„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Oslo

Nyomtatás

2010. április 2428.

Mag­yar gyerekek a Szent Sun­niva iskolában


Az oslói Szent Sun­niva Kato­likus Iskola látta vendégül a Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola tan­ulói­nak egy cso­portját, akik részt vet­tek az iskola által ren­dezett kul­turális héten.
2,5 órás repülőút után, szom­baton ( április 24-​én) dél­ben értünk Oslóba. Ebéd után a vendéglátóink meg­mu­tat­ták nekünk a városközpon­tot és sétát tet­tünk az Oper­aház tete­jén. Meg­néztük a Kirá­lyi Palotát, Nemzeti Szín­házat, Városházát, azt az épületet, ahol a béke Nobel-​díjat átve­hette pl. Kalkut­tai Teréz anya vagy Barack Obama.
Más­nap délelőtt részt vet­tünk a norvég iskola diák­jaival együtt a Szent Olav tem­plom­ban tar­tott Szent­misén. Ebéd után megtek­in­tet­tük a Hol­mennkollen Síu­gró sán­cot, melyet azért épít­tet­tek, mert 2011-​ben itt ren­dezik a síu­gró VB-​t. Ezután sétát tet­tünk a Vige­land Szobor­park­ban. A szo­brok az élet kör­forgását mutatják be, a születéstől a halálig.
A hétfő a próbák és a fel­lépések napja volt. Az egész napot az iskolában töltöt­tük. Meg­néztük, milyen Norvégiában egy tanítási óra, szünetek­ben a gyerekek ismerkedtek, barátkoz­tak.
A keddi napon sokat kirán­dul­tunk. Elmen­tünk Bygdo-​be, ahol meg­néztük a Viking Múzeu­mot, majd a Fram nevű hajót. A Fram volt az első hajó, amel­lyel elju­tot­tak az Északi-​sarkra. Érdekes, hogy be lehetett menni a hajó belse­jébe és meg lehetett nézni még a kabi­nokat is. A fél­szigetről, ame­lyen a múzeumok van­nak hajó­val men­tünk vis­sza a városba.
Este egy búc­sú­par­tit ren­deztek szá­munkra a norvég tan­ulók, ahol nagyon vidám és fel­sz­abadult volt a hangu­lat. Más­nap reggel elin­dul­tunk haza, délután 3 óra körül már az iskolánkban voltunk. Min­denki, aki részt vett az utazá­son, éle­tre szóló élmén­nyel gazdagodott.
Reméljük, hogy ezt a testvérkapc­so­la­tot a jövőben még mélyí­thetjük. Szerenc­sére a Mind­szenty Napokon máris vis­zont láthatunk néhányat a norvég diákok közül. A gyerekek közül sokan döbben­tek rá, hogy ide­gen nyelvek tudása nélkül nehezen boldogul­nak, vis­zont ha több nyel­ven beszél­nek, kinyí­lik előt­tük az egész világ.
Retkes Kincső (6. osztály).

2008. május 25.

Norvég gyerekek a Mind­szenty iskolában (2.)


Kora délután kezde­tét vette a sport­mérkőzések sorozata. A vendégc­sapat a focimecc­seken remekelt, a kosár­lab­dában a mieink voltak fölény­ben. Az ered­mények is ezt mutatják: kosár­labda: Mind­szenty – St. Sun­niva: 11 : 8; terem­foci: Mind­szenty – St. Sun­niva: 1 : 7. A lelátóról lelke­sen szurkoltak kic­sik és nagyok, tanárok és szülők a diák-​diák elleni küzdelmek során, illetve a tanár-​diák mérkőzéseken.
Az ered­mény­hird­e­tés után a városi kisvonat vitte az élményfürdőbe norvég vendégein­ket és a mag­yar gyerekek egy cso­portját. Szán­thó Roland tanár úr felü­gyelete mel­lett a nyelvi nehézségeket leküzdve nagyon jól érezték magukat a diákok.
A Kis Duna par­ton sétál­tunk vis­sza az iskolába, ahol este 7 órától kul­turális műsor kezdődött. Szülők, gyerekek és a vendégek együtt élvezték a budapesti MEGARON Pan­tomim Együttes játékát: „Szent György lovag kalan­dos élete” cím­mel, amely mind­két nyel­ven érthető volt. Majd Bégány­iné Maya néni betanításában láthat­tunk két csodálatos és emlékezetes tánc előadást, melyet a mag­yar lányok és fiúk mutat­tak be. Iskolánk díszter­mében kellemes hangu­lat­ban vendégeinkkel közösen fogyasz­tot­tuk el az ízlés­esen tálalt vac­sorát.
A kora nyár esti hangu­latában igazán nemzetközivé vált a díszud­var, hiszen katalán zenére tán­colt itt norvég és mag­yar diák, fel­nőtt és gyerek. A jó hangu­lat­nak a búc­súzás órája vetett véget.
Kedves vendégeink más­nap kora reggel repül­tek haza. Reméljük, hogy vendéglátók­nak és vendégeknek egyaránt emlékezetes marad ez a két és fél nap.
Maier-​Kránitzné B. Ágnes


