„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Éves pro­gram 20172018

Nyomtatás

Szeptem­ber

IX.01. (pén­tek) 1. tanítási nap
IX.04. (hétfő) IX. 04. 17.00 Fel­sős szülői érteke­zletek
IX.05. (kedd) IX. 04. 17.00 Alsós szülői érteke­zletek
IX.8. (pén­tek) Sza­kkör igények felmérése
IX.11. 14.00 DÖK
IX.12. 17.00 Szülői választ­mány
IX.19. kedd Tanárok imaórája
IX.1824. A világ leg­nagy­obb tanórája pro­gram: táplálkozási szoká­sok, fen­ntarthatóság.
IX.23. 8001300 (szom­bat) Mind­szenty Nap-​sportnap, 1. tanítás nélküli munkanap, Híd­futás (dec. 22. helyett)
IX.24. 9.00 (vasár­nap) Szen­tírás vasár­napja: Az osztá­lyok képviselői átveszik a Képes Bib­liát a diák­misén
IX.25. 9.00 (hétfő) VÉDŐSZENT választása a hét kezdésen

Október

X.02. (hétfő) 17.00 Fogadóóra
X.03. (kedd) Fotózás
X.05-től 7.00 (csütörtök) Rózsafüzér imád­kozása október hónap­ban a kápol­nában
X.06. 7.45 (pén­tek) Október 6. Az aradi vér­tanúk emlék­napja Megem­lékezés az 1. órában-6.o.műsora
X.07.15.00 (szom­bat) Idősek napja. Megem­lékezés a Szent Anna Plébá­nia nyugdí­ja­sainak –AULA-3.o.
X.1112. Fer­ences szín­ját­szó találkozó
X.13. 16.0018.00 Szüreti bál (nagyc­so­por­tos óvodá­sok rajzpá­lyázat ered­mény hird­e­tése)
X.14. 9.0017.00 Béri Renátó a fer­ences kisnővérek vendége az aulában
X.15. 1100 (vasár­nap) Bér­málkozók bemu­tatása a szentmisén-8.o.
X.1925-​ig Papír­gyűjtés
X.20. 7.45 (pén­tek) Megem­lékezés nemzeti ünnepünkről-8.o.
X.23. (hétfő) Nemzeti ünnep
X.25. (szerda) Történelmi szavaló­verseny
X.26. (csütörtök) Részvé­tel a városi megem­lékezésen az iskola képviselőivel

Novem­ber

X.30XI. 03-​ig Őszi szünet: Utolsó tanítási nap X. 27. pén­tek. Első tanítási nap XI.06.hétfő
XI.6. 7.45 (hétfő) „Szen­tek a mi pél­daképeink” –Hétkezdés keretében
XI.10. 14.00 Musi­cal Akadémia: József és a színes szélesvásznú álomk­abát előadás– min­denki
XI.19. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Erzsé­be­tről a diákmisén-4.b műsora
XI.20. (hétfő) 16.3018.00 Alsós szülői érteke­zlet
XI.21. (kedd) 17.00 Fel­sős (8. évfolyamosok­nak pályaválasztási szülői érteke­zlet)
XI.26. (vasár­nap) Advent 1. vasár­napja. Adventi vál­lalá­sok, jóc­se­lekede­tek kezdete.

Decem­ber

XII.03. 9.00 (vasár­nap) Szent Mik­lós napja a diák­misén– 1.a és b műsora
XII.06. (szerda) Szent Mik­lós napja. Mikulás a tem­plom­ban a 2. órában
XII.06. 14.00 (szerda) Mikulás teremhoki ház­iba­jnok­ság a Mind­szenty Csarnok­ban –(fel­sős)
XII.08. 16.0018.00 (péntek)Adventi vásár — és kézműves foglalkozás a Mind­szenty Csarnok­ban (nagyc­so­por­tos óvodá­sok meghívása) Gyertyagyújtás
XII.08. Jelen­tkezési határidő a központi írás­beli felvéte­likre
XII.19. 17.00 (kedd) Fel­sős karác­sony a tem­plom­ban
XII.21. (csütörtök) 45. órában „Csendes órák”, gyónás (XII. 22. pihenő­nap, szept. 23-​án ledol­go­zva)
XII.24. 15.00 (vasár­nap) Karác­sonyi mis­ztéri­umjáték a tem­plom­ban
XII.22 — I. 02-​ig Téli szünet: decem­ber 27. –január 2.
Utolsó tanítási nap: XII. 21. csütörtök. Első tanítási nap: I. 03. szerda

