„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Beiratkozás 2020

Nyomtatás

Tisztelt Szülő!

A rend­kívüli veszé­ly­he­lyze­tre való tek­in­tet­tel, a 7/2020.(III.25) EMMI határozata alapján, amen­ny­iben gyer­mekét a Mind­szenty iskolába szeretné íratni, dig­itális úton kell jelen­tkeznie.
Kér­jük, az alábbi linken talál­ható szándékny­i­latkoza­tot legyen kedves kitöl­teni, legkésőbb 2020. április 5-​ig.

Szándékny­i­latkozat letöltése

A szándékny­i­latkozata megérkezését követően, az iskolánk elek­tron­iku­san elküldi Önnek a szük­séges beiratkozási nyomtatványokat.

Ha kérdésük merülne fel, a Ez az e-​mail cím a spam­ro­botok elleni védelem alatt áll. Megtek­in­téséhez engedé­lyeznie kell a JavaScript használatát. címen állunk ren­delkezésükre.

Tisztelet­tel:
Espasa-​Sancho Ramon
igaz­gató

Eszter­gom, 2020. már­cius 28
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2021 Január
27
Szerda
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2021. január 26. – Kedd (Mk 3,3135)

    2021 Jan 26,

    Egy alka­lom­mal Jézust fölk­er­esték anyja és rokonai. De nem mentek be a házba, ahol Jézus taní­tott, hanem hívat­ták őt. Akik körülötte ültek, odaszól­tak Jézus­nak: „Anyád és rokon­aid kint van­nak, és keres­nek téged.” Jézus azon­ban így válas­zolt: „Ki az én anyám? Kik az én rokon­aim?” Aztán végighor­dozta tek­in­tetét a körülötte ülőkön,[…]

    Bővebben…

Hír­levél