„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Arcu­lat

Nyomtatás

Iskolánk arcu­lata

Az arcu­latépítést fontosnak tartjuk az egység kife­jezése szem­pon­tjából. Ezt az egységet a következő tár­gyakkal, azok viselésével fejez­zük ki:

Isko­lazás­zló

1995 óta van isko­lazás­zlónk, melyen a következő jelkép található:

A jelképek jelentése:

lev­élkos­zorú: a valódi tel­jesít­mény jutalma

felkelő nap: Krisz­tust

toll: a tudományt ábrázolja.

Isko­lazás­zlónkat — mely az iskola folyosóján van kihe­lyezve — , rend­sz­ere­sen használjuk az ünnep­ségeken, a végzős 8. osztá­lyosok ünnepé­lyes keretek között szok­ták átadni a rangidős 7. osztá­lyosok­nak a ballagáson.


Isko­la­jelvény

Szin­tén 1995 óta volt isko­la­jelvényünk, melyet az ünneplő ruha kiegészítő­jeként viseltünk rendezvényeinken.

Emlék­plaket­tek

Rud­nay emlék­plaket­tet azon szemé­lyek kaphat­nak, akik munkájukkal vagy anyagi támo­gatá­sukkal – akár a Rud­nay Sán­dor Alapítványon keresztül – kiemelkedően segítet­ték iskolánkat.

Mind­szenty – ECCLE­SIAE EDU­CANTI – emlék­plaket­tet vehet­nek át azok a fel­nőt­tek, akik az iskola sza­k­mai munkájában kiemelkedően részt vál­lalók vagy segítők.

Mind­szenty – ECCLE­SIAE EDU­CATI – emlék­plaket­tben azon diákok részesül­het­nek, akik a 8 év során kiemelkedő sza­k­tár­gyi tel­jesít­ményt nyúj­tot­tak, kul­turális ren­dezvényeken aktí­van részt vet­tek és kiemelkedő sport­tel­jesít­ményeket értek el. (A fenti kité­tel közül legalább ket­tőnek meg kell felel­nie.)
Isko­laköpeny

Isko­laköpeny

A 2004/​2005-​ös tanévtől kezdve az első évfolyamosok, majd fel­menő rend­szer­ben vala­men­nyi kis­diák isko­laköpenyt is kap: A köpenyek zse­bén levő sötét­piros a vér­tanúság, a sárga a pápai színt jelenti.

Nyakkendő

2005. április 29-​én –az iskola alapításá­nak 15. évfor­dulójá­nak ünnepén– , Mádl Dalma ass­zony és Szőke János atya adta át tan­ulóinknak az iskola jelvényével és mono­gramjá­val díszített nyakkendőket, melyeket ünnep­ségeinken büszkén viselünk. Szép hagy­omán­nyá vált, hogy a tanévny­itó ünnep­ség keretében a legkisebbek a leg­nagy­ob­bak­tól veszik át nyakkendőjüket.

Tor­napóló

2006. májusán a Mind­szenty Sport­nap során kap­ták ajándékba diák­jaink a Mind­szenty tor­napólót, melyen szin­tén meg­talál­ható iskolánk címere.

Sport­póló

Ezenkívül lehetőség van min­denki számára iskolánk címerével ellá­tott sport­póló vásár­lására, amit bár­mikor, akár a „szürke hétköz­napok” óráin is visel­het­nek diákok és fel­nőt­tek is egyaránt.

Fali­nap­tár

Immár har­madik éve büszkélked­hetünk az iskola életét képeken keresztül bemu­tató fali­nap­tár­ral, ami Espasa Ramon és Galam­bosi Andrea pedagó­gu­sok keze munkáját dic­séri. Min­den hónap­nál a nagy nevelő, Don Bosco arany­mondá­sai olvashatók.

For­rás: Mind­szenty Évkönyv 2006


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Január
23
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. január 22. – Pén­tek (Mk 3,1319)

    2021 Jan 22,

    Abban az időben Jézus föl­ment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasz­tott. És ők csat­lakoz­tak hozzá. Tizen­ket­tőt válasz­tott ki, hogy vele tart­sanak, és hird­essék az igét. Hatal­mat is adott nekik a betegek gyó­gyítására és az ördögűzésre. A következő tizen­ket­tőt válasz­totta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jak­abot, Zebe­deus fiát[…]

    Bővebben…

Hír­levél