„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Kul­turális Pro­gramok

Nyomtatás

BEST OF PETŐFI

Az eszter­gomi Petőfi Sán­dor Általános Iskoláért Alapítvány szervezésében 2022. január 2426. között került megren­dezésre a „Best of Petőfi” eln­evezésű szavaló­verseny, ahol három korc­so­port­ban versenyezhet­tek a diákok. A verseny témája Petőfi Sán­dor költészete volt. 5 iskolából 51 diák jelen­tkezett a versmondásra, ahol a költő által írt ver­set kel­lett bemu­tatni a sza­k­mai zsűri előtt. Iskolánkat 3-​an, Rausz Fruzsina 3.o., Hámory Lili 6.o. és Robotka Míra 8.o. képviselték. Az első nap után a középdön­tőbe jutott 35 versenyző közé került két tan­ulónk, majd a dön­tőben 14 szavaló közül Rausz Fruzsina 3. helyezést ért el. Grat­ulálunk neki és min­den versenyzőnek a szép, és szín­von­alas tel­jesít­mény­hez.

Lázár Ervin Pro­gram

Mai napon (2022. 02.23.)a Lázár Ervin Pro­gram keretében iskolánk 3. osztá­lyos diák­jai Tatabányán a Jászai Mari Szín­házban tekinthet­ték meg Berg Judit: Rumini című előadását. Köszön­jük a lehetőséget, nagy élmény volt, már csak azért is, mivel az idei év első félévében ez volt a kötelező olvas­mány szá­mukra.
„Szép mag­yar beszéd” verseny

A covid­járvány ellenére idén ismét hagy­ományos módon ren­dezte meg az Árpád-​házi Szent Erzsé­bet Gim­náz­ium a a „Szép mag­yar beszéd” versenyt az Eszter­gom­ban és környékén lévő általános iskolá­sok felső tagozato­sai számára.
A versenyzők két kategóriában (56.o. és 78.o.) mérhet­ték össze tudá­sukat.
Iskolánkat 3 tan­uló képviselte: Hámory Lili, Ladányi Petra Lelle és Schus­ter Botond. Mind­hár­man nagyon szépen szere­pel­tek! Lili az 56.osztályosok versenyében 1. helyezést, Botond a 78. osztá­lyosok közül 2. helyezést ért el. Grat­ulálunk nekik!
KUL­TURÁLIS PRO­GRAMOK
20152016

A 25 éves jubileumi történeti kiál­lítás megnyitója


2016. január 29-​én kos­zorúzás­sal, kiál­lítás­sal, hálaadó szent­misével emlékeztünk az elmúlt 25 évre. A kiál­lítá­son a régi isko­lai eszközök mel­lett büszkeségként állíthat­tuk ki a 25 év jeles eseményeinek képeit, tanul­mányi és sport­versenyeinek okleveleit, kupáit, első pedagó­gu­saink naplóit, albu­mait, a cserkészek, a nép­tánc fes­z­tiválok, táborok emlékkönyveit, isko­laújság­jainkat, nap­tárainkat, sza­kköreink munkáit, stb.
A diákok ki is próbál­hat­ták a régi eszközöket, padokat. (Leg­nagy­obb sikere az írógép­nek volt.) A kiál­lítás sajnos febr. 15-​én bezárt, néhány rés­zletével az orszá­gos Mind­szenty zarán­dok­lat és gálamű­sor napján május 7-​én, szom­baton lehet még találkozni. Erre a napra „ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓRA” is várunk min­den érdek­lődő pedagó­gust, szülőt és diákot.

Hálaadó szent­misére gyűltünk össze 2016. január 29-​én a Kerek­tem­plom­ban. Iskolánk 25 éves, ennek az eseménynek a tiszteletére két diákunk éde­sanyja Nick­mann Valéria latin nyelvű szent­misét írt. Az iskola jelen­legi és volt tan­ulói énekelték, a Városi Szim­fonikus Zenekar pedig Reményi Lás­zló vezetésével kísérte a gyönyörűen megkom­ponált dal­lam­okat. Fele­j­thetetlen élmény­ben volt részünk, köszönet érte min­den résztvevőnek, és reméljük még lesz alka­lom újra hallani!

(Próba a zeneiskolában)

(Vendégeink és a szere­plők a hálaadó szentmisén)

(Hálaadó szent­mise a templomban)

FARSANG 2016. február 5

(képek a galériában)
Reneszánsz nyitótánc­cal, lovagi torná­val, farsang hercegének és herceg­nőjének választásá­val kezdődött idén is a mind­szen­tys farsang. A diákok ötletes jelmezeit a szülői közösség zsűrije értékelte, majd a szoká­sos tánc és tombola következett. A tanárok műsorát idén is nagy érdek­lődés kísérte, szabolcsi lako­dalom­ban vehet­tünk részt Lás­zló atya mint vőfély, Árpi bácsi mint menyass­zony, Zsuzsi néni mint vőlegény vezetésével. Ez is emlékezetes marad.
(Lásd Mind­szenty iskola face­book oldala)

2016. február 3. Fil­har­mó­niai kon­cert


Vendégünk volt a Mendelssohn Kamarazenekar

Városi és területi nép­dalének­lési verseny


A MAG­YAR KULTÚRA NAPJÁ­NAK TISZTELETÉRE

2016. január 21.

