„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Ovis Pro­gramok

Nyomtatás


OVIS PRO­GRAMOK 20192020OVIS PRO­GRAMOK 20182019


20172018OVIS PRO­GRAMOK 20162017


OVIS PRO­GRAMOK 20152016GERGE­LYJÁRÁS AZ ÓVODÁK­BAN

Az előző évek szoká­sait követve a leendő 1. osztá­lyos tanítónénik idén is ellá­to­gat­tak a 3.a osztá­lyosokkal az eszter­gomi óvodákba Gerge­lyjárásra.
A gerge­lyjárás a közép­ko­r­ból eredő szokás, ame­lyet Gergely napon, már­cius 12-​én tar­tot­tak, hiszen akko­riban ezen a napon kezdődött az iskola. A falusi iskolás gyerekek házról házra jár­tak, miközben énekel­tek és dra­matikus játékokat adtak elő azzal a cél­lal, hogy toboroz­zák az iskolába még nem járó gyerekeket.
Köszön­jük az óvodák­nak a lehetőséget, a befo­gadást és a szíves vendéglátást!

Ovis foglalkozás

Már­cius 1-​jén ÁLLAT­BŐR­BEN cím­mel tar­tott Galam­bosi Andrea leendő 1. osztá­lyos tanító néni iskola előkészítő foglalkozást az ovi­sok­nak.

A következő alka­lom április 5-​én Dohiné Szöl­lősi Ildikó tanító néni vezetésével. Min­den érdek­lődőt szeretet­tel várunk.

Leendő 1. osztá­lyos tanító nénik:

Galam­bosi Andrea


Dohiné Szöl­lősi Ildikó

Néhány tudni­való, melyet az érdek­lődő szülők figyelmébe aján­lunk:

– Idén 25 éves iskolánk 1991 óta működik évfolya­monként 12 kisebb lét­számú osztállyal.
Jelen­leg 258 gyer­meket nevelünk, oktatunk
– Nevelésünk alapja a keresztény élet megerősítése, tan­ulóink szemé­ly­iségének kibon­takoz­tatása, tehet­ségük gon­do­zása
– Fontos fela­datunk a logikus gon­do­lkodás­mód és a tan­ulási készségek fejlesztése, ami elenged­hetetlen a min­den­napi élet­ben
– Alsó tagoza­ton 14.osztályig ugyanaz a pedagó­gus foglalkozik „nagyfel­menőben” a gyer­mekekkel, hiszen fontosnak tartjuk ebben az életko­r­ban a szemé­lyes, érzelmi kötődést.
– Tan­ter­vünk: A KPSZTI /​Kato­likus Pedagó­giai és Szervezési Intézet/​által java­solt tan­tár­gyi pro­gramok helyi vál­tozata
– Heti óraszámok: 26 óra - 8 mag­yar, 5 matem­atika, 1 környezet, 1 tech­nika, 2 rajz, 2 ének, nyelv (barátkozás az angol, német, spanyol nyelvvel) 5 test­n­evelés (ennek keretében nép­tánc és úszás), 2 hit­tan, havonta egy osztá­lymise.
– Dif­fer­en­ciált foglalkozás heti 2 órában (1 felzárkóz­tatás, 1 tehet­ség­gon­do­zás)
13. osztály­ban tanórai keretben felkészül­nek az elsőál­dozásra, melynek feltétele a vasár­napi szent­miséken való részvé­tel. Jó szívvel ajánljuk a Kerek­tem­plom vasár­nap 9 órakor kezdődő diák­miséjét, melyen Lás­zló atya, iskolánk lelki vezetője nagy hoz­záértés­sel és szeretet­tel tanítja a gyerekeket.
– Olvasás­tanítás: az Apáczai Kiadó tankönyveiből, hagy­ományos, szó­tagoló mód­sz­er­rel.
– Gyer­mek­felü­gyeletet reggel 7-​től 17 óráig tudunk biz­tosí­tani
– Nap­közi külön osztá­ly­onkénti cso­port­ban működik 16 óráig
– Délutáni elfoglalt­sá­gok — Sza­kkörök pl.: cserkészet, sport, nép­tánc, énekkar, gitár, furulya, kézműves, infor­matika, barkács, szín­ját­szó, spanyol, vívás, ter­mészetjárás, stb.
– és szaba­didős pro­gramok: szüreti bál, adventi vásár és kézműves foglalkozás, Mikulás, betle­hemes műsor, farsangi bál, Mind­szenty Nap, anyák napja, stb. bőséges választéká­val vár­juk tan­ulóinkat
– Évente több tanul­mányi versenyen mérhetik össze diák­jaink tudá­sukat, ered­ményességün­ket a városi, megyei versenyek oklevelei is bizonyítják.
– Kom­pe­ten­ci­amérésünk ered­ménye alapján is mindig a város leg­erősebb iskolái között szere­pelünk
– Az iskolánkba készülő gyer­mekek szüleitől beiratkozáskor a keresztény elkötelezettség felvál­lalásá­nak iga­zolásaként együttműködési nyi­latkoza­tot kérünk aláírni. Előnyt jelent plébánosi aján­lás is.
– Kér­jük, jöj­jenek el szemé­lye­sen is, hogy találkoz­zanak tan­ulóinkkal, diák­jainkkal, iskolánk légkörével.
– Szeretet­tel vár­juk az érdek­lődőket iskola előkészítő foglalkozá­sainkra is.

(Szándékny­i­latkozat az irodában kapható)Bemu­tatkozik a
MIND­SZENTY JÓZSEF KATO­LIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szeretet­tel várja
a leendő első osztá­lyos gyerekeket és szüleiket
Galam­bosi Andrea és
Dohiné Szöl­lősi Ildikó
„Hívo­gat az iskola…”
cím­mel induló iskolaválasztást segítő foglalkozá­saira

Már­cius 1. (kedd) 16.30 „Állat­bőr­ben”
Andrea nénivel

Már­cius 9. (szerda) 7.3016.00 NYÍLT NAP


1.óra 3.a osztály környezetismeret óra– Ildikó nénivel
2.óra 1.a osztály matem­atika óra– Andrea nénivel

Április 5. (kedd) 16.30 „Bará­taink, az álla­tok”
Ildikó nénivel

Április 12. (kedd) 16.30 „Énekeljünk, tán­coljunk”:
Maya nénivel

Nép­tán­cos, drámás foglalkozás gyerekeknek Maya nénivel
az iskola bemu­tatása a szülőknek Andrea és Ildikó nénivel

Szeretet­tel vár­juk az érdek­lődő szülőket, gyerekeket!

Képek korábbi foglalkozá­sokról


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. október 20. – Kedd (Lk 12,3538)

    2020 Oct 20,

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványai­hoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetek­ben pedig égő gyertya legyen. Hason­lít­satok az olyan emberekhez, akik urukra vár­nak, hogy mihe­lyt megérkezik a menyegzőről és zör­get, rögtön ajtót nyis­sanak neki. Boldo­gok azok a szol­gák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mon­dom nek­tek, felövezi magát, asz­tal­hoz ülteti őket,[…]

    Bővebben…

Hír­levél