„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Beiratkozás 2020

Nyomtatás

Tisztelt Szülő!

A rend­kívüli veszé­ly­he­lyze­tre való tek­in­tet­tel, a 7/2020.(III.25) EMMI határozata alapján, amen­ny­iben gyer­mekét a Mind­szenty iskolába szeretné íratni, dig­itális úton kell jelen­tkeznie.
Kér­jük, az alábbi linken talál­ható szándékny­i­latkoza­tot legyen kedves kitöl­teni, legkésőbb 2020. április 5-​ig.

Szándékny­i­latkozat letöltése

A szándékny­i­latkozata megérkezését követően, az iskolánk elek­tron­iku­san elküldi Önnek a szük­séges beiratkozási nyomtatványokat.

Ha kérdésük merülne fel, a Ez az e-​mail cím a spam­ro­botok elleni védelem alatt áll. Megtek­in­téséhez engedé­lyeznie kell a JavaScript használatát. címen állunk ren­delkezésükre.

Tisztelet­tel:
Espasa-​Sancho Ramon
igaz­gató

Eszter­gom, 2020. már­cius 28
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2020 Október
22
Csütörtök
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2020. október 21. – Szerda (Lk 12,3948)

    2020 Oct 21,

    Abban az időben Jézus így szólt tanítványai­hoz: „Gon­do­ljá­tok meg: Ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen vár­já­tok tehát az Ember­fiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mon­dod ezt a péld­abeszédet, vagy min­denk­inek?” Az Úr így[…]

    Bővebben…

Hír­levél