„Viseljétek gond­ját szívetek jóságá­nak min­den nap, azt is gon­do­zni kell.

S az Isten derűjét ne hagyjá­tok kilo­pni lelketekből.”

(Mind­szenty József )

Elérhetőségek

Mind­szenty József Kato­likus Általános Iskola és Óvoda
2500 Eszter­gom, Kiss János vezérezre­des út 1
Hon­lap: mind​szenty​-iskola​.hu

Titkárság:
Tel: + 36 33 501 370
e-​mail: mindszentyjozsef.​iskola@​gmail.​hu

Gaz­dasági iroda:
Tel: + 36 33 501 371
e-​mail:
menza@​mindszenty-​iskola.​hu
gazda@​mindszenty-​iskola.​hu


Óvoda:
Hon­lap: https://​bajoti​-het​sz​in​vi​rag​-ovoda​.iwk​.hu/
2533 Bajót, Kos­suth Lajos u. 69
Tel: + 36 33 449 197
e-​mail: bajotiovoda@​gmail.​com

Egyéb infor­má­ciók


Eszter­gomi Kincskeresők Alapítvány

Adó: 1 %! Adószám: 18408434−1−11

120250000139635000100002

Napi evangélium

  • 2021. október 25. – Hétfő (Lk 13,1017)

    2021 Oct 25,

    Jézus szom­bat­onként a zsi­nagógában taní­tott. Volt ott egy ass­zony, akit a betegség lelke már tizen­ny­olc éve hatalmában tar­tott. Annyira meg­görnyedt, hogy egyál­talán nem tudott fel­e­gye­nesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és így szólt hozzá: „Ass­zony, megsz­abadultál betegségedtől.” Közben rátette a kezét. Az rögtön fel­e­gye­nesedett, és dic­sőítette az Istent. A zsinagóga[…]

    Bővebben…

Hír­levél