„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

A Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az alábbi határoza­tot hozta

Nyomtatás
A Mind­szenty József Kato­likus Általános iskola és Óvoda fen­ntartója az
alábbi határoza­tot hozta:


A szo­ciális étkeztetés folyam­atosan üzemel, az ebéd kiszál­lítása zavar­ta­lanul működik.
Az iskolás gyer­mekek részére, akik rend­sz­eres nevelési támo­gatás­ban vagy 50% ked­vezmény­ben részesül­nek– előre cso­magolt, dobo­zos adagok­ban — abban az alábbi esetek­ben tud ebédet biz­tosí­tani ha:

•a szülő legkésőbb az előző munkanap 9 óráig tele­fonon jelzi gyer­meke ebédigényét Horváth Katalin gaz­dasági vezetőnél (70÷3968605)
•az igény leje­len­tését követő nap­tól lehet az ebédet átvenni a kijelölt intézmények­ben szemé­lye­sen
•az ebédet az igény leje­len­tését követően min­dad­dig folyam­atosan biz­tosítjuk, amíg a szülő nem mondja azt le
•az ebédle­mondás az igény megszűnése előtti munkanap 9 óráig kell jelezni a fent megadott tele­fon­szá­mon


A Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda további intézkedésig igény szerint ügyeletet tart fenn. Csak azon szülők vihetik az iskolába gyer­mekeiket, akik dol­go­z­nak és más módon nem tudják a gyer­mek felü­gyeletét megoldani. Kér­jük azokat a szülőket, hogy, aki meg tudja oldani a gyer­mek felü­gyeletét, tartsa otthon iskoláskorú gyer­mekét, a vészhe­lyze­tre tek­in­tet­tel.

Tisztelt Szülők!
Fel­hívjuk figyelmüket, hogy bün­te­th­ető az a szülő, akinek gyer­meke tanítási idő alatt felü­gyelet nélkül közterületen tartózkodik. Ugya­nis a szülő köte­lessége, hogy ezen idő alatt a gyer­mek az otthonában tan­uljon és a kiadott tananyag­gal foglalkoz­zon.


Espasa– San­cho Ramon
Igaz­gató

Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Január
29
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. január 29. – Szom­bat (Mk 4,3541)

    2022 Jan 29,

    Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványai­hoz: „Keljünk át a túlsó par­tra.” Erre azok elboc­sá­tot­ták a tömeget, és Jézust magukkal vit­ték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csó­nakok is voltak velük. Nagy szélvi­har támadt, a hul­lámok a bárkába csap­tak, úgy­h­ogy az már-​már megtelt. Ő a bárka végében[…]

    Bővebben…

Hír­levél