„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Öko­suli

Nyomtatás

Már megtekinthető az
Öko-​munkaterv 202122

doku­men­tum letöltése: Link
Tavaszi téma­hetet tar­tot­tunk a Mind­szenty iskola alsó tagoza­tában a Madarak és fák napjához kapc­solódóan.
Min­den osztály kivette a részét a munkából. Érdekes, tar­tal­mas és vál­tozatos felada­tokkal, pro­gramokkal gazdagí­tot­ták tanítóink az órákat szabadtéri és osztá­lytermi keretek között egyaránt.
Fogal­mazá­sok készül­tek, madárn­evek helyesírását gyako­rolták, szöveg­értési, matem­atikai felada­tokat végeztek, kvíz kérdéseket és képre­jtvényeket, népi játékokat használ­tak fel a madarakkal és fákkal való ala­pos­abb megismerkedésre.

Doku­men­tum letöltése


2021.Ökosuli programok


Letöltés pdf for­má­tum­ban


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2021. október 25. – Hétfő (Lk 13,1017)

    2021 Oct 25,

    Jézus szom­bat­onként a zsi­nagógában taní­tott. Volt ott egy ass­zony, akit a betegség lelke már tizen­ny­olc éve hatalmában tar­tott. Annyira meg­görnyedt, hogy egyál­talán nem tudott fel­e­gye­nesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Ass­zony, megsz­abadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön fel­e­gye­nesedett, és dic­sőítette az Istent. A zsinagóga[…]

    Bővebben…

Hír­levél