2008. május 18.

Norvég gyerekek a Mind­szenty iskolában (1.)

Május 8-​án a norvég-​magyar testvérisko­lai kapc­so­lat újabb állomásához érkeztünk. Ezen a napon érkezett Budapestre, majd iskolánkba 8 norvég fiú és három kísérő­tanár. A fer­i­h­e­gyi lan­dolást követően Lip­ták Géza tanár úr vezetésével megtek­in­tet­ték a Par­la­mentet, a Budai Várat és a Hősök terét. A királysá­gra büszke norvé­gokat lenyűgözte az Országház mon­u­men­tal­itása, pazar díszítettsége és nagy érdek­lődés­sel szem­lélték a Szent Koronát illetve a koronázási jelvényeket. A Halászbástyáról gyönyörködtek a főváros panorámájában, majd a Hősök terén tet­tek sétát, bepil­lantva ezer éves államisá­gunkba. Eszter­gomba érkezve a Padl­izsán étterem­ben a vendéglátó tanárokkal együtt igazi mag­yar vac­sorát fogyasz­tot­tak el. A gulyásleves különösen ízlett a fiúknak.

A vac­sora után még egy rövid sétát tet­tek a kivilágí­tott Mária Valéria hídon át Párkányba, ezután foglalták el kényelmes szál­láshe­lyüket a Szent Adal­bert Központ­ban.
A következő nap a moz­gal­masság jegyében telt. Ekkor zajlott ugya­nis iskolánkban a második Mind­szenty Nap, ami 9 órakor a Bazi­likában szent­misével kezdődött, melyet Michels Antal atya cele­brált. A szent­mise végén az altem­plom­ban elénekeltük iskolánk him­nuszát és virá­got helyeztünk el Mind­szenty József sír­jánál.
A történelmi szellemi vetélkedő következett ezután, melynek célja váro­sunk történelmének megis­merése, nevezetes helyeinek felk­eresése volt. A Váro­sis­mereti Vetélkedőn részt vett csap­a­tok közül dobogón végeztek: I.: Eszter­gomi várvédők – 77 p. II.: Szőkék — 72.5 p. III.: Kock­ás­fülű nyuszik – 68 p. A norvég gyerekek számára ez egy rend­kívül izgal­mas város-​ismerkedést is jelen­tett. A délelőtt folyamán kel­lően elfárad­tak a mind­szen­tys diákok és vendégek is, így jól esett az iskola ebédlőjében elf­o­gyasz­tott közös ebéd.
(Folyt. köv.)

2008. május 4.

A jövő héten ismét norvég vendégei lesznek a Mind­szenty iskolá­nak. Az oslói St. Sun­niva kato­likus iskola 8 diákja és 3 kísérő pedagó­gusa érkezik Eszter­gomba, hogy a mind­szen­tys diákokkal kosár­lab­dában és terem­lab­darúgás­ban összemér­jék erejüket.

2008. április 20.

A Mind­szenty iskola norvé­giai testvérkapc­so­lata (2.)

