„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Az iskolánk története

Nyomtatás

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola története:
Iskolánkat az eszter­gomi Szent Anna Plébá­nia káplánja dr. Kiss– Rigó Lás­zló alapí­totta Rud­nay Sán­dor Kato­likus Iskola néven 1991. június 25-​én, mint az akkori Eszter­gomi Főe­gy­házm­egye első kato­likus iskoláját, az első szabad ország­gyűlési választá­sok utáni idősza­k­ban.
Az alapító szándéka az volt, hogy a keresztény szellemű nevelés és oktatás töb­bletét és sajá­tossá­gait biz­tosítsa min­da­zon szülők gyer­mekei számára, akik ezt igény­lik.
A Kiss János utcai épületet, mely valamikor a Szat­mári Irgal­mas Nővérek tula­j­donát képező Kos­suth Lajos Általános Iskola volt, életveszé­lyes, használ­hatat­lan állapot­ban kap­tuk vis­sza. Ahhoz, hogy a tanítás elkezdőd­hessen, engedély kel­lett a várostól, hogy az iskola idei­gle­ne­sen használatba vehesse a Hősök terei épületet.
Az iskola akkor Rud­nay Sán­dor nevét vette fel, Ladocsi Gáspár püspök atya ötletére hall­gatva. A név aktu­al­itását az adta, hogy az ateista dik­tatúra után hasonló fela­dat várt ránk eszter­go­mi­akra, mint a törökök által vég­be­vitt pusztítás után Rud­nayra. 1820-​ban, vis­sza­térve a váro­sunkba, Ő építette újjá fizikailag, lelk­i­leg és kul­turálisan is a várost.
Az 1991/​92-​es tanévben az alsó tagozat 153 tan­uló­val, 4 évfolyam­mal, 15 lelkes, a plébániához kötődő pedagó­gus­sal, 1 gaz­daságvezetővel és 3 tech­nikai dol­go­zó­val indult, majd min­den évben egy újabb évfolyam­mal bővült.
Eközben a Kiss János utcai épület­ben folyam­atosan zajlott az építkezés. Intézményünk 1992. már­cius 28-​án Mind­szenty József nevét vette fel. A névvál­tozás oka az volt, hogy abban az évben temet­ték újra Mind­szen­tyt, aki annyit küzdött az egy­házi iskolákért. 1993 őszén Paskai Lás­zló bíboros által megál­dott új, szépen beren­dezett, kényelmes isko­laépület­ben kezd­het­tük az új tanévet.
Iskolánk épülését sokan támo­gat­ták. Az egysz­erű nyugdí­ja­sok­tól kezdve, a tet­terős, fizikai munkától meg nem riadó fel­nőt­teken át, az anyagi támo­gatást adni tudó csalá­dok mind az ügy mellé áll­tak. Több vál­lalkozó és cég is segítette az építkezést. Rend­sz­eres és komoly támo­gatóink voltak a padovai testvér­plébá­nia tag­jai is, akik a kere­setük 1%-át hosszú éveken át az iskola részére továb­bí­tot­ták.
Hálá­val gon­do­l­unk a Rud­nay Alapítványra és min­da­zokra, akik a további fejlődést lehetővé tet­ték:
1997. október 24. B épület­szárny megáldása
2000. október 19. a Mil­leneumi Díszud­var átadása
2003.március 28. Mind­szenty Csarnok avatóün­nep­sége
2007. május 11. Ját­szótér fel­szen­telése
2008. április 22. Mind­szenty szo­bor avatása

