„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Cikkek

Éves pro­gram 20182019

Nyomtatás

Február

II.04. (hétfő)17.00 Fel­sős és 1.o. Szülői érteke­zlet 8. osztá­lyosok: Pályaválasztás.
18.00 Fel­sős fogadóóra
II. 05. (kedd) 16.30 és 17.30 2. 3. 4. o. szülői érteke­zlet és fogadóóra
II.11-ig (hétfő) 8. osztá­lyosok jelen­tkezési lap­jainak lead­ási határideje (febr. 18-​ig postázás)
II.15. (pén­tek) Plébá­niai farsang
II.21. 15.0017.00 (csütörtök) Fel­sős Farsangi bál (Mind­szenty Csarnok)
II.22. 15.0017.00 (pén­tek) Alsós Farsangi bál (Mind­szenty Csarnok)
II.25-III.01. Pénz7 pro­gram– Okosan a hitelekről 3.6.o

Már­cius

III.01.(péntek) Pihenőnap-​mely ledol­go­zva május 4. szom­bat
III.06.(szerda) Ham­vazósz­erda: Szent­mise, ham­vazkodás a tem­plom­ban 1. órában.
III.0712.Papírgyűjtés
III.13.(szerda) Nyílt nap 7.3016.00 12. órában óralá­to­gatási lehetőség
III.14. 7.45 (csütörtök) Megem­lékezés Nemzeti ünnepünkről. Isko­lai ünnep­ség az 1.órában (7.o)
III.17. 9.00 (vasár­nap) Megem­lékező műsor Szent Józse­fről az éde­sapák védőszen­tjéről (2.a o)
III.1822. Fen­ntarthatósági Témahét 1.,4.,7.o.
III.31.(vasárnap) 9.00 Az 1. gyónás­ban részesülők ünnepé­lyes bemu­tatása a diákmisén


Április

IV.0812. Dig­itális témahét– Médiatudatosság 2., 5., 8.o.
IV.14. 9.00 (vasár­nap) Virág­vasár­nap. Állóképes keresztút a tem­plom­ban
IV.15. (hétfő) 45. órában „Csendes órák” gyónás
IV.16. (kedd) 2. tanítás nélküli munkanap. Pedagó­giai Nap
IV.17. (szerda) 3. Tanítás nélküli munkanap. Pedagó­gu­sok lelki­gyako­r­lata.
IV.18-IV.23.
Tavaszi szünet: április 1823.
Utolsó tanítási nap: április 15. (hétfő) Első tanítási nap: április 24. (szerda)
IV.26. (pén­tek) EKIF pedagó­gus kon­fer­en­cia — 4. tanítás nélküli munkanap
IV.29. (hétfő) 17.00 Szülői érteke­zlet (Fel­sős és 1.o)
18 00 fogadóóra
IV.30. (kedd 16.30 Szülői érteke­zlet (Alsós 2., 3., 4.o.)

Május

V.04. 10.30 (szom­bat) Orszá­gos Mind­szenty Zarán­dok­lat, részvé­tel a Bazi­likában tar­tandó szent­misén
V.04. 15.00 (szom­bat) Anyák napján a plébá­nia nyugdí­ja­sainak köszön­tése műsor­ral 1.a
V.05. 9.00 (vasár­nap) Május I. vasár­napja Anyák napi megem­lékezés a tem­plom­ban 1.b
V.06. 14.00 (hétfő) Diákköz­gyűlés
V.11. szom­bat Dalosün­nep
V.22. (szerda) A 6. és 8. évfolyam angol, német nyelvi mérése
V.19. 9.00 (vasár­nap) Elsőál­dozás (3. osztály)
V.29. (szerda) OKÉV orszá­gos mérés és vizs­gálat a 6. és 8. évfolyamokon
V.31VI.2. Mis­sz­iós kereszt a Szent Anna tem­plom­ban
V.31. (pén­tek) Közösségi vacsora

Június

VI 03. 7.45 (hétfő) Hétkezdés– Nemzeti össze­tar­tozás napja– jún. 4.
VI. 07. (pén­tek) Tanul­mányi kirán­dulá­sok
5. tanítás nélküli munkanap
VI.09. (vasár­nap) Pünkös­d­vasár­nap. Bér­málás a Bazi­likában (8. osztály)
VI.10. (hétfő) Pünkös­d­hétfő Munkaszüneti nap. Szabadtéri Szent­mise az Orbán kápol­nánál
VI.11. (kedd) Mind­szenty Nap– városi akadá­ly­verseny — 6. tanítás nélküli munkanap
VI.14. (pén­tek) 8.30 Bal­lagás az iskolában 9.00 KI? MIT? TUD? a Csarnok­ban
16 00 Bal­lagás a tem­plom­ban
VI.18. 16.00 (kedd) Szent­misével egy­bekötött tanévzáró ünnepély
VI.23. (vasár­nap) Krisz­tus Szent Teste és Vére. Ünnepé­lyes Úrnapi körmenet a 9 órai mise keretében


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

2019 Augusz­tus
24
Szom­bat
Esemény­nap­tár
Bővebben…

Napi evangélium

  • 2019. augusz­tus 24. – Szom­bat, Szent Berta­lan apos­tol (Jn 1,4551)

    2019 Aug 24,

    Egy alka­lom­mal: Fülöp találko­zott Nátánáel­lel, és közölte vele: „Meg­talál­tuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szól­nak, a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-​e valami jó Názáret­ből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp.Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Néz­zétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!”[…]

    Bővebben…

Hír­levél