„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

„A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI 2020

Nyomtatás
IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2020. július 610. /​hétfő-​péntek/​

A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tar­tanak.Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Szeptem­ber
27
Vasár­nap
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. szeptem­ber 26. – Szom­bat (Lk 9,43b-45)

    2020 Sep 26,

    Az ördögtől megszál­lott fiú meg­gyó­gyítása után a tanítványok csodálat­tal tek­in­tet­tek Jézusra. Ő azon­ban figyelmeztette őket: Véssétek szívetekbe, amit most mon­dok! Eljön az idő, hogy az Ember­fiát az emberek kezére adják. De azok nem értet­ték meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előt­tük. Kérdezni azon­ban nem merték e szavak[…]

    Bővebben…

Hír­levél