„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Padova

Nyomtatás

2008. április 27.


Don Francesco Sposato, a padovai Szent István Plébá­nia plébánosa a közösség nevében a következő üzenetet küldte Eszter­gomba a Mind­szenty szo­bor felavatása alka­lmából:

„Mind­szenty József bíboros ma is sok keresztény számára az élet­szentség példája és hite­les tanú. Sajnos fizikailag nem tudunk jelen lenni a szob­o­ra­vatás ünnep­ségén, de lélek­ben ott leszünk, imád­ság­gal és annak a barát­ság­nak az emlékezetével, mely hosszú évek óta összeköt bennünket…”

2000. szeptem­ber 24.

A Szent Anna Plébá­nia küldöttsége csütörtökön este csak 23 óra után érkezett Padovába, mert a három autó közül az egyiknek a ben­z­in­tartálya egy felvágódó vas­darab miatt kilyukadt, és ez 45 órás késedel­met jelen­tett. A megoldás az volt, hogy az egyik ajándékba szánt borosüveg dugóját használták, majd Grazban tel­je­sen sik­erült a lyukat megszün­tetni műanyag ragasztóval.

Pén­teken este a mag­yar Krisztus-​ábrázolásokat bemu­tató kiál­lítás meg­ny­itásán nagyon sok ismerős­sel találkoz­tak az eszter­go­miak.
Szom­baton reggel részt vet­tek azon a szent­misén, melyen Mádl Fer­enc köztár­sasági elnök és felesége is részt vett. Az esti kon­cert – melyet a TV is közvetített — nagy sik­ert ara­tott.
Ma 11 órakor a padova­iak és az eszter­go­miak részt vesznek azon a 11 órakor kezdődő szent­misén, ame­lyen Pápai Lajos győri püspök lesz a főcele­bráns. Este remél­hető­leg gond nélkül megérkeznek Padovába, ahol részt vesznek a Szent István körmeneten. Az állami küldöttség repülőgépe ma 14 órakor Rómából, az eszter­gomi küldöttség hét­főn reggel Padovából indul haza.

2000. szeptem­ber 17.

A két plébá­nia testvérkapc­so­latá­nak idei eseményei között szere­pelt ter­vként közös római zarán­dok­lat a Jubileumi Szen­tév, illetve a mag­yar mil­len­nium alka­lmából. Erre a közös zarán­dok­la­tra szeptem­ber 22-​e és 24-​e között kerül sor abból az alka­lom­ból, hogy a Nemzeti Kul­turális Örök­ség Min­isztéri­uma Rómában ünnepi kon­certet ajánl fel szeptem­ber 23-​án II. János Pál pápa tiszteletére a jubileumi évről és a mag­yar mil­len­ni­um­ról megemlékezve.

A Szent Anna Plébá­nia 12 főből álló küldöttsége szeptem­ber 21-​én, csütörtökön reggel indul Padovába. Más­nap a padovai Szent István Plébá­nia küldöttségével együtt külön autóbusszal indul­nak Rómába. Szeptem­ber 22-​én, pén­teken este részt vesznek a Római Mag­yar Akadémia kiál­lító ter­mében megren­dezett, „Mag­yar Krisztus-​ábrázolások” című kiál­lítás meg­ny­itásán. Az ünnep­sé­gen jelen lesz Mádl Fer­enc köztár­sasági elnök és Paul Poupard bíboros, a kiál­lítást Rock­en­bauer Zoltán kul­turális min­iszter nyitja meg. Szeptem­ber 23-​én reggel 8 órakor a két plébá­nia küldöttsége is részt vesz azon a szent­misén, melyet a Szent Péter Bazi­lika altem­plomában, a mag­yar kápol­nában Paskai Lás­zló bíboros kon­cele­brál a Rómában tartózkodó mag­yar püspökökkel és papokkal. Mádl Fer­enc köztár­sasági elnök, valamint a rózsadombi egy­házközség cso­portja is részt vesz ezen a szent­misén. A nap folyamán a két plébá­nia zarán­dokc­so­portja az Örök Város nevezetességeit és zarán­dokhe­lyeit keresi fel, majd este, a VI. Pál csarnok­ban 18 órakor kezdődő kon­certen vesznek részt. Vasár­nap, szeptem­ber 24-​én a 11 órakor kezdődő római mag­yar szent­misét követően indul­nak vis­sza Padovába., ahol ezen a napon ünnepli a Szent István Plébá­nia közössége védőszen­tjét, Szent István kirá­lyt. Este 9 órakor az eszter­go­miak is részt vesznek a Szent István körmeneten és más­nap, hét­főn reggel indul­nak majd haza Padovából.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Szeptem­ber
19
Csütörtök
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. szeptem­ber 18. – Szerda (Lk 7,3135)

    2019 Sep 18,

    Egy alka­lom­mal Jézus így szólt a néphez: „Kihez hason­lít­sam e nemzedék fiait? Kihez is hason­lí­tanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyer­mekek, akik így kiál­toz­nak egymáshoz:„Furulyáztunk, de nem tán­colta­tok. Siránkoz­tunk, de nem zokog­ta­tok.” Eljött Keresztelő János: keny­eret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mond­já­tok: „Ördöge van.” Eljött az Ember­fia, eszik[…]

    Bővebben…

Hír­levél