„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Éves pro­gram 20212022

Nyomtatás

Szeptem­ber

IX. 01 (szerda)
8.00 Veni Sancte szent­mise és 31. tanévny­itó ünnepély
IX.02. (csütörtök)
Eszter­gom kato­likus iskolái­nak flash­mobja a Bazi­likánál
IX.05. A kato­likus iskolák évny­itója Budapesten a felső tagozat­nak
IX. 13. (hétfő)
Az osztá­lyok átveszik a Képes Bib­liát VÉDŐSZENT választása a hétkezdésen
IX. 13. (hétfő)
17 00 Fel­sős szülői érteke­zletek
IX. 14. (kedd)
17 00 Alsós szülői érteke­zletek
IX.24. (pén­tek)
9 0012 00 Mind­szenty Nap-​sportnap és pályaválasztási nap, Szüreti bál
1. tanítás nélküli munkanap
IX.27. (hétfő)
18 00 Szülői választ­mány

Október

X. 02. (szom­bat)
15 00 Idősek napja– Plébá­nia
X. 04. (hétfő)
17 00 Fogadóóra
X. 06. (szerda)
Október 6. Az aradi vér­tanúk emlék­napja
X. 08. (pén­tek)
Mag­yarok Nagyass­zonya: zarán­dok­lat , szabadtéri mise.
2. tanítás nélküli munkanap
X. 17. (vasár­nap)
11 00 Bér­málkozók bemu­tatása a szent­misén
X. 18. (hétfő)
Világ­méretű rózsafüzér
X. 21. (csütörtök)
Történelmi szavaló­verseny
X. 22. (pén­tek)
7 45 Megem­lékezés nemzeti ünnepünkről
X. 22.(péntek)
Osztá­lyok fotózása
X. 23. – XI. 01-​ig
Őszi szünet: Utolsó tanítási nap X. 22. pén­tek
Első tanítási nap XI. 02. kedd

Novem­ber

XI. 08. (hétfő)
7 45 Szent Imre — Hétkezdés keretében
XI. 14.(vasárnap)
9 00 Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Erzsé­be­tről a diák­misén
XI. 15. (hétfő)
7 45 Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Erzsé­be­tről a hétkezdésen
XI. 15. (hétfő)
17 00 Fel­sős– (8. o. pályaválasztási) szülői érteke­zlet
XI. 16. (kedd)
17 00 Alsós szülői érteke­zlet
XI.28.(vasárnap)
Advent 1. vasár­napja.

Decem­ber

XII. 03.
Jelen­tkezési határidő a központi írás­beli felvéte­likre
XII.05.(vasárnap)
9 00 Szent Mik­lós napja a diák­misén
XII. 06. (hétfő)
Szent Mik­lós a hétkezdésen
XII. 07-​től (kedd)
Adventi, karác­sonyi előzetes műsor az alsó és felső tagoza­ton
XII. 10. (pén­tek)
16 0018 00 Adventi vásár — és kézműves foglalkozás a Mind­szenty
XII. 11. szom­bat
Munkanap– Online tanítás
XII. 21. kedd
„Csendes órák”-ofők, gyónás
XII. 24. (pén­tek)
15 00 Karác­sonyi mis­ztéri­umjáték a tem­plom­ban
XII. 22. — I. 02-​ig
Téli szünet: Utolsó tanítási nap: XII. 21. kedd
Első tanítási nap: I. 03. hétfő

Január

Január
I. 10. (hétfő)
Osztályszen­telések 1. órában
I. 16. (vasár­nap)
9 00 Megem­lékezés Árpád-​házi Szent Mar­gitról a szent­misén
I.17. (hétfő)
14 00 alsós osztá­ly­ozó érteke­zlet
I. 18. (kedd)
14 00 fel­sős osztá­ly­ozó érteke­zlet
I.20. (csütörtök)
A mag­yar kultúra napja jan.22. Városi nép­dalének­lési verseny
I.22. (szom­bat)
Egységes írás­beli felvételi vizsga a 6 és 8 évfolyamos gim­náz­i­umokba és a 9. évfolyamra. (Pótlás jan. 27. Értesítés február 7.)
I.24. (hétfő)
II. félév kezdete. Don Bosco megem­lékezés a hétkezdésen
I. 28. (pén­tek)
18 00Tanári mise és vac­sora
I. 28-​ig
Értesítés az I. féléves tanul­mányi ered­ményekről
I. 31. (hétfő)
17 00 Fel­sős szülői érteke­zlet 8. osztá­lyosok: Pályaválasztási szülői érteke­zlet
18 00 Fel­sős fogadóóra

Február

II.01. (kedd)
17 00 Alsós Szülői érteke­zlet és fogadóóra
II. 21-​ig (pén­tek)
8. osztá­lyosok jelen­tkezési lap­jainak lead­ási határideje (febr. 18-​ig postázás)
II.01.
A Köztár­saság napja
II.05. (szom­bat)
Kiengesztelődés Szentségének a felvétele (3. oszt.)
II.06. (vasár­nap)
9 00 Az 1. gyónás­ban részesülők ünnepé­lyes bemu­tatása a diák­misén
II.07. (hétfő)
18 00 Szülői választ­mány
II.17. (csütörtök)
16 0019 00 Fel­sős farsangi bál megren­dezése (Mind­szenty Csarnok)
II. 18. (pén­tek)
16 0018 00 Alsós farsangi bál megren­dezése (Mind­szenty Csarnok)
II.20. (vasár­nap)
9 00 Megem­lékezés a diák­misén: Szent Jácinta és Fer­enc febr. 20.
II.25. (pén­tek)
Plébá­niai farsang

