„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Kul­turális Pro­gramok

Nyomtatás

KUL­TURÁLIS PRO­GRAMOK
20152016

A 25 éves jubileumi történeti kiál­lítás megnyitója


2016. január 29-​én kos­zorúzás­sal, kiál­lítás­sal, hálaadó szent­misével emlékeztünk az elmúlt 25 évre. A kiál­lítá­son a régi isko­lai eszközök mel­lett büszkeségként állíthat­tuk ki a 25 év jeles eseményeinek képeit, tanul­mányi és sport­versenyeinek okleveleit, kupáit, első pedagó­gu­saink naplóit, albu­mait, a cserkészek, a nép­tánc fes­z­tiválok, táborok emlékkönyveit, isko­laújság­jainkat, nap­tárainkat, sza­kköreink munkáit, stb.
A diákok ki is próbál­hat­ták a régi eszközöket, padokat. (Leg­nagy­obb sikere az írógép­nek volt.) A kiál­lítás sajnos febr. 15-​én bezárt, néhány rés­zletével az orszá­gos Mind­szenty zarán­dok­lat és gálamű­sor napján május 7-​én, szom­baton lehet még találkozni. Erre a napra „ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓRA” is várunk min­den érdek­lődő pedagó­gust, szülőt és diákot.


Hálaadó szent­misére gyűltünk össze 2016. január 29-​én a Kerek­tem­plom­ban. Iskolánk 25 éves, ennek az eseménynek a tiszteletére két diákunk éde­sanyja Nick­mann Valéria latin nyelvű szent­misét írt. Az iskola jelen­legi és volt tan­ulói énekelték, a Városi Szim­fonikus Zenekar pedig Reményi Lás­zló vezetésével kísérte a gyönyörűen megkom­ponált dal­lam­okat. Fele­j­thetetlen élmény­ben volt részünk, köszönet érte min­den résztvevőnek, és reméljük még lesz alka­lom újra hallani!

(Próba a zeneiskolában)

(Vendégeink és a szere­plők a hálaadó szentmisén)

(Hálaadó szent­mise a templomban)

FARSANG 2016. február 5

(képek a galériában)
Reneszánsz nyitótánc­cal, lovagi torná­val, farsang hercegének és herceg­nőjének választásá­val kezdődött idén is a mind­szen­tys farsang. A diákok ötletes jelmezeit a szülői közösség zsűrije értékelte, majd a szoká­sos tánc és tombola következett. A tanárok műsorát idén is nagy érdek­lődés kísérte, szabolcsi lako­dalom­ban vehet­tünk részt Lás­zló atya mint vőfély, Árpi bácsi mint menyass­zony, Zsuzsi néni mint vőlegény vezetésével. Ez is emlékezetes marad.
(Lásd Mind­szenty iskola face­book oldala)

2016. február 3. Fil­har­mó­niai kon­cert


Vendégünk volt a Mendelssohn Kamarazenekar

Városi és területi nép­dalének­lési verseny


A MAG­YAR KULTÚRA NAPJÁ­NAK TISZTELETÉRE

2016. január 21.

Már a házi versenyen is sokan voltunk január 14-​én.


(ered­mények a tanul­mányi versenyeknél, képek a galériában)

KARÁC­SONYI MIS­ZTÉRI­UMJÁTÉK A KEREKTEMPLOMBAN

2015. decem­ber 24.
A 4. osztá­lyosok műsora

Kán­tálás az osztályokban

2015. decem­ber 18.

Szent Erzsé­be­tre emlékeztünk a Kerektemplomban

2015. novem­ber

Történelmi szavaló­verseny a Mindszentyben


1956. október 23. tiszteletére


2015. október 22.Szüreti bál a Mind­szen­ty­ben
2015. október 16.


A Kerek­tem­plom éjszakája


Cserkészeink műsora a Szent Anna tem­plom­ban 2015. október 10-​én


2015. Fil­har­mó­niai kon­cert a Mindszentyben


Vendégeink a Táncművészeti Főiskola diákjai


Történelmi Tár­sastánc Találkozó


Novem­ber 15-​én az iskolánk 6. osztá­lyos tan­ulói közül 8 lány, és 8 fiú
részt vett a 13. Történelmi Tár­sastánc Találkozón Budapesten a
Fer­encvárosi Művelődési Központ­ban. A külön­böző iskolák­ból érkező
cso­por­tok először bemu­tat­ták a tán­caikat. A mi cso­por­tunk három
reneszánsz tánc­cal készült. Ezután a Megaron Pan­tomim Stúdió és a
Garabon­ciás Művészetpedagó­gia Műhely előadott egy inter­ak­tív
mese­játékot a Heted­hét­fejű sárkányról. Legvégén a történelmi
táncházban új tán­cokat tanul­tunk meg a többi cso­port­tal.
Min­dan­ny­i­unknak nagy élmény volt a vidám táncház, és a kalan­dos utazás
is.
Kierblewski Olivér 6.o.25. ÉVNY­ITÓ

Kon­cert Élmény– 2015. augusz­tus 19.


Egy nap Anyukám megkérdezte, hogy van-​e ked­vünk nekem meg a nővérem­nek énekelni a Ghymes kon­certen. Először azt hit­tem, hogy vic­cel. De kiderült, hogy nem. Maja nénit megk­er­este ezzel a lehetőséggel Horányi Lás­zló és szerenc­sére egy olyan fan­tasztikus tanárunk van, hogy meg is szervezte az énekkart. A kon­cert aug. 19-​én, 21:30-kor kezdődött, de már 18:00-kor ott kel­let lenni, mert beének­lés volt. A próba remek hangu­lat­ban telt bár az idő nem volt túl jó, mert hideg volt és esett az eső. Azt hit­tük el is marad, de az égiek szerettek min­ket és mire a kon­cert kezdődött kitisz­tult az ég. Három dal­ban szere­peltünk, de a ked­vencünk a Kéz­fogás című dal volt. Ezt Maja nénivel is sokat énekeltük. A kon­cert fer­geteges volt. Óriási élmény­ben volt részünk.

Szebenyi Szabolcs 6.o.

Eszter­gomi Gyer­mek Nép­tánc Tábor


2015. július


Mentsük meg Júliát! a Várszín­házban

2015. június 20-​án és 21-​én iskolánk szín­ját­szói ismét előadták aSuzanne Self­ors: Mentsük meg Júliát című regényéből készült zenés szín­darabot újra gon­do­lva Eszter­gom­ban, a Várszín­házban. A próbák nagyon jó hangu­lat­ban tel­tek, és a kemény munka mel­lett min­denki remekül érezte magát. A sok gyako­r­lás meghozta a gyümölc­sét és ez szer­in­tünk meglát­szott a darabon is.

(Urbán Csilla 8.o.)


(Képek a galériában)


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2021. október 25. – Hétfő (Lk 13,1017)

    2021 Oct 25,

    Jézus szom­bat­onként a zsi­nagógában taní­tott. Volt ott egy ass­zony, akit a betegség lelke már tizen­ny­olc éve hatalmában tar­tott. Annyira meg­görnyedt, hogy egyál­talán nem tudott fel­e­gye­nesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Ass­zony, megsz­abadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön fel­e­gye­nesedett, és dic­sőítette az Istent. A zsinagóga[…]

    Bővebben…

Hír­levél