Büszkén mond­hatjuk, hogy Európa leg­nagy­obb kiter­jedésű fővárosá­nak leg­je­le­sebb lát­ni­valóit szaba­didőnkben, gyal­o­gosan ker­estük fel. Sétál­tunk a kikötőben, a kirá­lyi palota parkjában, a közel 300 éves erőd­ben, lát­tuk a Par­la­ment, a Nemzeti Szín­ház és az új, most épülő, tenger­benyúló Oper­aház épületét. Geir Moen igaz­gató úr ide­gen­vezetésével meg­nézhet­tük az Oslói Egyetemet és a Városházát is. Ole Kris­t­ian Eivin­ds­son igaz­gatóhe­lyettes a Vige­landsparken mon­u­men­tális ember­szo­brait mutatta meg nekünk. Kjer­sti Rhen Johansen – a másik igaz­gatóhe­lyettes – hagy­ományos, fából épült otthonában vac­sorára látott vendégül ben­nün­ket, ahol barát­sá­gos hangu­lat­ban kós­tol­hat­tuk meg a norvég konyha ínyenc­ségeit. Csütörtök esti haz­ain­dulá­sunk előtt még a Viking Múzeu­mot és a téli olimpia híres síu­gró sáncá­nak pályáját is felk­er­estük. Útközben jel­legzetes norvég faházak mel­lett vitt az utunk –néhány ház tete­jét fűvel ültet­ték be a tula­j­donosok, mely szokás a viking időkre veze­thető vis­sza. Megsz­erveztük a foly­tatást is: április második felében négy fős tanári küldöttség érkezik hoz­zánk hasonló tapasz­ta­latc­serére, melynek keretén belül egy Mind­szenty szo­bor szen­telésére is sor kerül, majd nem sokkal később, május 810 között egy 8 fős fiúc­sapat érkezik iskolánkba, hogy foci– és kosár­labda tudását a mi iskolánk diák­jaival összemérje. Izga­tot­tan vár­juk a foly­tatást!
Hálásak vagyunk a lehetőségnek, iskolánk vezetőségének és kol­légáinknak, akik távol­létünkben a tanórákon helyettesítet­tek.
Ahogy a norvé­gok mond­ják: „Takk”- köszönjük!

2008. április 13.

A Mind­szenty iskola norvé­giai testvérkapcsolata

A norvég főváros St. Sun­niva Kato­likus iskolájá­nak meghívására a Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola három pedagó­gusa: Bégányi Gáborné Juhász Mar­i­ann, Maier-​Kránitzné B. Ágnes, Lip­ták Géza és igaz­gatója, Cserny Szil­via élvezhette új testvériskolájuk vendégsz­eretetét az elmúlt héten Oslóban, a közelmúlt­ban, pályáza­ton nyert Seed Money for­rás fel­használásá­val. Élményeikről készített beszá­molójukat megosztják a Kupola olvasói­val is:

A reggeli repülőgép indulás után müncheni átszál­lás­sal kora délután érkeztünk Oslóba. Meghívá­sunk a kapc­so­lat­felvé­tel mel­lett a St. Sun­niva –ír herceg­nőről kapta a nevét -, iskola hagy­ományos „Kul­turális Het­ére” szólt, mely a diákok évfolya­monkénti szülők, hoz­zá­tar­tozók előtti fel­lépését jelenti egy héten át. Már az első délután két cso­port — az 1. és 7. osztá­lyosok — magá­val ragadó szín­von­alas műsorát láthat­tuk. Rác­sodálkozhat­tunk arra, hogy Norvé­gia men­nyire befo­gadó ország, hiszen a két osztá­lynyi — 56 kis elsős családja 28 külön­böző ország­ból érkezett. A szín­padon együtt énekel­tek, tán­coltak, zenél­tek, mesél­tek a dél-​afrikai, Fülöp-​szigeteki, brazil, indiai, tamil, norvég, spanyol, stb., sőt az ausztrál és mag­yar gyerekek is. Fel­lépő ruhaként min­den tan­uló a saját népvise­letét vette fel.
A kul­turális bemu­tatókon túl lehetőségünk nyílt tapasz­ta­latc­serére is: találkozhat­tunk az iskola vezetőivel, tanáraival, beszél­ge­th­et­tünk szülőkkel és láto­gath­at­tunk tanítási órákat is. Meglepetés volt szá­munkra, hogy az iskola egyik 2. osztá­lyos tanítója, Mónika egy mag­yar szár­mazású pedagó­gus, aki az osztá­lyába járó kis­diákokat még egy kedves gyerek­dalra, a „Nyuszi ül a fűben” is meg­taní­totta, melyet mag­yarul énekel­tek el nekünk üdvö­zléskép­pen.
Külön­leges volt szá­munkra, hogy a gyakran 90 perces órákat két tanár vezeti (a kisebbeknél még egy har­madik, pedagó­giai asszisztens is foglalkozik a tan­ulási nehézségekkel küzdőkkel). Tapasz­tal­tuk, hogy a nagy­obb diákok szaba­dide­jük­ben önál­lóan is képzik magukat (könyvtár, számítógép segít­ségével), illetve párokban egymást segítve készül­nek a nehezebb tan­tár­gyak­ból (pl.: matem­atika szá­monkérésekre). (Folyt. köv.)