Már­cius

III. 02.(szerda)
Ham­vazósz­erda: ham­vazkodás a tem­plom­ban 1. órában
III. 06. (vasár­nap)
9 00 Megem­lékezés a diák­misén: Savio Szent Domonkos (márc.8.)
III. 0711.
Pénz7 pro­gram– Okosan a hitelekről: 3.6. évf.
III. 09. (szerda)
7 3016 00 Nyílt nap 12. órában óralá­to­gatási lehetőség
III. 11. (pén­tek)
7 45 Megem­lékezés Nemzeti ünnepünkről: sko­lai ünnep­ség az 1. órában
III. 14. (hétfő)
Pihenő­nap, ledol­go­zva márc.26. szom­bat
III. 20. (vasár­nap)
9 00 Megem­lékező műsor Szent Józse­fről az éde­sapák védőszen­tjéről
III. 26. szom­bat
Munkanap,

Április

IV. 01 (pén­tek)
EKIF pedagó­gus kon­fer­en­cia 3. tanítás nélküli munkanap
IV. 0408.
Dig­itális témahét– Médiatudatosság: 2.5. 8. évf.
IV.10. (vasár­nap)
9 00 Virág­vasár­nap: Állóképes keresztút a tem­plom­ban
IV. 11.(hétfő)
Április 16. A holokauszt mag­yarországi áldozataira emlékezünk a hétkezdésen
IV. 12. (kedd)
4./5. órában „Csendes óra”, gyónás, keresztút.
IV. 13. (szerda)
4. Tanítás nélküli munkanap: Pedagó­gu­sok lelki­gyako­r­lata
IV.13IV.19.

Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: április 12. (kedd)
Első tanítási nap: április 20. (szerda)
IV. 2122.
Beiratkozás az általános iskolába
IV. 25 (hétfő)
17 00 Szülői érteke­zlet fel­sős 18 00 fogadóóra
IV. 26. (kedd)
17 00 Szülői érteke­zlet alsós 18 00 fogadóóra
IV. 2529.
Fen­ntarthatósági Témahét 1.4.7.o. Csat­lakozás a Te szedd! akcióhoz
IV. 30. (szom­bat)
15 00 Anyák napján a plébá­nia nyugdí­ja­sainak köszön­tése műsor­ral

Május

V. 01. (vasár­nap)
9 00 Május I. vasár­napja Anyák napi megem­lékezés a tem­plom­ban
V. 02-​től
Anyák napi műsorok az alsó és felső tagozatos osztá­lyok­ban
V. 02-​től
Rózsafüzér imád­kozása május hónap­ban a tem­plom­ban
V. 02. (hétfő)
14 00 Diákköz­gyűlés
V. 06. pén­tekig
Választható tan­tár­gyak: tan­uló írás­ban, szülői bele­e­gyezés­sel leadja dön­tését
V. 07.(szombat)
10 00 Orszá­gos Mind­szenty Zarán­dok­lat, részvé­tel a Bazi­likában tar­tandó szent­misén
V.07. (szom­bat)
Dalosün­nep
V. 15. (vasár­nap)
9 00 Elsőál­dozás (3. osztály)
V. 20. (pén­tek)
Nép­tánc fes­z­tivál
V. 27. (pén­tek)
18 00 Közösségi vac­sora

Június

VI.01. (szerda)
14 00 Alsós osztá­ly­ozó érteke­zlet
VI.02.(csütörtök)
14 00 Fel­sős osztá­ly­ozó érteke­zlet
VI.02.(csütörtök)
7 45 Nemzeti össze­tar­tozás napja– jún. 4.
VI.05. (vasár­nap)
Pünkös­d­vasár­nap. Bér­málás a Bazi­likában (8. osztály)
VI.06.(hétfő)
Pünkös­d­hétfő Munkaszüneti nap. Szabadtéri Szent­mise az Orbán kápol­nánál
VI.10. (pén­tek)
Tanul­mányi kirán­dulá­sok, pályaválasztási nap — 5. tanítás nélküli munkanap
VI.13.(hétfő)
Mind­szenty Nap– városi akadá­ly­verseny — 6. tanítás nélküli munkanap
VI.14.(kedd)
19 00 8. osztá­lyosok szerenád, ban­kett
VI.15. (szerda)
8 30 Bal­lagás az iskolában 900 KI? MIT? TUD? 16 00 Bal­lagás a tem­plom­ban
VI. 19. (vasár­nap)
Krisz­tus Szent Teste és Vére. Ünnepé­lyes Úrnapi Körmenet,
VI. 20. (hétfő)
17 00 Szent­misével egy­bekötött tanévzáró ünnepély
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Május
21
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. május 21. – Szom­bat (Jn 15,1821)

    2022 May 21,

    Búc­súbeszédében Jézus így szólt övéi­hez: „Ha a világ gyűlöl titeket, tudjá­tok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világ­ból vol­ná­tok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagy­tok a világ­ból, mert kiválasz­tot­ta­lak titeket a világ­ból; ezért gyűlöl ben­neteket a világ. Emlékezzetek vis­sza tanítá­somra: nem nagy­obb a szolga uránál! Ha[…]

    Bővebben…

Hír­levél