Január

I.08. (hétfő) Betle­hemes kiál­lítás
I.20. 10.00 (szom­bat) Gim­náz­i­umok írás­beli felvételi vizsga 4. 6 és 8. osztály — (Pótlás jan. 25.)
I.21. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Mar­gitról a szent­misén– 7. o.
I.25. (csütörtök) A mag­yar kultúra napja jan.22.Városi nép­dalének­lési verseny
I.26. 18.00 (pén­tek) Szent Don Bosco –Mind­szen­tys mise-​az aulában pedagó­gu­sok­nak, szülőknek
I.30. 17.00 (kedd) Szülői választ­mány

Február

II.02.(péntek) Plébá­niai farsang
II.02-ig Értesítés az I. féléves tanul­mányi ered­ményekről
II.05. (hétfő) 17.00 Fel­sős Szülői érteke­zlet. (8.oszt. Pályaválasztási) és 18 00 fel­sős fogadóóra
II.06. (kedd) 16.30 és 17.30 Alsós szülői érteke­zlet és fogadóóra
II.08. 15.0017.00 (csütörtök) Fel­sős farsangi bál (Mind­szenty Csarnok)
II.09. 16.0018.00 (pén­tek) Alsós farsangi bál (Mind­szenty Csarnok)
II.12-ig (hétfő) 8. osztá­lyosok jelen­tkezési lap­jainak lead­ási határideje (febr. 19-​ig postázás)
II.14. (szerda) Ham­vazósz­erda: Szent­mise a tem­plom­ban 1. órában. Rekollek­ciós nap nagy­böjt­ben
II.18. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékezés a diák­misén és hétkezdésen: Szent Jácinta és Fer­enc febr. 20.
II.26. 8 45 (hétfő) Kom­mu­nista dik­tatúra áldozatainak emlék­napja febr.25.

Már­cius

III.03.(péntek) Egy­házm­egyei matem­atika verseny
III.5.-9. Pénz pro­gram– Okosan a hitelekről
III.07.(szerda) Nyílt nap 7.3016.00 12. órában óralá­to­gatási lehetőség
III.0813. Papír­gyűjtés
III.10 (szom­bat) Tanítás márc.16. pén­tek helyett Kiengesztelődés Szentségének a felvétele (3. oszt.)
III.11.(vasárnap) 9.00 Az 1. gyónás­ban részesülők ünnepé­lyes bemu­tatása a diák­misén
III.14. 7.45 (szerda) Megem­lékezés Nemzeti ünnepünkről. Isko­lai ünnep­ség az 1. órában
III.15. Megem­lékezés Nemzeti ünnepünkről a pol­gármes­teri hivatal díszter­mében– 7.osztály
III.21.-22. Tan­ulói adat­lap módosítási lehetősége (Elküld: 23-​án)
III.18. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékező műsor Szent Józse­fről az éde­sapák védőszen­tjéről
III.25. 9.00 (vasár­nap) Virág­vasár­nap: Állóképes keresztút a tem­plom­ban
III.26. (hétfő) 45. órában „Csendes órák” gyónás
III.27. (kedd) 2. tanítás nélküli munkanap. Pedagó­giai Nap
III.28. (szerda) 3. Tanítás nélküli munkanap Pedagó­gu­sok lelki­gyako­r­lata
III.29IV.03
Tavaszi szünet: már­cius 29-​április 03.
Utolsó tanítási nap: már­cius 26. (hétfő) — Első tanítási nap: április 04. (szerda)