2008. április 6.


A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola képviselői az igaz­gatónő vezetésével a héten Norvégiába utaz­nak az osloi St. Sun­niva kato­likus iskola meghívására, hogy megis­merked­jenek a testvériskola életével és egy­ben részt vesznek az iskola „Kul­turális hetén”. Tapasz­ta­lataikról, élményeikről a Kupola jövő heti számában rés­zlete­sen beszámolunk.

2008. már­cius 2.


Már­cius 5-​én, szerdán ismét a Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskolába láto­gat Geir Moen, a norvég St. Sun­niva skole igaz­gatója, hogy egyeztesse a két iskola közötti konkrét lépéseket a Mind­szenty iskola vezetőivel és tan­testületével, illetve megis­merked­jen az iskola életével. A Mind­szenty iskola a közelmúlt­ban nyert 15.300 Euro támo­gatást a Regionális Fejlesztési Hold­ing Zrt.-től a Seed Money Alap fel­használásáért felelős Finan­cial Mech­a­nism Office (Brüsszel) közreműködő szervezetétől, melyet a part­ner­iskolák kapc­so­latuk építésére fordíthatnak.

2007. novem­ber 11.


A közelmúlt­ban part­ner­ségi kapc­so­la­tra vonatkozó megál­lapodás született az osloi St. Sun­niva Kato­likus Iskola és a Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola között. A part­ner­ségi kapc­so­lat keretében október 20-​án szom­baton Eszter­gomba látoga­tott a Mind­szenty iskola vendégeként a norvég nagykövet ass­zony Bente Angell-​Hansen kíséretében a korábbi norvég min­iszterel­nök Kjell Bon­de­vik úr és felesége. A nap folyamán megis­merkedtek az iskola életével és Eszter­gom nevezetességeivel.

2007. július 1.


Bente Angell-​Hansen ass­zony, a Norvég Királyság budapesti nagykövetének szervezésében Oslo-​ból egy­házi fen­ntartású iskolák vezetőinek küldöttsége érkezett Budapestre az elmúlt héten. Ked­den és szerdán a nagykövet ass­zony kíséretében a Budapesti Egyetemi Kato­likus Gim­náz­i­umba, csütörtökön pedig az eszter­gomi Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskolába láto­gat­tak, hogy megis­merked­jenek a mag­yarországi kato­likus iskolák helyzetével és fejlesztési elképzelé­seikkel nemzetközi kapc­so­lataik közép-​európai fejlesztése érdekében. A delegá­ciót Eszter­gom­ban fogadta Dr. Kiss-​Rigó Lás­zló püspök — aki elkísérte az intézményekbe a vendégeket -, Meg­gyes Tamás pol­gármester, Knapp János és Németh József alpol­gármesterek is.


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Szeptem­ber
19
Csütörtök
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. szeptem­ber 18. – Szerda (Lk 7,3135)

    2019 Sep 18,

    Egy alka­lom­mal Jézus így szólt a néphez: „Kihez hason­lít­sam e nemzedék fiait? Kihez is hason­lí­tanak? Olyanok, mint az utcán tanyázó gyer­mekek, akik így kiál­toz­nak egymáshoz:„Furulyáztunk, de nem tán­colta­tok. Siránkoz­tunk, de nem zokog­ta­tok.” Eljött Keresztelő János: keny­eret nem eszik, bort nem iszik. Erre azt mond­já­tok: „Ördöge van.” Eljött az Ember­fia, eszik[…]

    Bővebben…

Hír­levél