„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Öko­suli

Nyomtatás

A Mag­yar Kultúra Napjá­nak tiszteletére, 2022. január 20-​án ren­deztük hagy­ományos nép­dalének­lési versenyün­ket!


Már megtekinthető az
Öko­suli 2021 szeptember-​november

letöl­thető pdfÖko-​munkaterv 202122

doku­men­tum letöltése: Link
Tavaszi téma­hetet tar­tot­tunk a Mind­szenty iskola alsó tagoza­tában a Madarak és fák napjához kapc­solódóan.
Min­den osztály kivette a részét a munkából. Érdekes, tar­tal­mas és vál­tozatos felada­tokkal, pro­gramokkal gazdagí­tot­ták tanítóink az órákat szabadtéri és osztá­lytermi keretek között egyaránt.
Fogal­mazá­sok készül­tek, madárn­evek helyesírását gyako­rolták, szöveg­értési, matem­atikai felada­tokat végeztek, kvíz kérdéseket és képre­jtvényeket, népi játékokat használ­tak fel a madarakkal és fákkal való ala­pos­abb megismerkedésre.

Doku­men­tum letöltése


2021.Ökosuli programok


Letöltés pdf for­má­tum­ban
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Május
21
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. május 21. – Szom­bat (Jn 15,1821)

    2022 May 21,

    Búc­súbeszédében Jézus így szólt övéi­hez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjá­tok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világ­ból vol­ná­tok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagy­tok a világ­ból, mert kiválasz­tot­ta­lak titeket a világ­ból; ezért gyűlöl ben­neteket a világ. Emlékezzetek vis­sza tanítá­somra: nem nagy­obb a szolga uránál! Ha[…]

    Bővebben…

Hír­levél