Április

IV.0428.Beiratkozás az általános iskolába (Pon­tos időpont kijelölése később)
IV.0913.Digitális témahét– Médiatudatosság
IV.16. (hétfő) Április 16. A holokauszt mag­yarországi áldozataira emlékezünk a hétkezdésen.
IV.20. (pén­tek) EKIF pedagó­gus kon­fer­en­cia– 4. tanítás nélküli munkanap
IV.21. (szom­bat) Tanítási nap– ápr. 30 hétfő helyett
IV.2327. Fen­ntarthatósági Témahét
IV.23. 17.00 (hétfő) Alsós Szülői érteke­zlet. 18.00 fogadóóra
IV.24. 17.00 (kedd) Fel­sős Szülői érteke­zlet. 18.00 fogadóóra
IV.26-ig Felvétel­ről szóló értesítés megküldése
IV.28. (szom­bat) Szent György-​tűzoltók, men­tők, rendőrök köszön­tése– 5.a műsora

Május

V.02-től Anyák napi műsorok az alsó és felső tagozatos osztá­lyok­ban
V.02-tól Rózsafüzér imád­kozása május hónap­ban a kápol­nában
V.05. 10.30 (szom­bat) Orszá­gos Mind­szenty Zarán­dok­lat, részvé­tel a Bazi­likában tar­tandó szent­misén
V.05. 15.00 (szom­bat) Anyák napján a plébá­nia nyugdí­ja­sainak köszön­tése műsor­ral– 1.b műsora
V.06. 9.00 (vasár­nap) Május I. vasár­napja. Anyák napi megem­lékezés a tem­plom­ban– 1.a műsora
V.07. 7.45 (hétfő) Litá­nia a hétkezdésen
V.07. 14.00 (hétfő) Diákköz­gyűlés
V.08. 17.00 (kedd) Szülői választ­mány
V.1112.Néptánc fes­z­tivál (11) Dalos ünnep (12.)
V.16. (szerda) A 6. és 8. évfolyam angol, német nyelvi mérése
V.20. (vasár­nap) Pünkös­d­vasár­nap Bér­málás a Bazi­likában (8. osztály)
V.21.(hétfő) Pünkös­d­hétfő Munkaszüneti nap. Szabadtéri Szent­mise az Orbán kápol­nánál
V.23.(szerda) OKÉV orszá­gos mérés és vizs­gálat a 6. és 8. évfolyamokon
V.25.(péntek) Mind­szenty Nap– 5. tanítás nélküli munkanap Közösségi vac­sora
V.27. 9.00 (vasár­nap) Elsőál­dozás (3. osztály)

Június

VI.08.(péntek) Tanul­mányi kirán­dulá­sok — 6. tanítás nélküli munkanap
VI.03.(vasárnap) Krisz­tus Szent Teste és Vére. Ünnepé­lyes Úrnapi Körmenet a 9 órai mise keretében
VI.04. 7.45 (hétfő) Hétkezdés– Nemzeti össze­tar­tozás napja– jún. 4.
VI.14. (csütörtök) 18.00 8. osztá­lyosok szerenád, ban­kett
VI.15. (pén­tek) 830 Bal­lagás az iskolában 9.00 KI? MIT? TUD? az iskola udvarán
16.00 Bal­lagás a tem­plom­ban
VI.20. 16.00 (szerda) Szent­misével egy­bekötött tanévzáró ünnepély
VI.21. (csütörtök) Te Deum Budapesten a pedagógusoknak


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Január
21
Hétfő
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. január 21. – Hétfő (Mk 2,1822)

    2019 Jan 21,

    Abban az időben Keresztelő János tanítványai és a farizeu­sok böjtöl­tek. Ezért néhányan oda­mentek Jézushoz és megkérdezték tőle: „Miért van az, hogy Keresztelő János­nak és a farizeu­sok­nak a tanítványai böjtöl­nek, a tieid meg nem böjtöl­nek?” Jézus így válas­zolt: „Vajon böjtölhet-​e a násznép, míg velük van a vőlegény? Amíg a vőlegény velük[…]

    Bővebben…

Hír­levél