„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Éves pro­gram 20192020

Nyomtatás

Szeptem­ber

IX.01. 900(vasárnap) Veni Sancte szent­mise és tanévny­itó ünnepély
IX.02. (hétfő) 1. tanítási nap. Veni Sancte szent­mise Budapesten és tanévny­itó ünnepély 8.o
IX.09. (hétfő) 17 00 Alsós szülői érteke­zletek kezdés összevonva az aulában
IX.10. (kedd) 17 00 Összevont fel­sős szülői érteke­zlet az aulában, utána osztá­ly­onként
IX.16. 17 00 Szülői választ­mány
IX.28. 9.0012.00
13.00 (szom­bat) 1. tanítás nélküli munkanap Mind­szenty Nap-​sportnap. és
Híd­futás (dec. 14. szom­bat helyett)
IX. 29. 900(vasárnap) Szen­tírás vasár­napja: Az osztá­lyok képviselői átveszik a Bib­liát a diák­misén

Október

X.03. (csütörtök) Osztá­lyok fotózása
X.04. 7.45 (pén­tek) Október 6. Az aradi vér­tanúk emlék­napja. 7.45 Megem­lékezés az 1. órában-6.b
X.05. 15.00 (szom­bat) Idősek napja: Megem­lékezés a Szent Anna Plébá­nia nyugdí­ja­sainak – (3.b)
X.07. (hétfő) 17.00 Fogadóóra
X.08. 10.00 (kedd) Mag­yarok Nagyass­zonya mise a Szent János kápol­nánál
X.12. (szom­bat) Kerek­tem­plom éjsza­kája
X.13. 11.00 (vasár­nap) Bér­málkozók bemu­tatása a szent­misén
X.18. 16.0018.00 (pén­tek) Szüreti bál (nagyc­so­por­tos óvodá­sok is, rajzpá­lyázat ered­mény­hird­e­tése)
X.18 Papír­gyűjtés
X.22. 7.45 (kedd) Megem­lékezés nemzeti ünnepünkről
X.24. (csütörtök) Történelmi szavaló­verseny
X.28 – X. 31-​ig Őszi szünet: Utolsó tanítási nap X. 25. pén­tek.
Első tanítási nap XI. 04. hétfő

Novem­ber

XI.17. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Erzsé­be­tről a diák­misén. (4. b)
XI.18. (hétfő) 17.00 Alsós szülői érteke­zlet
XI.19. (kedd) 17.00 Fel­sős szülői érteke­zlet (8. o. pályaválasztási érteke­zlet)

Decem­ber

XII.01.(vasárnap) Advent 1. vasár­napja
XII.06. (pén­tek) Szent Mik­lós napja az osztá­lyok­ban. Mikulás teremhoki ház­iba­jnok­ság
XII.07. (szom­bat) Jelen­tkezési határidő a központi írás­beli felvéte­likre
XII.07. (szom­bat) 2. tanítás nélküli munkanap. Pedagó­giai Nap
XII.09-től (hétfő) Adventi, karác­sonyi előzetes műsor az alsó és felső tagoza­ton
XII.13. 16.00 18.00 (pén­tek) Adventi vásár — és kézműves foglalkozás a Csarnok­ban. Gyertyagyújtás
XII.14. (szom­bat) Pihenő­nap Ledol­go­zva szeptem­ber 28-​án (sportnap-​hidfutás)
XII.20. (pén­tek) „Csendes órák”, gyónás
XII.24. 15.00 (kedd) Karác­sonyi mis­ztéri­umjáték a tem­plom­ban
XII.24. — I. 02-​ig Téli szünet: decem­ber 23 –január 03.
Utolsó tanítási nap: XII. 20. pén­tek. Első tanítási nap: I. 06. hétfő

Január

I.06. (hétfő) Osztályszen­telések
I.18. 10.00 (szom­bat) Egységes írás­beli felvételi vizsga a 6 és 8 évfolyamos gim­náz­i­umokba és a 9. évfolyamra.
I.19. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Mar­gitról a szent­misén 7.a
I.23. (csütörtök) A mag­yar kultúra napja jan. 22. Városi nép­dalének­lési verseny
I.27 (hétfő) A II. félév kezdete.
I.31. 18.00 (pén­tek) Mise: Don Bosco megemlékezés

