el!
Vár­juk munkái­tokat: Betti néni és Móni néni


A mese meghall­gatásához kat­tintsatok a mese címére!

Móni néni– Vidor Mik­lós: Fenyőfák ván­dorútja


Betti néni– Men­tovics Éva: Mióta van csil­lag a karác­sonyfák csúc­sán?Szándékny­i­latkozat 1.osztályosok beiratkozásához
OVIS PRO­GRAMOK 20192020OVIS PRO­GRAMOK 20182019


20172018OVIS PRO­GRAMOK 20162017


OVIS PRO­GRAMOK 20152016GERGE­LYJÁRÁS AZ ÓVODÁK­BAN

Az előző évek szoká­sait követve a leendő 1. osztá­lyos tanítónénik idén is ellá­to­gat­tak a 3.a osztá­lyosokkal az eszter­gomi óvodákba Gerge­lyjárásra.
A gerge­lyjárás a közép­ko­r­ból eredő szokás, ame­lyet Gergely napon, már­cius 12-​én tar­tot­tak, hiszen akko­riban ezen a napon kezdődött az iskola. A falusi iskolás gyerekek házról házra jár­tak, miközben énekel­tek és dra­matikus játékokat adtak elő azzal a cél­lal, hogy toboroz­zák az iskolába még nem járó gyerekeket.
Köszön­jük az óvodák­nak a lehetőséget, a befo­gadást és a szíves vendéglátást!

Ovis foglalkozás

Már­cius 1-​jén ÁLLAT­BŐR­BEN cím­mel tar­tott Galam­bosi Andrea leendő 1. osztá­lyos tanító néni iskola előkészítő foglalkozást az ovi­sok­nak.

A következő alka­lom április 5-​én Dohiné Szöl­lősi Ildikó tanító néni vezetésével. Min­den érdek­lődőt szeretet­tel várunk.

Leendő 1. osztá­lyos tanító nénik:

Galam­bosi Andrea


Dohiné Szöl­lősi Ildikó

Néhány tudni­való, melyet az érdek­lődő szülők figyelmébe aján­lunk:

– Idén 25 éves iskolánk 1991 óta működik évfolya­monként 12 kisebb lét­számú osztállyal.
Jelen­leg 258 gyer­meket nevelünk, oktatunk
– Nevelésünk alapja a keresztény élet megerősítése, tan­ulóink szemé­ly­iségének kibon­takoz­tatása, tehet­ségük gon­do­zása
– Fontos fela­datunk a logikus gon­do­lkodás­mód és a tan­ulási készségek fejlesztése, ami elenged­hetetlen a min­den­napi élet­ben
– Alsó tagoza­ton 14.osztályig ugyanaz a pedagó­gus foglalkozik „nagyfel­menőben” a gyer­mekekkel, hiszen fontosnak tartjuk ebben az életko­r­ban a szemé­lyes, érzelmi kötődést.
– Tan­ter­vünk: A KPSZTI /​Kato­likus Pedagó­giai és Szervezési Intézet/​által java­solt tan­tár­gyi pro­gramok helyi vál­tozata
– Heti óraszámok: 26 óra - 8 mag­yar, 5 matem­atika, 1 környezet, 1 tech­nika, 2 rajz, 2 ének, nyelv (barátkozás az angol, német, spanyol nyelvvel) 5 test­n­evelés (ennek keretében nép­tánc és úszás), 2 hit­tan, havonta egy osztá­lymise.
– Dif­fer­en­ciált foglalkozás heti 2 órában (1 felzárkóz­tatás, 1 tehet­ség­gon­do­zás)
13. osztály­ban tanórai keretben felkészül­nek az elsőál­dozásra, melynek feltétele a vasár­napi szent­miséken való részvé­tel. Jó szívvel ajánljuk a Kerek­tem­plom vasár­nap 9 órakor kezdődő diák­miséjét, melyen Lás­zló atya, iskolánk lelki vezetője nagy hoz­záértés­sel és szeretet­tel tanítja a gyerekeket.
– Olvasás­tanítás: az Apáczai Kiadó tankönyveiből, hagy­ományos, szó­tagoló mód­sz­er­rel.
– Gyer­mek­felü­gyeletet reggel 7-​től 17 óráig tudunk biz­tosí­tani
– Nap­közi külön osztá­ly­onkénti cso­port­ban működik 16 óráig
– Délutáni elfoglalt­sá­gok — Sza­kkörök pl.: cserkészet, sport, nép­tánc, énekkar, gitár, furulya, kézműves, infor­matika, barkács, szín­ját­szó, spanyol, vívás, ter­mészetjárás, stb.
– és szaba­didős pro­gramok: szüreti bál, adventi vásár és kézműves foglalkozás, Mikulás, betle­hemes műsor, farsangi bál, Mind­szenty Nap, anyák napja, stb. bőséges választéká­val vár­juk tan­ulóinkat
– Évente több tanul­mányi versenyen mérhetik össze diák­jaink tudá­sukat, ered­ményességün­ket a városi, megyei versenyek oklevelei is bizonyítják.
– Kom­pe­ten­ci­amérésünk ered­ménye alapján is mindig a város leg­erősebb iskolái között szere­pelünk
– Az iskolánkba készülő gyer­mekek szüleitől beiratkozáskor a keresztény elkötelezettség felvál­lalásá­nak iga­zolásaként együttműködési nyi­latkoza­tot kérünk aláírni. Előnyt jelent plébánosi aján­lás is.
– Kér­jük, jöj­jenek el szemé­lye­sen is, hogy találkoz­zanak tan­ulóinkkal, diák­jainkkal, iskolánk légkörével.
– Szeretet­tel vár­juk az érdek­lődőket iskola előkészítő foglalkozá­sainkra is.

(Szándékny­i­latkozat az irodában kapható)Bemu­tatkozik a
MIND­SZENTY JÓZSEF KATO­LIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szeretet­tel várja
a leendő első osztá­lyos gyerekeket és szüleiket
Galam­bosi Andrea és
Dohiné Szöl­lősi Ildikó
„Hívo­gat az iskola…”
cím­mel induló iskolaválasztást segítő foglalkozá­saira

Már­cius 1. (kedd) 16.30 „Állat­bőr­ben”
Andrea nénivel

Már­cius 9. (szerda) 7.3016.00 NYÍLT NAP


1.óra 3.a osztály környezetismeret óra– Ildikó nénivel
2.óra 1.a osztály matem­atika óra– Andrea nénivel

Április 5. (kedd) 16.30 „Bará­taink, az álla­tok”
Ildikó nénivel

Április 12. (kedd) 16.30 „Énekeljünk, tán­coljunk”:
Maya nénivel

Nép­tán­cos, drámás foglalkozás gyerekeknek Maya nénivel
az iskola bemu­tatása a szülőknek Andrea és Ildikó nénivel

Szeretet­tel vár­juk az érdek­lődő szülőket, gyerekeket!

Képek korábbi foglalkozá­sokról
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Május
21
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. május 21. – Szom­bat (Jn 15,1821)

    2022 May 21,

    Búc­súbeszédében Jézus így szólt övéi­hez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjá­tok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világ­ból vol­ná­tok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagy­tok a világ­ból, mert kiválasz­tot­ta­lak titeket a világ­ból; ezért gyűlöl ben­neteket a világ. Emlékezzetek vis­sza tanítá­somra: nem nagy­obb a szolga uránál! Ha[…]

    Bővebben…

Hír­levél