Már a házi versenyen is sokan voltunk január 14-​én.

(ered­mények a tanul­mányi versenyeknél, képek a galériában)

KARÁC­SONYI MIS­ZTÉRI­UMJÁTÉK A KEREKTEMPLOMBAN

2015. decem­ber 24.
A 4. osztá­lyosok műsora

Kán­tálás az osztályokban

2015. decem­ber 18.

Szent Erzsé­be­tre emlékeztünk a Kerektemplomban

2015. novem­ber

Történelmi szavaló­verseny a Mindszentyben


1956. október 23. tiszteletére


2015. október 22.Szüreti bál a Mind­szen­ty­ben
2015. október 16.


A Kerek­tem­plom éjszakája


Cserkészeink műsora a Szent Anna tem­plom­ban 2015. október 10-​én


2015. Fil­har­mó­niai kon­cert a Mindszentyben


Vendégeink a Táncművészeti Főiskola diákjai


Történelmi Tár­sastánc Találkozó


Novem­ber 15-​én az iskolánk 6. osztá­lyos tan­ulói közül 8 lány, és 8 fiú
részt vett a 13. Történelmi Tár­sastánc Találkozón Budapesten a
Fer­encvárosi Művelődési Központ­ban. A külön­böző iskolák­ból érkező
cso­por­tok először bemu­tat­ták a tán­caikat. A mi cso­por­tunk három
reneszánsz tánc­cal készült. Ezután a Megaron Pan­tomim Stúdió és a
Garabon­ciás Művészetpedagó­gia Műhely előadott egy inter­ak­tív
mese­játékot a Heted­hét­fejű sárkányról. Legvégén a történelmi
táncházban új tán­cokat tanul­tunk meg a többi cso­port­tal.
Min­dan­ny­i­unknak nagy élmény volt a vidám táncház, és a kalan­dos utazás
is.
Kierblewski Olivér 6.o.


25. ÉVNY­ITÓ

Kon­cert Élmény– 2015. augusz­tus 19.


Egy nap Anyukám megkérdezte, hogy van-​e ked­vünk nekem meg a nővérem­nek énekelni a Ghymes kon­certen. Először azt hit­tem, hogy vic­cel. De kiderült, hogy nem. Maja nénit megk­er­este ezzel a lehetőséggel Horányi Lás­zló és szerenc­sére egy olyan fan­tasztikus tanárunk van, hogy meg is szervezte az énekkart. A kon­cert aug. 19-​én, 21:30-kor kezdődött, de már 18:00-kor ott kel­let lenni, mert beének­lés volt. A próba remek hangu­lat­ban telt bár az idő nem volt túl jó, mert hideg volt és esett az eső. Azt hit­tük el is marad, de az égiek szerettek min­ket és mire a kon­cert kezdődött kitisz­tult az ég. Három dal­ban szere­peltünk, de a ked­vencünk a Kéz­fogás című dal volt. Ezt Maja nénivel is sokat énekeltük. A kon­cert fer­geteges volt. Óriási élmény­ben volt részünk.

Szebenyi Szabolcs 6.o.

Eszter­gomi Gyer­mek Nép­tánc Tábor


2015. július


Mentsük meg Júliát! a Várszín­házban

2015. június 20-​án és 21-​én iskolánk szín­ját­szói ismét előadták aSuzanne Self­ors: Mentsük meg Júliát című regényéből készült zenés szín­darabot újra gon­do­lva Eszter­gom­ban, a Várszín­házban. A próbák nagyon jó hangu­lat­ban tel­tek, és a kemény munka mel­lett min­denki remekül érezte magát. A sok gyako­r­lás meghozta a gyümölc­sét és ez szer­in­tünk meglát­szott a darabon is.

(Urbán Csilla 8.o.)


(Képek a galériában)
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Június
26
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. június 25. – Szom­bat, Szűz Mária szeplőte­len szíve (Lk 2,41-51a)

    2022 Jun 25,

    Jézus szülei min­den évben föl­mentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szin­tén föl­mentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnep­napok elteltével haz­afelé indul­tak. A gyer­mek Jézus azon­ban Jeruzsálem­ben maradt anélkül, hogy szülei észrevet­ték volna. Abban a hit­ben, hogy az úti tár­saság­ban van, már egy napig mentek, amikor keresni[…]

    Bővebben…

Hír­levél