„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Meghitt, moz­gal­mas és lélekemelő volt az évtized utolsó tanítási napja.

Nyomtatás
Oláh Gábor, az EKIF (Esztergom-​Budapesti Főe­gy­házm­egye Kato­likus Isko­lai Főhatóság) tanü­gyi igaz­gatója is ellá­toga­tott iskolánkba, hogy velünk együtt fogadja a kán­tálók jókíván­sá­gait.
Az alsós és fel­sős osztá­lyok közös énekes imád­sá­gon vet­tek részt a tem­plom­ban, ahol Balogh Bor­bála és Trásy Zsolt segítette a diákokat elc­sendesedni és lélek­ben is megérkezni a kis­ded Jézus jás­zolához.
A tem­plom­ban a tanári kar is meglepte a tan­ulókat egy dalc­soko­r­ral.
Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2022 Január
29
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2022. január 29. – Szom­bat (Mk 4,3541)

    2022 Jan 29,

    Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványai­hoz: „Keljünk át a túlsó par­tra.” Erre azok elboc­sá­tot­ták a tömeget, és Jézust magukkal vit­ték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csó­nakok is voltak velük. Nagy szélvi­har támadt, a hul­lámok a bárkába csap­tak, úgy­h­ogy az már-​már megtelt. Ő a bárka végében[…]

    Bővebben…

Hír­levél