Február

II.03. (hétfő) 17 00 Alsós szülői érteke­zlet és fogadóóra
II.04. (kedd) 17 00 Fel­sős szülői érteke­zlet 18.00 Fel­sős fogadóóra
II.09. 9.00 (vasár­nap) Az 1. gyónás­ban részesülők ünnepé­lyes bemu­tatása a diák­misén
II.10-ig (hétfő) 8. osztá­lyosok jelen­tkezési lap­jainak lead­ási határideje (febr. 18-​ig postázás)
18.00 Szülői választ­mány
II.13. 16001900(csütörtök) Fel­sős Farsangi bál (Mind­szenty Csarnok)
II.14. 16001800 (pén­tek) Alsós Farsangi bál (Mind­szenty Csarnok)
II.169.00(vasárnap) Megem­lékezés a diák­misén: Szent Jácinta és Fer­enc febr. 20. (1. osztály)
II.21. (pén­tek) Plébá­niai farsang
II.26. (szerda) Ham­vazósz­erda: Szent­mise, ham­vazkodás a tem­plom­ban 1. órában.
II.28. (pén­tek) Pihenő­nap (ledol­go­zva– Mind­szenty zarán­dok­lat, május 2. szombat)

Már­cius

III.0206. Pénz7 pro­gram– Okosan a hitelekről 3.6.o.
III.08. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékezés a diák­misén és hétkezdésen: Savio Szent Domonkos (2.o.)
III.11. (szerda) Nyílt nap 7301600 . 12. órában óralá­to­gatási lehetőség
III.13. 7.45 (pén­tek) Megem­lékezés Nemzeti ünnepünkről. Isko­lai ünnep­ség az 1. órában (7.b)
III.20. Papír­gyűjtés
III.22. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékező műsor Szent Józse­fről az éde­sapák védőszen­tjéről (2.a)
III.2327. Dig­itális témahét– Médiatudatosság 2., 5., 8.o.

Április

IV.05. 9.00 (vasár­nap) Virág­vasár­nap. Állóképes keresztút a tem­plom­ban
IV.07. (kedd) 45. órában „Csendes órák” gyónás
IV.08. (szerda) 3. tanítás nélküli munkanap. Pedagó­gu­sok lelki­gyako­r­lata
IV.08IV.14.
Tavaszi szünet: április 0814.
Utolsó tanítási nap: IV.07. (kedd) Első tanítási nap: IV.15. (szerda)
IV.17. (pén­tek) 4. tanítás nélküli munkanap –EKIF pedagó­gus kon­fer­en­cia
IV.2024. Fen­ntarthatósági Témahét 1.,4.,7.o.
IV.25. (szom­bat) Szent György-​tűzoltók, men­tők, rendőrök köszön­tése 3.a
IV.27. (hétfő) 17.00 Szülői érteke­zlet (Alsós)
IV.28. (kedd 16.30 Szülői érteke­zlet (Fel­sős.) 18 00 fogadóóra

Május

V.02. 10.30 (szom­bat) Orszá­gos Mind­szenty Zarán­dok­lat, részvé­tel a Bazi­likában tar­tandó szent­misén
V.02. 15.00 (szom­bat) Anyák napján a plébá­nia nyugdí­ja­sainak köszön­tése műsor­ral 1.o
V.03. 9.00 (vasár­nap) Május I. vasár­napja Anyák napi megem­lékezés a tem­plom­ban 1.o
V.04. 14.00 (hétfő) Diákköz­gyűlés
V.09. (szom­bat) Dalosün­nep
V.17. 9.00 (vasár­nap) Elsőál­dozás (3. osztály)
V.20. (szerda) A 6. és 8. évfolyam angol, német nyelvi mérése
V.27. (szerda) OKÉV orszá­gos mérés és vizs­gálat a 6. és 8. évfolyamokon
V.29. (pén­tek) Közösségi vac­sora
V.31. (vasár­nap) Pünkös­d­vasár­nap. Bér­málás a Bazi­likában (8. osztály)

Június

VI.01. (hétfő) Pünkös­d­hétfő Munkaszüneti nap. Szabadtéri Szent­mise az Orbán kápol­nánál
VI.04. 7.45 (csütörtök) Nemzeti össze­tar­tozás napja– jún. 4.
VI.05. (pén­tek) 5. tanítás nélküli munkanap– Tanul­mányi kirán­dulá­sok
VI.11. (csütörtök)) 6. tanítás nélküli munkanap– Mind­szenty Nap– városi akadá­ly­verseny -
VI.12. (pén­tek) 830 Bal­lagás az iskolában 900 KI? MIT? TUD?
16.00 Bal­lagás a tem­plom­ban
VI.14. 9.00 (vasár­nap) Krisz­tus Szent Teste és Vére. Ünnepé­lyes Úrnapi körmenet
VI.15. (hétfő) Utolsó tanítási nap.
VI.21. 9.00 (vasár­nap) Szent­misével egy­bekötött tanévzáró ünnepély


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Augusz­tus
7
Pén­tek
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

Hír­levél