További ter­veink között szere­pel a legrégebbi épületrészben egy kato­likus óvoda létre­hozása.
A kato­likus iskolában az oktatás tar­talmát a nemzeti alap­tan­terv határozza meg. A töb­blet és a sajá­tosság abból adódik, hogy ezt a közös tar­tal­mat a keresztény élet­felfogás hatja át és világítja meg az evangélium fényével a reál, a humán és a művészeti tár­gyak­ban egyaránt.
A keresztény hit, erkölcs, és történelem elsajátítására heti két hit­tanóra áll ren­delkezésre az órarendbe építve melynek keretében felkészítjük a gyerekeket az elsőál­dozásra és a bér­málkozásra. Ebben segít­ségünk plébáno­sunk, Pokriva Lás­zló atya.
Iskolánk a hit, a tudás és a művelt­ség találkozásá­nak helye. Kiemelt területként kezeljük a nyel­vok­tatást, a sportot (erre ad kiváló lehetőséget a több­funkciós Mind­szenty Csarnok), valamint az infor­matikát. A bioló­gia, kémia és a fizika szín­von­alas oktatását szol­gálja a jól fel­sz­erelt természet-​tudományos sza­k­tan­ter­münk.
Mil­len­ni­umi díszud­varunk kul­turált körülményeket biz­tosít többek között az óraközi szünetek eltöltésé¬hez, mely­hez egy EU-​s szab­vány­nak megfelelő fából készült ját­szótér is tár­sul.
Iskolánk testvérkapc­so­la­tokat ápol spanyol (Igual­ada) és norvég (Osló) iskolákkal, ami szá­mos cserepro¬gramon keresztül az ide­gen nyelv gyako­r­lását és a szervezett utazá­sok révén rend­kívüli élményekhez, tapasz­ta­la­tokhoz jut­tatja diák­jainkat.
Képzőművészeti, számítás-​technikai, barkács, nyelvi, furulya, gitár, sport, torna, tánc, illetve szín­ját­szó sza­kköröket, énekkari foglalkozá­sokat, működtetünk, valamint biz­tosítjuk a felkészülést és a részvételt a külön­böző szintű sport– és egyéb tan­tár­gyi versenyeken.
Fel­sős diákok vezetésével mega­lakult az első cserkész őrsünk is.
Évente vis­sza­térő csalá­dos pro­gram­jaink: szüreti bál, adventi vásár– és kézműves foglalkozás, Mikulás ünnep­ség, karác­sonyi készület, farsangi bál, apák napja, keresz­tu­tak, anyák napi műsorok, Mind­szenty Napok, víz­parti nyári táborok és eszter­gomi gyer­mek nép­tánc tábor.
Iskolánk nyitva áll min­den érdek­lődő család számára, aki szeretné megis­merni az intézményünkben folyó munkát.
Köszön­jük a szülők megtisztelő bizalmát, az iskolánk eddigi igaz­gatói­nak és lelki vezetőinek áldozatos munkáját.
Igaz­gatóink voltak:
• Pál­mai József
• Ador­ján Istvánné
• Bán­hidy Lás­zló
• Orosz János Iván
• Dr. Mag­yar György
• Cserny Szil­via
• Espasa– San­cho Ramon

Lelki vezetőink:
• Dr. Cser­pes Jenő plébános
• Dr. Kiss– Rigó Lás­zló Szeged– Csanádi megyéspüspök
• Dr. Székely János segéd­püspök
• Pokriva Lás­zló plébános

Az Bajóti Hét­szín­virág Óvoda története:
Bajót 1500 lelket szám­láló község Komárom-​Esztergom megyében, a Gerecse hegységtől észa­kra, az Öregkő hegy tövében. A község első óvodája 1942-​ben alakult, „iskolanap­közi” néven és csak nyáron működött.
Nap­közi Otthonos Óvodája 1955-​től volt a községnek és egy osz­tat­lan cso­port­tal működött. Hosszú évekig nem tudtak min­den gyer­meket fel­venni, ezért a régi jegyzői lakást, mely az évek során sok­féle funkciót töltött be, óvodává alakí­tot­ták, és 1974-​ben vehet­tek bir­tokba az óvodá­sok. A két cso­port már az indulás­nál 129 %-os kihasznált­ság­gal működött.
1983-​ban átadásra került egy új cso­port­szoba, öltöző és mosdó, így az évek óta gon­dot jelentő férőhe­ly­hiány megoldó­dott.
A Bajóti Nap­közi Otthonos Óvoda 2007. augusz­tus. 31– én jogutódlás­sal megszűnt.
Jogutód intézmény neve: Bóbita Óvoda. Az intézményi székhely címe: 2536 Nyergesúj­falu, Május 1. tér.11. Tag­in­tézmény címe: 2533 Bajót, Kos­suth L. u. 69. A gyer­mekek lét­számától füg­gően vál­to­zott a cso­por­tok száma is.
A Bóbita Óvoda, mint tár­sulás 2014. július 1-​vel megszűnt, ezál­tal önálló intézményként működik tovább. A szétválás után kialakíthat­tuk saját arcu­latunkat, és foly­tathat­tuk tovább az általunk jól bevált, speciális­nak mond­ható pedagó­giai pro­gra­munkat. Nevünk Bajóti Hét­szín­virág Óvoda lett.
A 201718-​as tanév során a Bajóti Önko­r­mányzat fela­ján­lotta a Kato­likus Egy­ház­nak az óvoda fen­ntartását, és 2018. szeptem­ber 01-​től a Fen­ntartónk a mi iskolánkhoz csatolta. A két intézmény a Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda néven működik tovább.
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Május
21
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. május 21. – Szom­bat (Jn 15,1821)

    2022 May 21,

    Búc­súbeszédében Jézus így szólt övéi­hez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjá­tok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világ­ból vol­ná­tok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagy­tok a világ­ból, mert kiválasz­tot­ta­lak titeket a világ­ból; ezért gyűlöl ben­neteket a világ. Emlékezzetek vis­sza tanítá­somra: nem nagy­obb a szolga uránál! Ha[…]

    Bővebben…

Hír­levél