„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

„A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI 2020

Nyomtatás
IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2020. július 610. /​hétfő-​péntek/​

A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tar­tanak.Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Novem­ber
24
Kedd
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. novem­ber 23. – Hétfő (Lk 21,14)

    2020 Nov 23,

    Jézus egy alka­lom­mal meg­fi­gyelte hogyan dob­ják a gazdagok adományaikat a tem­plom perse­lyébe. Közben észrevette, hogy egy szegény özv­e­g­yass­zony két fil­lért dobott be. Erre meg­j­e­gyezte: „Bizony, mon­dom nek­tek, ez a szegény özv­egy töb­bet dobott be, mint bárki más. A töb­biek ugya­nis abból adakoz­tak, amiben bővelked­nek, ez azon­ban min­dent odaadott, ami szegénységéből[…]

    Bővebben…

Hír­levél