„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

„A TŰZNEK NEM SZABAD KIALUDNI 2020

Nyomtatás
IV. ESZTER­GOMI GYER­MEK NÉP­TÁNC TÁBOR

A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda Eszter­gom város nép­tánc pedagó­gu­sainak vezetésével gyer­mek nép­tánc tábort szervez nép­tán­cokat ked­velő 518 éves korú gyerekek részére.

A tábor ideje: 2020. július 610. /​hétfő-​péntek/​

A tábor helye:Mindszenty József Kato­likus Általános Iskola/​Kiss János u1./

A tánc­foglalkozá­sok de. 9-​től du. 4 óráig tar­tanak.Plakát letöltése
Jelen­tkezési lap letöltése


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2020. július 12. – Évközi 15. vasár­nap (Mt 13,123)

    2020 Jul 12,

    Abban az időben:Jézus elment hazul­ról, és leült a tó partján. Hatal­mas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csó­nakba, a tömeg pedig ott állt a par­ton. Ekkor péld­abeszédek­ben sok min­denre oktatta őket: „Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útszélre esett. Jöt­tek az ég madarai, és ezeket mind[…]

    Bővebben…

Hír­levél